Hanuman Sahasranamavali – 1000 names of Lord Hanuman

Hanuman Sahasranamavali is the 1000 names of Lord Hanuman in Hindi, English, Tamil & Telegu.


Hanuman Sahasranamavali in Hindi (श्री हनुमत्सहस्रनामावली)


ओं हनुमते नमः ।
ओं श्रीप्रदाय नमः ।
ओं वायुपुत्राय नमः ।
ओं रुद्राय नमः ।
ओं नयाय नमः ।
ओं अजराय नमः ।
ओं अमृत्यवे नमः ।
ओं वीरवीराय नमः ।
ओं ग्रामवासाय नमः ।
ओं जनाश्रयाय नमः ।
ओं धनदाय नमः ।
ओं निर्गुणाकाराय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं निधिपतये नमः ।
ओं मुनये नमः ।
ओं पिङ्गाक्षाय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं वाग्मिने नमः ।
ओं सीताशोकविनाशनाय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं पराय नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
ओं धराधराय नमः ।
ओं पिङ्गकेशाय नमः ।
ओं पिङ्गरोमाय नमः ।
ओं श्रुतिगम्याय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं अनादये नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं दिव्याय नमः ।
ओं विश्वहेतवे नमः ।
ओं नराश्रयाय नमः ।
ओं आरोग्यकर्त्रे नमः ।
ओं विश्वेशाय नमः ।
ओं विश्वनाथाय नमः ।
ओं हरीश्वराय नमः ।
ओं भर्गाय नमः ।
ओं रामाय नमः । ४०

ओं रामभक्ताय नमः ।
ओं कल्याणप्रकृतीश्वराय नमः ।
ओं विश्वम्भराय नमः ।
ओं विश्वमूर्तये नमः ।
ओं विश्वाकाराय नमः ।
ओं विश्वपाय नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं विश्वसेव्याय नमः ।
ओं विश्वाय नमः ।
ओं विश्वधराय नमः ।
ओं रवये नमः ।
ओं विश्वचेष्टाय नमः ।
ओं विश्वगम्याय नमः ।
ओं विश्वध्येयाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं प्लवङ्गमाय नमः ।
ओं कपिश्रेष्ठाय नमः ।
ओं ज्येष्ठाय नमः ।
ओं वेद्याय नमः ।
ओं वनेचराय नमः ।
ओं बालाय नमः ।
ओं वृद्धाय नमः ।
ओं यूने नमः ।
ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं तत्त्वगम्याय नमः ।
ओं सखिने नमः ।
ओं अजाय नमः ।
ओं अञ्जनासूनवे नमः ।
ओं अव्यग्राय नमः ।
ओं ग्रामस्यान्ताय नमः ।
ओं धराधराय नमः ।
ओं भूर्लोकाय नमः ।
ओं भुवर्लोकाय नमः ।
ओं स्वर्लोकाय नमः ।
ओं महर्लोकाय नमः ।
ओं जनोलोकाय नमः ।
ओं तपोलोकाय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं ओङ्कारगम्याय नमः । ८०

ओं प्रणवाय नमः ।
ओं व्यापकाय नमः ।
ओं अमलाय नमः ।
ओं शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ओं रामेष्टाय नमः ।
ओं फल्गुनप्रियाय नमः ।
ओं गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।
ओं पूर्णकामाय नमः ।
ओं धरापतये नमः ।
ओं रक्षोघ्नाय नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं शरणागतवत्सलाय नमः ।
ओं जानकीप्राणदात्रे नमः ।
ओं रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं पीतवाससे नमः ।
ओं दिवाकरसमप्रभाय नमः ।
ओं द्रोणहर्त्रे नमः ।
ओं शक्तिनेत्रे नमः ।
ओं शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।
ओं अक्षघ्नाय नमः ।
ओं रामदूताय नमः ।
ओं शाकिनीजीविताहराय नमः ।
ओं बुभूकारहतारातये नमः ।
ओं गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।
ओं हेतवे नमः ।
ओं अहेतवे नमः ।
ओं प्रांशवे नमः ।
ओं विश्वकर्त्रे नमः ।
ओं जगद्गुरवे नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं जगन्नेत्रे नमः ।
ओं जगदीशाय नमः ।
ओं जनेश्वराय नमः ।
ओं जगत्श्रिताय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं गरुडस्मयभञ्जकाय नमः ।
ओं पार्थध्वजाय नमः । १२०

ओं वायुपुत्राय नमः ।
ओं सितपुच्छाय नमः ।
ओं अमितप्रभाय नमः ।
ओं ब्रह्मपुच्छाय नमः ।
ओं परब्रह्मपुच्छाय नमः ।
ओं रामेष्टकारकाय नमः ।
ओं सुग्रीवादियुताय नमः ।
ओं ज्ञानिने नमः ।
ओं वानराय नमः ।
ओं वानरेश्वराय नमः ।
ओं कल्पस्थायिने नमः ।
ओं चिरञ्जीविने नमः ।
ओं प्रसन्नाय नमः ।
ओं सदाशिवाय नमः ।
ओं सन्मतये नमः ।
ओं सद्गतये नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।
ओं कीर्तिदायकाय नमः ।
ओं कीर्तये नमः ।
ओं कीर्तिप्रदाय नमः ।
ओं समुद्राय नमः ।
ओं श्रीप्रदाय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं उदधिक्रमणाय नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं वालिबन्धनकृते नमः ।
ओं विश्वजेत्रे नमः ।
ओं विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।
ओं लङ्कारये नमः ।
ओं कालपुरुषाय नमः ।
ओं लङ्केशगृहभञ्जनाय नमः ।
ओं भूतावासाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं वसवे नमः ।
ओं त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
ओं श्रीरामरूपाय नमः ।
ओं कृष्णरूपाय नमः ।
ओं लङ्काप्रासादभञ्जनाय नमः ।
ओं कृष्णाय नमः । १६०

ओं कृष्णस्तुताय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं शान्तिदाय नमः ।
ओं विश्वभावनाय नमः ।
ओं विश्वभोक्त्रे नमः ।
ओं मारघ्नाय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं ऊर्ध्वगाय नमः ।
ओं लाङ्गुलिने नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं लाङ्गूलाहतराक्षसाय नमः ।
ओं समीरतनुजाय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं वीरमाराय नमः ।
ओं जयप्रदाय नमः ।
ओं जगन्मङ्गलदाय नमः ।
ओं पुण्याय नमः ।
ओं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
ओं पुण्यकीर्तये नमः ।
ओं पुण्यगीतये नमः ।
ओं जगत्पावनपावनाय नमः ।
ओं देवेशाय नमः ।
ओं अमितरोम्णे नमः ।
ओं रामभक्तविधायकाय नमः ।
ओं ध्यात्रे नमः ।
ओं ध्येयाय नमः ।
ओं जगत्साक्षिणे नमः ।
ओं चेतसे नमः ।
ओं चैतन्यविग्रहाय नमः ।
ओं ज्ञानदाय नमः ।
ओं प्राणदाय नमः ।
ओं प्राणाय नमः ।
ओं जगत्प्राणाय नमः ।
ओं समीरणाय नमः ।
ओं विभीषणप्रियाय नमः ।
ओं शूराय नमः ।
ओं पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।
ओं सिद्धाय नमः ।
ओं सिद्धाश्रयाय नमः । २००

