Buddha Vandana Lyrics

Buddha Vandana Lyrics

Buddha Vandana Lyrics: Buddha Vandana in Marathi, Buddha Vandana in Marathi text.

Buddha Vandana

Buddha Vandana Lyrics

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

त्रिशरण
बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्म सरणं गच्छामि ।
संघ सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।
दुतियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।
दुतियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।
ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।
ततियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।
ततियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।

Buddha Vandana Lyrics
Buddha Vandana Lyrics

पंचशील

पाणतिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

सुरा-मेरय-मज्ज-पमादट्ठानावेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

॥ भवतु सर्व मंगलं ॥

Buddha Vandana Lyrics
Scroll to top