Aditya Hrudayam Lyrics (संस्कृत & English) Rajalakshmee Sanjay

Aditya Hrudayam Lyrics (Sanskrit & English): Aditya Hrudayam is Hindu devotional hymn dedicated to Āditya or Sūrya found in the Yuddha Kānda of Vālmīki’s Rāmāyana sung by Rajalakshmee Sanjay. Aditya Hrudayam music composed by Sanjay Chandrashekhar. Aditya Hrudayam Lyrics are Sage Agastya.

Aditya Hrudayam Credits

Song: Aditya Hrudayam
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Music: Sanjay Chandrashekhar
Lyrics: Sage Agastya
Label: Rajshri Soul
Genre: Bhajan Lyrics

Aditya Hrudayam Video

Aditya Hrudayam Lyrics in Sanskrit

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ ।
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥

दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ ।
उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥2॥

राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्मं सनातनम्‌ ।
येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥3॥

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ ।
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥4॥

सर्वमंगलमागल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।
चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्‌ ॥5॥

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ ।
पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥6॥

सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन: ।
एष देवासुरगणांल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभि: ॥7॥

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्द: प्रजापति: ।
महेन्द्रो धनद: कालो यम: सोमो ह्यापां पतिः 8॥

पितरो वसव: साध्या अश्विनौ मरुतो मनु: ।
वायुर्वहिन: प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर: ॥9॥

आदित्य: सविता सूर्य: खग: पूषा गभस्तिमान्‌ ।
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर: 10॥

हरिदश्व: सहस्त्रार्चि: सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ ।
तिमिरोन्मथन:शम्भुस्त्वष्टामार्तण्डकोंऽशुमान्‌11॥

हिरण्यगर्भ: शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि: ।
अग्निगर्भोऽदिते: पुत्रः शंखः शिशिरनाशन: ॥12॥

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजु:सामपारग: ।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ॥13॥

आतपी मण्डली मृत्यु: पिगंल: सर्वतापन:।
कविर्विश्वो महातेजा: रक्त:सर्वभवोद् भव: ॥14॥

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावन: ।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥15॥

Shiv Tandav Stotram Lyrics (हिंदी & English) – Shankar Mahadevan

नम: पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नम: ।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नम: ॥16॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नम: ।
नमो नम: सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नम: ॥17॥

नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नम: ।
नम: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥18॥

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे ।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नम: ॥19॥

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने ।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नम: ॥20॥

तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे ।
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥21॥

नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभु: ।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभि: ॥22॥

एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित: ।
एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥23॥

देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतुनां फलमेव च ।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु: ॥24॥

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च ।
कीर्तयन्‌ पुरुष: कश्चिन्नावसीदति राघव ॥25॥

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगप्ततिम्‌ ।
एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥26॥

अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि ।
एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ 27॥

एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा ॥
धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान्‌ ॥28॥

आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ ।
त्रिराचम्य शूचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥29॥

रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्‌ ।
सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ॥30॥

Aditya Hrudayam Lyrics in Hindi
Aditya Hrudayam Lyrics

Aditya Hrudayam Lyrics in English

Tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam
Ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam (1)

Daiva taishcha samagamya drashtu mabhya gato ranam
Upagamya bravidramam agastyo bhagavan rishihi (2)

Rama rama mahabaho shrinu guhyam sanatanam
Yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi (3)

Aditya hridayam punyam sarva shatru vinashanam
Jayavaham japen nityam akshayyam paramam shivam (4)

Sarvamangala mangalyam sarva papa pranashanam
Chintashoka prashamanam ayurvardhana muttamam (5)

Rashmi mantam samudyantam devasura namaskritam
Pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram (6)

Sarva devatmako hyesha tejasvi rashmi bhavanah
Esha devasura gananlokan pati gabhastibhih (7)

Esha brahma cha vishnush cha shivah skandah prajapatihi
Mahendro dhanadah kalo yamah somo hyapam patihi (8)

Pitaro vasavah sadhya hyashvinau maruto manuh
Vayurvahnih praja prana ritukarta prabhakarah (9)

Adityah savita suryah khagah pusha gabhastiman
Suvarnasadrisho bhanur hiranyareta divakarah (10)

Haridashvah sahasrarchih saptasapti marichiman
Timironmathanah shambhu stvashta martanda amshuman (11)

Hiranyagarbhah shishira stapano bhaskaro ravihi
Agni garbho’diteh putrah shankhah shishira nashanaha (12)

Vyomanathastamobhedi rigyajussamaparagaha
Ghanavrishtirapam mitro vindhya vithiplavangamaha (13)

Atapi mandali mrityuh pingalah sarvatapanaha
Kavirvishvo mahatejah raktah sarva bhavodbhavaha (14)

Nakshatra grahataranam adhipo vishva bhavanah
Tejasamapi tejasvi dvadashatman namo’stu te (15)

Aigiri Nandini Lyrics – Rajalakshmee Sanjay

Namah purvaya giraye pashchimayadraye namah
Jyotirgananam pataye dinaadhipataye namah (16)

Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah
Namo namah sahasramsho adityaya namo namah (17)

Nama ugraya viraya sarangaya namo namah
Namah padma prabodhaya martandaya namo namah (18)

Brahmeshanachyuteshaya suryayadityavarchase
Bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha (19)

Tamoghnaya himaghnaya shatrughnayamitatmane
Kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namaha (20)

Taptacami karabhaya vahnaye vishvakarmane
Namastamo’bhinighnaya ravaye (rucaye) lokasakshine (21)

Nashayat yesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh
Payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih (22)

Esha supteshu jagarti bhuteshu parinishthitaha
Esha evagnihotram cha phalam chaivagnihotrinam (23)

Vedashcha kratavashcaiva kratunam phalam eva cha
Yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh (24)

Ena mapatsu krichchreshu kantareshu bhayeshu cha
Kirtayan purushah kashchinnavasidati raghava (25)

Pujayasvaina mekagro devadevam jagatpatim
Etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi (26)

Asmin kshane mahabaho ravanam tvam vadhishyasi
Evamuktva tada’gastyo jagama cha yathagatam (27)

Etachchrutva mahateja nashtashoko’bhavattada
Dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan (28)

Adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan
Trirachamya shuchirbhutva dhanuradaya viryavan (29)

Ravanam prekshya hrishtatma yuddhaya samupagamat
Sarvayatnena mahata vadhe tasya dhrito’bhavat (30)