ओं कालाय नमः ।
ओं कालभक्षकपूजिताय नमः ।
ओं लङ्केशनिधनस्थायिने नमः ।
ओं लङ्कादाहकाय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमः ।
ओं कालाग्नये नमः ।
ओं प्रलयान्तकाय नमः ।
ओं कपिलाय नमः ।
ओं कपिशाय नमः ।
ओं पुण्यरातये नमः ।
ओं द्वादशराशिगाय नमः ।
ओं सर्वाश्रयाय नमः ।
ओं अप्रमेयात्मने नमः ।
ओं रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।
ओं लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
ओं सीताजीवनहेतुकाय नमः ।
ओं रामध्यायिने नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः ।
ओं जटिने नमः ।
ओं बलिने नमः ।
ओं देवारिदर्पघ्ने नमः ।
ओं होत्रे नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं कर्त्रे नमः ।
ओं जगत्प्रभवे नमः ।
ओं नगरग्रामपालाय नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं निरन्तराय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं निर्विकल्पाय नमः ।
ओं गुणातीताय नमः ।
ओं भयङ्कराय नमः ।
ओं हनुमते नमः ।
ओं दुराराध्याय नमः ।
ओं तपःसाध्याय नमः ।
ओं महेश्वराय नमः ।
ओं जानकीघनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः । २४०

ओं पराशराय नमः ।
ओं वाङ्मयाय नमः ।
ओं सदसद्रूपाय नमः ।
ओं कारणाय नमः ।
ओं प्रकृतेः पराय नमः ।
ओं भाग्यदाय नमः ।
ओं निर्मलाय नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं पुच्छलङ्काविदाहकाय नमः ।
ओं पुच्छबद्धाय नमः ।
ओं यातुधानाय नमः ।
ओं यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।
ओं छायापहारिणे नमः ।
ओं भूतेशाय नमः ।
ओं लोकेशाय नमः ।
ओं सद्गतिप्रदाय नमः ।
ओं प्लवङ्गमेश्वराय नमः ।
ओं क्रोधाय नमः ।
ओं क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।
ओं क्रोधहर्त्रे नमः ।
ओं तापहर्त्रे नमः ।
ओं भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
ओं भक्तानुकम्पिने नमः ।
ओं विश्वेशाय नमः ।
ओं पुरुहूताय नमः ।
ओं पुरन्दराय नमः ।
ओं अग्नये नमः ।
ओं विभावसवे नमः ।
ओं भास्वते नमः ।
ओं यमाय नमः ।
ओं निरृतये नमः ।
ओं वरुणाय नमः ।
ओं वायुगतिमते नमः ।
ओं वायवे नमः ।
ओं कुबेराय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं रवये नमः ।
ओं चन्द्राय नमः ।
ओं कुजाय नमः ।
ओं सौम्याय नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं काव्याय नमः ।
ओं शनैश्चराय नमः ।
ओं राहवे नमः ।
ओं केतवे नमः ।
ओं मरुते नमः ।
ओं दात्रे नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं हर्त्रे नमः ।
ओं समीरजाय नमः ।
ओं मशकीकृतदेवारये नमः ।
ओं दैत्यारये नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं कामाय नमः ।
ओं कपये नमः ।
ओं कामपालाय नमः ।
ओं कपिलाय नमः ।
ओं विश्वजीवनाय नमः ।
ओं भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।
ओं सेतुबन्धविशारदाय नमः । ३००

ओं स्वाहायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं हविषे नमः ।
ओं कव्याय नमः ।
ओं हव्यवाहाय नमः ।
ओं प्रकाशकाय नमः ।
ओं स्वप्रकाशाय नमः ।
ओं महावीराय नमः ।
ओं मधुराय नमः ।
ओं अमितविक्रमाय नमः ।
ओं उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।
ओं सद्गतये नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं जगदात्मने नमः ।
ओं जगद्योनये नमः ।
ओं जगदन्ताय नमः ।
ओं अनन्तराय नमः ।
ओं विपाप्मने नमः ।
ओं निष्कलङ्काय नमः ।
ओं महते नमः ।
ओं महदहङ्कृतये नमः ।
ओं खाय नमः ।
ओं वायवे नमः ।
ओं पृथिव्यै नमः ।
ओं अद्भ्यः नमः ।
ओं वह्नये नमः ।
ओं दिशे नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं एकलाय नमः ।
ओं क्षेत्रज्ञाय नमः ।
ओं क्षेत्रपालाय नमः ।
ओं पल्वलीकृतसागराय नमः ।
ओं हिरण्मयाय नमः ।
ओं पुराणाय नमः ।
ओं खेचराय नमः ।
ओं भूचराय नमः ।
ओं मनवे नमः ।
ओं हिरण्यगर्भाय नमः ।
ओं सूत्रात्मने नमः ।
ओं राजराजाय नमः । ३४०

ओं विशां पतये नमः ।
ओं वेदान्तवेद्याय नमः ।
ओं उद्गीथाय नमः ।
ओं वेदाङ्गाय नमः ।
ओं वेदपारगाय नमः ।
ओं प्रतिग्रामस्थिताय नमः ।
ओं सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः ।
ओं गुणाकराय नमः ।
ओं नक्षत्रमालिने नमः ।
ओं भूतात्मने नमः ।
ओं सुरभये नमः ।
ओं कल्पपादपाय नमः ।
ओं चिन्तामणये नमः ।
ओं गुणनिधये नमः ।
ओं प्रजाद्वाराय नमः ।
ओं अनुत्तमाय नमः ।
ओं पुण्यश्लोकाय नमः ।
ओं पुरारातये नमः ।
ओं मतिमते नमः ।
ओं शर्वरीपतये नमः ।
ओं किल्किलारावसन्त्रस्तभूतप्रेतपिशाचकाय नमः ।
ओं ऋणत्रयहराय नमः ।
ओं सूक्ष्माय नमः ।
ओं स्थूलाय नमः ।
ओं सर्वगतये नमः ।
ओं पुंसे नमः ।
ओं अपस्मारहराय नमः ।
ओं स्मर्त्रे नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं गाथाय नमः ।
ओं स्मृतये नमः ।
ओं मनवे नमः ।
ओं स्वर्गद्वाराय नमः ।
ओं प्रजाद्वाराय नमः ।
ओं मोक्षद्वाराय नमः ।
ओं यतीश्वराय नमः ।
ओं नादरूपाय नमः ।
ओं परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं ब्रह्मपुरातनाय नमः । ३८०

ओं एकाय नमः ।
ओं अनेकाय नमः ।
ओं जनाय नमः ।
ओं शुक्लाय नमः ।
ओं स्वयञ्ज्योतिषे नमः ।
ओं अनाकुलाय नमः ।
ओं ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।
ओं अनादये नमः ।
ओं सात्त्विकाय नमः ।
ओं राजसाय नमः ।
ओं तमसे नमः ।
ओं तमोहर्त्रे नमः ।
ओं निरालम्बाय नमः ।
ओं निराकाराय नमः ।
ओं गुणाकराय नमः ।
ओं गुणाश्रयाय नमः ।
ओं गुणमयाय नमः ।
ओं बृहत्कायाय नमः ।
ओं बृहद्यशसे नमः ।
ओं बृहद्धनुषे नमः । ४००

ओं बृहत्पादाय नमः ।
ओं बृहन्मूर्ध्ने नमः ।
ओं बृहत्स्वनाय नमः ।
ओं बृहत्कर्णाय नमः ।
ओं बृहन्नासाय नमः ।
ओं बृहद्बाहवे नमः ।
ओं बृहत्तनवे नमः ।
ओं बृहद्गलाय नमः ।
ओं बृहत्कायाय नमः ।
ओं बृहत्पुच्छाय नमः ।
ओं बृहत्कराय नमः ।
ओं बृहद्गतये नमः ।
ओं बृहत्सेवाय नमः ।
ओं बृहल्लोकफलप्रदाय नमः ।
ओं बृहद्भक्तये नमः ।
ओं बृहद्वाञ्छाफलदाय नमः ।
ओं बृहदीश्वराय नमः ।
ओं बृहल्लोकनुताय नमः ।
ओं द्रष्ट्रे नमः ।
ओं विद्यादात्रे नमः ।
ओं जगद्गुरवे नमः ।
ओं देवाचार्याय नमः ।
ओं सत्यवादिने नमः ।
ओं ब्रह्मवादिने नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं सप्तपातालगामिने नमः ।
ओं मलयाचलसंश्रयाय नमः ।
ओं उत्तराशास्थिताय नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं दिव्यौषधिवशाय नमः ।
ओं खगाय नमः ।
ओं शाखामृगाय नमः ।
ओं कपीन्द्राय नमः ।
ओं पुराणाय नमः ।
ओं प्राणचञ्चुराय नमः ।
ओं चतुराय नमः ।
ओं ब्राह्मणाय नमः ।
ओं योगिने नमः ।
ओं योगिगम्याय नमः ।
ओं पराय नमः । ४४०

ओं अवराय नमः ।
ओं अनादिनिधनाय नमः ।
ओं व्यासाय नमः ।
ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं पृथिवीपतये नमः ।
ओं अपराजिताय नमः ।
ओं जितारातये नमः ।
ओं सदानन्ददाय नमः ।
ओं ईशित्रे नमः ।
ओं गोपालाय नमः ।
ओं गोपतये नमः ।
ओं योद्धाय नमः ।
ओं कलये नमः ।
ओं स्फालाय नमः ।
ओं परात्पराय नमः ।
ओं मनोवेगिने नमः ।
ओं सदायोगिने नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं तत्त्वदात्रे नमः ।
ओं तत्त्वज्ञाय नमः ।
ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं नित्ययुक्ताय नमः ।
ओं भक्ताकाराय नमः ।
ओं जगद्रथाय नमः ।
ओं प्रलयाय नमः ।
ओं अमितमायाय नमः ।
ओं मायातीताय नमः ।
ओं विमत्सराय नमः ।
ओं मायानिर्जितरक्षसे नमः ।
ओं मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।
ओं मायाश्रयाय नमः ।
ओं निर्लेपाय नमः ।
ओं मायानिर्वर्तकाय नमः ।
ओं सुखिने नमः ।
ओं सुखाय नमः ।
ओं सुखप्रदाय नमः ।
ओं नागाय नमः ।
ओं महेशकृतसंस्तवाय नमः ।
ओं महेश्वराय नमः ।
ओं सत्यसन्धाय नमः ।
ओं शरभाय नमः ।
ओं कलिपावनाय नमः ।
ओं रसाय नमः ।
ओं रसज्ञाय नमः ।
ओं सते नमः ।
ओं मानाय नमः ।
ओं रूपाय नमः ।
ओं चक्षुषे नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं रवाय नमः ।
ओं घ्राणाय नमः ।
ओं गन्धाय नमः ।
ओं स्पर्शनाय नमः ।
ओं स्पर्शाय नमः ।
ओं हिङ्कारमानगाय नमः ।
ओं नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
ओं वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः । ५००

ओं गिरिशाय नमः ।
ओं गिरिजाकान्ताय नमः ।
ओं दुर्वाससे नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं अङ्गिरसे नमः ।
ओं भृगवे नमः ।
ओं वसिष्ठाय नमः ।
ओं च्यवनाय नमः ।
ओं नारदाय नमः ।
ओं तुम्बुरवे नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं विश्वक्षेत्राय नमः ।
ओं विश्वबीजाय नमः ।
ओं विश्वनेत्राय नमः ।
ओं विश्वपाय नमः ।
ओं याजकाय नमः ।
ओं यजमानाय नमः ।
ओं पावकाय नमः ।
ओं पितृभ्यः नमः ।
ओं श्रद्धये नमः ।
ओं बुद्धये नमः ।
ओं क्षमाय नमः ।
ओं तन्द्राय नमः ।
ओं मन्त्राय नमः ।
ओं मन्त्रयित्रे नमः ।
ओं सुराय नमः ।
ओं राजेन्द्राय नमः ।
ओं भूपतये नमः ।
ओं रूढाय नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं संसारसारथये नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं सम्पूर्णकामाय नमः ।
ओं भक्तकामदुहे नमः ।
ओं उत्तमाय नमः ।
ओं गणपाय नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं भ्रात्रे नमः ।
ओं पित्रे नमः ।
ओं मात्रे नमः । ५४०

ओं मारुतये नमः ।
ओं सहस्रमूर्ध्ने नमः ।
ओं सहस्रास्याय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं सहस्रपदे नमः ।
ओं कामजिते नमः ।
ओं कामदहनाय नमः ।
ओं कामाय नमः ।
ओं काम्यफलप्रदाय नमः ।
ओं मुद्रोपहारिणे नमः ।
ओं रक्षोघ्नाय नमः ।
ओं क्षितिभारहराय नमः ।
ओं बलाय नमः ।
ओं नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः ।
ओं भक्ताभयप्रदाय नमः ।
ओं दर्पघ्ने नमः ।
ओं दर्पदाय नमः ।
ओं दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
ओं अमूर्तिमते नमः ।
ओं महानिधये नमः ।
ओं महाभागाय नमः ।
ओं महाभर्गाय नमः ।
ओं महर्धिदाय नमः ।
ओं महाकाराय नमः ।
ओं महायोगिने नमः ।
ओं महातेजाय नमः ।
ओं महाद्युतये नमः ।
ओं महाकर्मणे नमः ।
ओं महानादाय नमः ।
ओं महामन्त्राय नमः ।
ओं महामतये नमः ।
ओं महाशमाय नमः ।
ओं महोदाराय नमः ।
ओं महादेवात्मकाय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं रुद्रकर्मणे नमः ।
ओं क्रूरकर्मणे नमः ।
ओं रत्ननाभाय नमः ।
ओं कृतागमाय नमः । ५८०

ओं अम्भोधिलङ्घनाय नमः ।
ओं सिद्धाय नमः ।
ओं सत्यधर्मणे नमः ।
ओं प्रमोदनाय नमः ।
ओं जितामित्राय नमः ।
ओं जयाय नमः ।
ओं सोमाय नमः ।
ओं विजयाय नमः ।
ओं वायुवाहनाय नमः ।
ओं जीवाय नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं सहस्रांशवे नमः ।
ओं मुकुन्दाय नमः ।
ओं भूरिदक्षिणाय नमः ।
ओं सिद्धार्थाय नमः ।
ओं सिद्धिदाय नमः ।
ओं सिद्धाय नमः ।
ओं सङ्कल्पाय नमः ।
ओं सिद्धिहेतुकाय नमः ।
ओं सप्तपातालचरणाय नमः । ६००

ओं सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
ओं सप्ताब्धिलङ्घनाय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
ओं सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः ।
ओं सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
ओं सप्तलोकैकमकुटाय नमः ।
ओं सप्तहोत्राय नमः ।
ओं स्वराश्रयाय नमः ।
ओं सप्तसामोपगीताय नमः ।
ओं सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
ओं सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
ओं सप्तच्छन्दाय नमः ।
ओं सप्तजनाश्रयाय नमः ।
ओं मेधादाय नमः ।
ओं कीर्तिदाय नमः ।
ओं शोकहारिणे नमः ।
ओं दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।
ओं सर्ववश्यकराय नमः ।
ओं गर्भदोषघ्ने नमः ।
ओं पुत्रपौत्रदाय नमः ।
ओं प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
ओं रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
ओं पराभिचारशमनाय नमः ।
ओं दुःखघ्ने नमः ।
ओं बन्धमोक्षदाय नमः ।
ओं नवद्वारपुराधाराय नमः ।
ओं नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
ओं नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
ओं नवनाथमहेश्वराय नमः ।
ओं मेखलिने नमः ।
ओं कवचिने नमः ।
ओं खड्गिने नमः ।
ओं भ्राजिष्णवे नमः ।
ओं जिष्णुसारथये नमः ।
ओं बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
ओं पुच्छहतासुराय नमः ।
ओं दुष्टहन्त्रे नमः ।
ओं नियमित्रे नमः ।
ओं पिशाचग्रहशातनाय नमः । ६४०

ओं बालग्रहविनाशिने नमः ।
ओं धर्मनेत्रे नमः ।
ओं कृपाकराय नमः ।
ओं उग्रकृत्याय नमः ।
ओं उग्रवेगाय नमः ।
ओं उग्रनेत्राय नमः ।
ओं शतक्रतवे नमः ।
ओं शतमन्युस्तुताय नमः ।
ओं स्तुत्याय नमः ।
ओं स्तुतये नमः ।
ओं स्तोत्रे नमः ।
ओं महाबलाय नमः ।
ओं समग्रगुणशालिने नमः ।
ओं व्यग्राय नमः ।
ओं रक्षोविनाशनाय नमः ।
ओं रक्षोग्निदावाय नमः ।
ओं ब्रह्मेशाय नमः ।
ओं श्रीधराय नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं मेघनादाय नमः ।
ओं मेघरूपाय नमः ।
ओं मेघवृष्टिनिवारणाय नमः ।
ओं मेघजीवनहेतवे नमः ।
ओं मेघश्यामाय नमः ।
ओं परात्मकाय नमः ।
ओं समीरतनयाय नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं तत्त्वविद्याविशारदाय नमः ।
ओं अमोघाय नमः ।
ओं अमोघवृष्टये नमः ।
ओं अभीष्टदाय नमः ।
ओं अनिष्टनाशनाय नमः ।
ओं अर्थाय नमः ।
ओं अनर्थापहारिणे नमः ।
ओं समर्थाय नमः ।
ओं रामसेवकाय नमः ।
ओं अर्थिने नमः ।
ओं धन्याय नमः ।
ओं असुरारातये नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः । ६८०

ओं आत्मभुवे नमः ।
ओं सङ्कर्षणाय नमः ।
ओं विशुद्धात्मने नमः ।
ओं विद्याराशये नमः ।
ओं सुरेश्वराय नमः ।
ओं अचलोद्धारकाय नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं सेतुकृते नमः ।
ओं रामसारथये नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं परमानन्दाय नमः ।
ओं मत्स्याय नमः ।
ओं कूर्माय नमः ।
ओं निधये नमः ।
ओं शयाय नमः ।
ओं वराहाय नमः ।
ओं नारसिंहाय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं जमदग्निजाय नमः ।
ओं रामाय नमः । ७००

ओं कृष्णाय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं कल्किने नमः ।
ओं रामाश्रयाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं नन्दिने नमः ।
ओं भृङ्गिणे नमः ।
ओं चण्डिने नमः ।
ओं गणेशाय नमः ।
ओं गणसेविताय नमः ।
ओं कर्माध्यक्षाय नमः ।
ओं सुरारामाय नमः ।
ओं विश्रामाय नमः ।
ओं जगतीपतये नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं कपीशाय नमः ।
ओं सर्वावासाय नमः ।
ओं सदाश्रयाय नमः ।
ओं सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं सर्वकर्मणे नमः ।
ओं प्लवङ्गमाय नमः ।
ओं नखदारितरक्षसे नमः ।
ओं नखयुद्धविशारदाय नमः ।
ओं कुशलाय नमः ।
ओं सुधनाय नमः ।
ओं शेषाय नमः ।
ओं वासुकये नमः ।
ओं तक्षकाय नमः ।
ओं स्वर्णवर्णाय नमः ।
ओं बलाढ्याय नमः ।
ओं पुरुजेत्रे नमः ।
ओं अघनाशनाय नमः ।
ओं कैवल्यदीपाय नमः ।
ओं कैवल्याय नमः ।
ओं गरुडाय नमः ।
ओं पन्नगाय नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं क्लीक्लीरावहतारातिगर्वाय नमः । ७४०

ओं पर्वतभेदनाय नमः ।
ओं वज्राङ्गाय नमः ।
ओं वज्रवक्त्राय नमः ।
ओं भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
ओं नखायुधाय नमः ।
ओं मणिग्रीवाय नमः ।
ओं ज्वालामालिने नमः ।
ओं भास्कराय नमः ।
ओं प्रौढप्रतापाय नमः ।
ओं तपनाय नमः ।
ओं भक्ततापनिवारकाय नमः ।
ओं शरणाय नमः ।
ओं जीवनाय नमः ।
ओं भोक्त्रे नमः ।
ओं नानाचेष्टाय नमः ।
ओं चञ्चलाय नमः ।
ओं स्वस्थाय नमः ।
ओं अस्वास्थ्यघ्ने नमः ।
ओं दुःखशातनाय नमः ।
ओं पवनात्मजाय नमः ।
ओं पवनाय नमः ।
ओं पावनाय नमः ।
ओं कान्ताय नमः ।
ओं भक्ताङ्गाय नमः ।
ओं सहनाय नमः ।
ओं बलाय नमः ।
ओं मेघनादरिपवे नमः ।
ओं मेघनादसंहृतराक्षसाय नमः ।
ओं क्षराय नमः ।
ओं अक्षराय नमः ।
ओं विनीतात्मने नमः ।
ओं वानरेशाय नमः ।
ओं सताङ्गतये नमः ।
ओं श्रीकण्ठाय नमः ।
ओं शितिकण्ठाय नमः ।
ओं सहायाय नमः ।
ओं सहनायकाय नमः ।
ओं अस्थूलाय नमः ।
ओं अनणवे नमः ।
ओं भर्गाय नमः । ७८०

ओं देवसंसृतिनाशनाय नमः ।
ओं अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।
ओं अध्यात्मकुशलाय नमः ।
ओं सुधिये नमः ।
ओं अकल्मषाय नमः ।
ओं सत्यहेतवे नमः ।
ओं सत्यदाय नमः ।
ओं सत्यगोचराय नमः ।
ओं सत्यगर्भाय नमः ।
ओं सत्यरूपाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं सत्यपराक्रमाय नमः ।
ओं अञ्जनाप्राणलिङ्गाय नमः ।
ओं वायुवंशोद्भवाय नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं भद्ररूपाय नमः ।
ओं रुद्ररूपाय नमः ।
ओं सुरूपाय नमः ।
ओं चित्ररूपधृशे नमः ।
ओं मैनाकवन्दिताय नमः । ८००

ओं सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
ओं विजयाय नमः ।
ओं जयाय नमः ।
ओं क्रान्तदिङ्मण्डलाय नमः ।
ओं रुद्राय नमः ।
ओं प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
ओं कम्बुकण्ठाय नमः ।
ओं प्रसन्नात्मने नमः ।
ओं ह्रस्वनासाय नमः ।
ओं वृकोदराय नमः ।
ओं लम्बोष्ठाय नमः ।
ओं कुण्डलिने नमः ।
ओं चित्रमालिने नमः ।
ओं योगविदां वराय नमः ।
ओं विपश्चिते नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं आनन्दविग्रहाय नमः ।
ओं अनल्पनाशनाय नमः ।
ओं फाल्गुनीसूनवे नमः ।
ओं अव्यग्राय नमः ।
ओं योगात्मने नमः ।
ओं योगतत्पराय नमः ।
ओं योगविदे नमः ।
ओं योगकर्त्रे नमः ।
ओं योगयोनये नमः ।
ओं दिगम्बराय नमः ।
ओं अकारादिक्षकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
ओं उलूखलमुखाय नमः ।
ओं सिद्धसंस्तुताय नमः ।
ओं परमेश्वराय नमः ।
ओं श्लिष्टजङ्घाय नमः ।
ओं श्लिष्टजानवे नमः ।
ओं श्लिष्टपाणये नमः ।
ओं शिखाधराय नमः ।
ओं सुशर्मणे नमः ।
ओं अमितधर्मणे नमः ।
ओं नारायणपरायणाय नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं भविष्णवे नमः ।
ओं रोचिष्णवे नमः । ८४०

ओं ग्रसिष्णवे नमः ।
ओं स्थाणवे नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं रुद्रानुकृते नमः ।
ओं वृक्षकम्पनाय नमः ।
ओं भूमिकम्पनाय नमः ।
ओं गुणप्रवाहाय नमः ।
ओं सूत्रात्मने नमः ।
ओं वीतरागाय नमः ।
ओं स्तुतिप्रियाय नमः ।
ओं नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
ओं कृतपूर्णाय नमः ।
ओं कपालभृते नमः ।
ओं अनुकूलाय नमः ।
ओं अक्षयाय नमः ।
ओं अपायाय नमः ।
ओं अनपायाय नमः ।
ओं वेदपारगाय नमः ।
ओं अक्षराय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं लोकनाथाय नमः ।
ओं त्र्यक्षाय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं दृढाय नमः ।
ओं अष्टाङ्गयोगफलभुवे नमः ।
ओं सत्यसन्धाय नमः ।
ओं पुरुष्टुताय नमः ।
ओं श्मशानस्थाननिलयाय नमः ।
ओं प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
ओं पञ्चाक्षरपराय नमः ।
ओं पञ्चमातृकाय नमः ।
ओं रञ्जनाय नमः ।
ओं ध्वजाय नमः ।
ओं योगिनीवृन्दवन्द्यश्रिये नमः ।
ओं शत्रुघ्नाय नमः ।
ओं अनन्तविक्रमाय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं इन्द्रियवपुषे नमः ।
ओं धृतदण्डाय नमः ।
ओं दशात्मकाय नमः । ८८०

ओं अप्रपञ्चाय नमः ।
ओं सदाचाराय नमः ।
ओं शूरसेनाय नमः ।
ओं विदारकाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं प्रमोदाय नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं सप्तजिह्वपतये नमः ।
ओं धराय नमः ।
ओं नवद्वारपुराधाराय नमः ।
ओं प्रत्यग्राय नमः ।
ओं सामगायनाय नमः ।
ओं षट्चक्रधाम्ने नमः ।
ओं स्वर्लोकभयहृते नमः ।
ओं मानदाय नमः ।
ओं मदाय नमः ।
ओं सर्ववश्यकराय नमः ।
ओं शक्तये नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं अनन्तमङ्गलाय नमः । ९००

ओं अष्टमूर्तिधराय नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं विरूपाय नमः ।
ओं स्वरसुन्दराय नमः ।
ओं धूमकेतवे नमः ।
ओं महाकेतवे नमः ।
ओं सत्यकेतवे नमः ।
ओं महारथाय नमः ।
ओं नन्दिने नमः ।
ओं प्रियाय नमः ।
ओं स्वतन्त्राय नमः ।
ओं मेखलिने नमः ।
ओं डमरुप्रियाय नमः ।
ओं लोहिताङ्गाय नमः ।
ओं समिधे नमः ।
ओं वह्नये नमः ।
ओं षडृतवे नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं फलभुजे नमः ।
ओं फलहस्ताय नमः ।
ओं सर्वकर्मफलप्रदाय नमः ।
ओं धर्माध्यक्षाय नमः ।
ओं धर्मफलाय नमः ।
ओं धर्माय नमः ।
ओं धर्मप्रदाय नमः ।
ओं अर्थदाय नमः ।
ओं पञ्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
ओं तारकाय नमः ।
ओं ब्रह्मतत्पराय नमः ।
ओं त्रिमार्गवसतये नमः ।
ओं भीमाय नमः ।
ओं सर्वदुष्टनिबर्हणाय नमः ।
ओं ऊर्जःस्वामिने नमः ।
ओं जलस्वामिने नमः ।
ओं शूलिने नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं निशाकराय नमः ।
ओं रक्ताम्बरधराय नमः ।
ओं रक्ताय नमः । ९४०

ओं रक्तमाल्यविभूषणाय नमः ।
ओं वनमालिने नमः ।
ओं शुभाङ्गाय नमः ।
ओं श्वेताय नमः ।
ओं श्वेताम्बराय नमः ।
ओं युवाय नमः ।
ओं जयाय नमः ।
ओं अजेयपरीवाराय नमः ।
ओं सहस्रवदनाय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जनाय नमः ।
ओं सद्योजाताय नमः ।
ओं कामगतये नमः ।
ओं ज्ञानमूर्तये नमः ।
ओं यशस्कराय नमः ।
ओं शम्भुतेजसे नमः ।
ओं सार्वभौमाय नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः ।
ओं प्लवङ्गमाय नमः ।
ओं चतुर्णवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।
ओं पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
ओं सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं अङ्गदप्रियवर्धनाय नमः ।
ओं स्मृतिबीजाय नमः ।
ओं सुरेशानाय नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं उत्तमाय नमः ।
ओं श्रीपरीवाराय नमः ।
ओं श्रीभुवे नमः ।
ओं उग्राय नमः ।
ओं कामदुहे नमः ।
ओं सदागतये नमः ।
ओं मातरिश्वने नमः ।
ओं रामपादाब्जषट्पदाय नमः ।
ओं नीलप्रियाय नमः ।
ओं नीलवर्णाय नमः ।
ओं नीलवर्णप्रियाय नमः ।
ओं सुहृदे नमः ।
ओं रामदूताय नमः । ९८०

ओं लोकबन्धवे नमः ।
ओं अन्तरात्मने नमः ।
ओं मनोरमाय नमः ।
ओं श्रीरामध्यानकृते नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं सदा किम्पुरुषस्तुताय नमः ।
ओं रामकार्यान्तरङ्गाय नमः ।
ओं शुद्धये नमः ।
ओं गत्यै नमः ।
ओं अनामयाय नमः ।
ओं पुण्यश्लोकाय नमः ।
ओं परानन्दाय नमः ।
ओं परेशप्रियसारथये नमः ।
ओं लोकस्वामिने नमः ।
ओं मुक्तिदात्रे नमः ।
ओं सर्वकारणकारणाय नमः ।
ओं महाबलाय नमः ।
ओं महावीराय नमः ।
ओं पारावारगतये नमः ।
ओं गुरवे नमः । १०००

ओं तारकाय नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं त्रात्रे नमः ।
ओं स्वस्तिदात्रे नमः ।
ओं सुमङ्गलाय नमः ।
ओं समस्तलोकसाक्षिणे नमः ।
ओं समस्तसुरवन्दिताय नमः ।
ओं सीतासमेत श्रीरामपादसेवा धुरन्धराय नमः । १००८

इति श्री हनुमत्सहस्रनामावली ।


Hanuman Sahasranamavali in English


OM hanumate namah |
OM sripradaya namah |
OM vayuputraya namah |
OM rudraya namah |
OM nayaya namah |
OM ajaraya namah |
OM amr̥tyave namah |
OM viraviraya namah |
OM gramavasaya namah |
OM janasrayaya namah |
OM dhanadaya namah |
OM nirgunakaraya namah |
OM viraya namah |
OM nidhipataye namah |
OM munaye namah |
OM pingaksaya namah |
OM varadaya namah |
OM vagmine namah |
OM sitasokavinasanaya namah |
OM sivaya namah | 20

OM sarvaya namah |
OM paraya namah |
OM avyaktaya namah |
OM vyaktavyaktaya namah |
OM dharadharaya namah |
OM pingakesaya namah |
OM pingaromaya namah |
OM srutigamyaya namah |
OM sanatanaya namah |
OM anadaye namah |
OM bhagavate namah |
OM divyaya namah |
OM visvahetave namah |
OM narasrayaya namah |
OM arogyakartre namah |
OM visvesaya namah |
OM visvanathaya namah |
OM harisvaraya namah |
OM bhargaya namah |
OM ramaya namah |
OM ramabhaktaya namah |
OM kalyanaprakr̥tisvaraya namah |
OM visvambharaya namah |
OM visvamūrtaye namah |
OM visvakaraya namah |
OM visvapaya namah |
OM visvatmane namah |
OM visvasevyaya namah |
OM visvaya namah |
OM visvadharaya namah |
OM ravaye namah |
OM visvacesṭaya namah |
OM visvagamyaya namah |
OM visvadhyeyaya namah |
OM kaladharaya namah |
OM plavangamaya namah |
OM kapisresṭhaya namah |
OM jyesṭhaya namah |
OM vedyaya namah |
OM vanecaraya namah | 60

OM balaya namah |
OM vr̥ddhaya namah |
OM yūne namah |
OM tattvaya namah |
OM tattvagamyaya namah |
OM sakhine namah |
OM ajaya namah |
OM añjanasūnave namah |
OM avyagraya namah |
OM gramasyantaya namah |
OM dharadharaya namah |
OM bhūrlokaya namah |
OM bhuvarlokaya namah |
OM svarlokaya namah |
OM maharlokaya namah |
OM janolokaya namah |
OM tapolokaya namah |
OM avyayaya namah |
OM satyaya namah |
OM onkaragamyaya namah |
OM pranavaya namah |
OM vyapakaya namah |
OM amalaya namah |
OM sivadharmapratisṭhatre namah |
OM ramesṭaya namah |
OM phalgunapriyaya namah |
OM gospadikr̥tavarisaya namah |
OM pūrnakamaya namah |
OM dharapataye namah |
OM raksoghnaya namah |
OM punḍarikaksaya namah |
OM saranagatavatsalaya namah |
OM janakipranadatre namah |
OM raksahpranapaharakaya namah |
OM pūrnaya namah |
OM satyaya namah |
OM pitavasase namah |
OM divakarasamaprabhaya namah |
OM dronahartre namah |
OM saktinetre namah | 100

OM saktiraksasamarakaya namah |
OM aksaghnaya namah |
OM ramadūtaya namah |
OM sakinijivitaharaya namah |
OM bubhūkarahatarataye namah |
OM garvaparvatamardanaya namah |
OM hetave namah |
OM ahetave namah |
OM praṁsave namah |
OM visvakartre namah |
OM jagadgurave namah |
OM jagannathaya namah |
OM jagannetre namah |
OM jagadisaya namah |
OM janesvaraya namah |
OM jagatsritaya namah |
OM haraye namah |
OM srisaya namah |
OM garuḍasmayabhañjakaya namah |
OM parthadhvajaya namah | 120

OM vayuputraya namah |
OM sitapucchaya namah |
OM amitaprabhaya namah |
OM brahmapucchaya namah |
OM parabrahmapucchaya namah |
OM ramesṭakarakaya namah |
OM sugrivadiyutaya namah |
OM jñanine namah |
OM vanaraya namah |
OM vanaresvaraya namah |
OM kalpasthayine namah |
OM cirañjivine namah |
OM prasannaya namah |
OM sadasivaya namah |
OM sanmataye namah |
OM sadgataye namah |
OM bhuktimuktidaya namah |
OM kirtidayakaya namah |
OM kirtaye namah |
OM kirtipradaya namah |
OM samudraya namah |
OM sripradaya namah |
OM sivaya namah |
OM udadhikramanaya namah |
OM devaya namah |
OM saṁsarabhayanasanaya namah |
OM valibandhanakr̥te namah |
OM visvajetre namah |
OM visvapratisṭhitaya namah |
OM lankaraye namah |
OM kalapurusaya namah |
OM lankesagr̥habhañjanaya namah |
OM bhūtavasaya namah |
OM vasudevaya namah |
OM vasave namah |
OM tribhuvanesvaraya namah |
OM sriramarūpaya namah |
OM kr̥snarūpaya namah |
OM lankaprasadabhañjanaya namah |
OM kr̥snaya namah | 160

OM kr̥snastutaya namah |
OM santaya namah |
OM santidaya namah |
OM visvabhavanaya namah |
OM visvabhoktre namah |
OM maraghnaya namah |
OM brahmacarine namah |
OM jitendriyaya namah |
OM ūrdhvagaya namah |
OM languline namah |
OM maline namah |
OM langūlahataraksasaya namah |
OM samiratanujaya namah |
OM viraya namah |
OM viramaraya namah |
OM jayapradaya namah |
OM jaganmangaladaya namah |
OM punyaya namah |
OM punyasravanakirtanaya namah |
OM punyakirtaye namah |
OM punyagitaye namah |
OM jagatpavanapavanaya namah |
OM devesaya namah |
OM amitaromne namah |
OM ramabhaktavidhayakaya namah |
OM dhyatre namah |
OM dhyeyaya namah |
OM jagatsaksine namah |
OM cetase namah |
OM caitanyavigrahaya namah |
OM jñanadaya namah |
OM pranadaya namah |
OM pranaya namah |
OM jagatpranaya namah |
OM samiranaya namah |
OM vibhisanapriyaya namah |
OM sūraya namah |
OM pippalasrayasiddhidaya namah |
OM siddhaya namah |
OM siddhasrayaya namah | 200

OM kalaya namah |
OM kalabhaksakapūjitaya namah |
OM lankesanidhanasthayine namah |
OM lankadahakaya namah |
OM isvaraya namah |
OM candrasūryagninetraya namah |
OM kalagnaye namah |
OM pralayantakaya namah |
OM kapilaya namah |
OM kapisaya namah |
OM punyarataye namah |
OM dvadasarasigaya namah |
OM sarvasrayaya namah |
OM aprameyatmane namah |
OM revatyadinivarakaya namah |
OM laksmanapranadatre namah |
OM sitajivanahetukaya namah |
OM ramadhyayine namah |
OM hr̥sikesaya namah |
OM visnubhaktaya namah | 220

OM jaṭine namah |
OM baline namah |
OM devaridarpaghne namah |
OM hotre namah |
OM dhatre namah |
OM kartre namah |
OM jagatprabhave namah |
OM nagaragramapalaya namah |
OM suddhaya namah |
OM buddhaya namah |
OM nirantaraya namah |
OM nirañjanaya namah |
OM nirvikalpaya namah |
OM gunatitaya namah |
OM bhayankaraya namah |
OM hanumate namah |
OM duraradhyaya namah |
OM tapahsadhyaya namah |
OM mahesvaraya namah |
OM janakighanasokotthatapahartre namah |
OM parasaraya namah |
OM vanmayaya namah |
OM sadasadrūpaya namah |
OM karanaya namah |
OM prakr̥teh paraya namah |
OM bhagyadaya namah |
OM nirmalaya namah |
OM netre namah |
OM pucchalankavidahakaya namah |
OM pucchabaddhaya namah |
OM yatudhanaya namah |
OM yatudhanaripupriyaya namah |
OM chayapaharine namah |
OM bhūtesaya namah |
OM lokesaya namah |
OM sadgatipradaya namah |
OM plavangamesvaraya namah |
OM krodhaya namah |
OM krodhasaṁraktalocanaya namah |
OM krodhahartre namah | 260

OM tapahartre namah |
OM bhaktabhayavarapradaya namah |
OM bhaktanukampine namah |
OM visvesaya namah |
OM puruhūtaya namah |
OM purandaraya namah |
OM agnaye namah |
OM vibhavasave namah |
OM bhasvate namah |
OM yamaya namah |
OM nirr̥taye namah |
OM varunaya namah |
OM vayugatimate namah |
OM vayave namah |
OM kuberaya namah |
OM isvaraya namah |
OM ravaye namah |
OM candraya namah |
OM kujaya namah |
OM saumyaya namah |
OM gurave namah |
OM kavyaya namah |
OM sanaiscaraya namah |
OM rahave namah |
OM ketave namah |
OM marute namah |
OM datre namah |
OM dhatre namah |
OM hartre namah |
OM samirajaya namah |
OM masakikr̥tadevaraye namah |
OM daityaraye namah |
OM madhusūdanaya namah |
OM kamaya namah |
OM kapaye namah |
OM kamapalaya namah |
OM kapilaya namah |
OM visvajivanaya namah |
OM bhagirathipadambhojaya namah |
OM setubandhavisaradaya namah | 300

OM svahayai namah |
OM svadhayai namah |
OM havise namah |
OM kavyaya namah |
OM havyavahaya namah |
OM prakasakaya namah |
OM svaprakasaya namah |
OM mahaviraya namah |
OM madhuraya namah |
OM amitavikramaya namah |
OM uḍḍinoḍḍinagatimate namah |
OM sadgataye namah |
OM purusottamaya namah |
OM jagadatmane namah |
OM jagadyonaye namah |
OM jagadantaya namah |
OM anantaraya namah |
OM vipapmane namah |
OM niskalankaya namah |
OM mahate namah | 320

OM mahadahankr̥taye namah |
OM khaya namah |
OM vayave namah |
OM pr̥thivyai namah |
OM adbhyah namah |
OM vahnaye namah |
OM dise namah |
OM kalaya namah |
OM ekalaya namah |
OM ksetrajñaya namah |
OM ksetrapalaya namah |
OM palvalikr̥tasagaraya namah |
OM hiranmayaya namah |
OM puranaya namah |
OM khecaraya namah |
OM bhūcaraya namah |
OM manave namah |
OM hiranyagarbhaya namah |
OM sūtratmane namah |
OM rajarajaya namah |
OM visaṁ pataye namah |
OM vedantavedyaya namah |
OM udgithaya namah |
OM vedangaya namah |
OM vedaparagaya namah |
OM pratigramasthitaya namah |
OM sadyah sphūrtidatre namah |
OM gunakaraya namah |
OM naksatramaline namah |
OM bhūtatmane namah |
OM surabhaye namah |
OM kalpapadapaya namah |
OM cintamanaye namah |
OM gunanidhaye namah |
OM prajadvaraya namah |
OM anuttamaya namah |
OM punyaslokaya namah |
OM purarataye namah |
OM matimate namah |
OM sarvaripataye namah | 360

OM kilkilaravasantrastabhūtapretapisacakaya namah |
OM r̥natrayaharaya namah |
OM sūksmaya namah |
OM sthūlaya namah |
OM sarvagataye namah |
OM puṁse namah |
OM apasmaraharaya namah |
OM smartre namah |
OM srutaye namah |
OM gathaya namah |
OM smr̥taye namah |
OM manave namah |
OM svargadvaraya namah |
OM prajadvaraya namah |
OM moksadvaraya namah |
OM yatisvaraya namah |
OM nadarūpaya namah |
OM parasmai brahmane namah |
OM brahmane namah |
OM brahmapuratanaya namah |
OM ekaya namah |
OM anekaya namah |
OM janaya namah |
OM suklaya namah |
OM svayañjyotise namah |
OM anakulaya namah |
OM jyotirjyotise namah |
OM anadaye namah |
OM sattvikaya namah |
OM rajasaya namah |
OM tamase namah |
OM tamohartre namah |
OM niralambaya namah |
OM nirakaraya namah |
OM gunakaraya namah |
OM gunasrayaya namah |
OM gunamayaya namah |
OM br̥hatkayaya namah |
OM br̥hadyasase namah |
OM br̥haddhanuse namah | 400

OM br̥hatpadaya namah |
OM br̥hanmūrdhne namah |
OM br̥hatsvanaya namah |
OM br̥hatkarnaya namah |
OM br̥hannasaya namah |
OM br̥hadbahave namah |
OM br̥hattanave namah |
OM br̥hadgalaya namah |
OM br̥hatkayaya namah |
OM br̥hatpucchaya namah |
OM br̥hatkaraya namah |
OM br̥hadgataye namah |
OM br̥hatsevaya namah |
OM br̥hallokaphalapradaya namah |
OM br̥hadbhaktaye namah |
OM br̥hadvañchaphaladaya namah |
OM br̥hadisvaraya namah |
OM br̥hallokanutaya namah |
OM drasṭre namah |
OM vidyadatre namah | 420

OM jagadgurave namah |
OM devacaryaya namah |
OM satyavadine namah |
OM brahmavadine namah |
OM kaladharaya namah |
OM saptapatalagamine namah |
OM malayacalasaṁsrayaya namah |
OM uttarasasthitaya namah |
OM srisaya namah |
OM divyausadhivasaya namah |
OM khagaya namah |
OM sakhamr̥gaya namah |
OM kapindraya namah |
OM puranaya namah |
OM pranacañcuraya namah |
OM caturaya namah |
OM brahmanaya namah |
OM yogine namah |
OM yogigamyaya namah |
OM paraya namah |
OM avaraya namah |
OM anadinidhanaya namah |
OM vyasaya namah |
OM vaikunṭhaya namah |
OM pr̥thivipataye namah |
OM aparajitaya namah |
OM jitarataye namah |
OM sadanandadaya namah |
OM isitre namah |
OM gopalaya namah |
OM gopataye namah |
OM yoddhaya namah |
OM kalaye namah |
OM sphalaya namah |
OM paratparaya namah |
OM manovegine namah |
OM sadayogine namah |
OM saṁsarabhayanasanaya namah |
OM tattvadatre namah |
OM tattvajñaya namah | 460

OM tattvaya namah |
OM tattvaprakasakaya namah |
OM suddhaya namah |
OM buddhaya namah |
OM nityayuktaya namah |
OM bhaktakaraya namah |
OM jagadrathaya namah |
OM pralayaya namah |
OM amitamayaya namah |
OM mayatitaya namah |
OM vimatsaraya namah |
OM mayanirjitaraksase namah |
OM mayanirmitavisṭapaya namah |
OM mayasrayaya namah |
OM nirlepaya namah |
OM mayanirvartakaya namah |
OM sukhine namah |
OM sukhaya namah |
OM sukhapradaya namah |
OM nagaya namah |
OM mahesakr̥tasaṁstavaya namah |
OM mahesvaraya namah |
OM satyasandhaya namah |
OM sarabhaya namah |
OM kalipavanaya namah |
OM rasaya namah |
OM rasajñaya namah |
OM sate namah |
OM manaya namah |
OM rūpaya namah |
OM caksuse namah |
OM srutaye namah |
OM ravaya namah |
OM ghranaya namah |
OM gandhaya namah |
OM sparsanaya namah |
OM sparsaya namah |
OM hinkaramanagaya namah |
OM netinetitigamyaya namah |
OM vaikunṭhabhajanapriyaya namah | 500

OM girisaya namah |
OM girijakantaya namah |
OM durvasase namah |
OM kavaye namah |
OM angirase namah |
OM bhr̥gave namah |
OM vasisṭhaya namah |
OM cyavanaya namah |
OM naradaya namah |
OM tumburave namah |
OM haraya namah |
OM visvaksetraya namah |
OM visvabijaya namah |
OM visvanetraya namah |
OM visvapaya namah |
OM yajakaya namah |
OM yajamanaya namah |
OM pavakaya namah |
OM pitr̥bhyah namah |
OM sraddhaye namah | 520

OM buddhaye namah |
OM ksamaya namah |
OM tandraya namah |
OM mantraya namah |
OM mantrayitre namah |
OM suraya namah |
OM rajendraya namah |
OM bhūpataye namah |
OM rūḍhaya namah |
OM maline namah |
OM saṁsarasarathaye namah |
OM nityaya namah |
OM sampūrnakamaya namah |
OM bhaktakamaduhe namah |
OM uttamaya namah |
OM ganapaya namah |
OM kesavaya namah |
OM bhratre namah |
OM pitre namah |
OM matre namah |
OM marutaye namah |
OM sahasramūrdhne namah |
OM sahasrasyaya namah |
OM sahasraksaya namah |
OM sahasrapade namah |
OM kamajite namah |
OM kamadahanaya namah |
OM kamaya namah |
OM kamyaphalapradaya namah |
OM mudropaharine namah |
OM raksoghnaya namah |
OM ksitibharaharaya namah |
OM balaya namah |
OM nakhadaṁsṭrayudhaya namah |
OM visnubhaktaya namah |
OM bhaktabhayapradaya namah |
OM darpaghne namah |
OM darpadaya namah |
OM daṁsṭrasatamūrtaye namah |
OM amūrtimate namah | 560

OM mahanidhaye namah |
OM mahabhagaya namah |
OM mahabhargaya namah |
OM mahardhidaya namah |
OM mahakaraya namah |
OM mahayogine namah |
OM mahatejaya namah |
OM mahadyutaye namah |
OM mahakarmane namah |
OM mahanadaya namah |
OM mahamantraya namah |
OM mahamataye namah |
OM mahasamaya namah |
OM mahodaraya namah |
OM mahadevatmakaya namah |
OM vibhave namah |
OM rudrakarmane namah |
OM krūrakarmane namah |
OM ratnanabhaya namah |
OM kr̥tagamaya namah |
OM ambhodhilanghanaya namah |
OM siddhaya namah |
OM satyadharmane namah |
OM pramodanaya namah |
OM jitamitraya namah |
OM jayaya namah |
OM somaya namah |
OM vijayaya namah |
OM vayuvahanaya namah |
OM jivaya namah |
OM dhatre namah |
OM sahasraṁsave namah |
OM mukundaya namah |
OM bhūridaksinaya namah |
OM siddharthaya namah |
OM siddhidaya namah |
OM siddhaya namah |
OM sankalpaya namah |
OM siddhihetukaya namah |
OM saptapatalacaranaya namah | 600

OM saptarsiganavanditaya namah |
OM saptabdhilanghanaya namah |
OM viraya namah |
OM saptadviporumanḍalaya namah |
OM saptangarajyasukhadaya namah |
OM saptamatr̥nisevitaya namah |
OM saptalokaikamakuṭaya namah |
OM saptahotraya namah |
OM svarasrayaya namah |
OM saptasamopagitaya namah |
OM saptapatalasaṁsrayaya namah |
OM saptacchandonidhaye namah |
OM saptacchandaya namah |
OM saptajanasrayaya namah |
OM medhadaya namah |
OM kirtidaya namah |
OM sokaharine namah |
OM daurbhagyanasanaya namah |
OM sarvavasyakaraya namah |
OM garbhadosaghne namah | 620

OM putrapautradaya namah |
OM prativadimukhastambhaya namah |
OM rusṭacittaprasadanaya namah |
OM parabhicarasamanaya namah |
OM duhkhaghne namah |
OM bandhamoksadaya namah |
OM navadvarapuradharaya namah |
OM navadvaraniketanaya namah |
OM naranarayanastutyaya namah |
OM navanathamahesvaraya namah |
OM mekhaline namah |
OM kavacine namah |
OM khaḍgine namah |
OM bhrajisnave namah |
OM jisnusarathaye namah |
OM bahuyojanavistirnapucchaya namah |
OM pucchahatasuraya namah |
OM dusṭahantre namah |
OM niyamitre namah |
OM pisacagrahasatanaya namah |
OM balagrahavinasine namah |
OM dharmanetre namah |
OM kr̥pakaraya namah |
OM ugrakr̥tyaya namah |
OM ugravegaya namah |
OM ugranetraya namah |
OM satakratave namah |
OM satamanyustutaya namah |
OM stutyaya namah |
OM stutaye namah |
OM stotre namah |
OM mahabalaya namah |
OM samagragunasaline namah |
OM vyagraya namah |
OM raksovinasanaya namah |
OM raksognidavaya namah |
OM brahmesaya namah |
OM sridharaya namah |
OM bhaktavatsalaya namah |
OM meghanadaya namah | 660

OM megharūpaya namah |
OM meghavr̥sṭinivaranaya namah |
OM meghajivanahetave namah |
OM meghasyamaya namah |
OM paratmakaya namah |
OM samiratanayaya namah |
OM dhatre namah |
OM tattvavidyavisaradaya namah |
OM amoghaya namah |
OM amoghavr̥sṭaye namah |
OM abhisṭadaya namah |
OM anisṭanasanaya namah |
OM arthaya namah |
OM anarthapaharine namah |
OM samarthaya namah |
OM ramasevakaya namah |
OM arthine namah |
OM dhanyaya namah |
OM asurarataye namah |
OM punḍarikaksaya namah |
OM atmabhuve namah |
OM sankarsanaya namah |
OM visuddhatmane namah |
OM vidyarasaye namah |
OM suresvaraya namah |
OM acaloddharakaya namah |
OM nityaya namah |
OM setukr̥te namah |
OM ramasarathaye namah |
OM anandaya namah |
OM paramanandaya namah |
OM matsyaya namah |
OM kūrmaya namah |
OM nidhaye namah |
OM sayaya namah |
OM varahaya namah |
OM narasiṁhaya namah |
OM vamanaya namah |
OM jamadagnijaya namah |
OM ramaya namah | 700

OM kr̥snaya namah |
OM sivaya namah |
OM buddhaya namah |
OM kalkine namah |
OM ramasrayaya namah |
OM haraye namah |
OM nandine namah |
OM bhr̥ngine namah |
OM canḍine namah |
OM ganesaya namah |
OM ganasevitaya namah |
OM karmadhyaksaya namah |
OM suraramaya namah |
OM visramaya namah |
OM jagatipataye namah |
OM jagannathaya namah |
OM kapisaya namah |
OM sarvavasaya namah |
OM sadasrayaya namah |
OM sugrivadistutaya namah | 720

OM dantaya namah |
OM sarvakarmane namah |
OM plavangamaya namah |
OM nakhadaritaraksase namah |
OM nakhayuddhavisaradaya namah |
OM kusalaya namah |
OM sudhanaya namah |
OM sesaya namah |
OM vasukaye namah |
OM taksakaya namah |
OM svarnavarnaya namah |
OM balaḍhyaya namah |
OM purujetre namah |
OM aghanasanaya namah |
OM kaivalyadipaya namah |
OM kaivalyaya namah |
OM garuḍaya namah |
OM pannagaya namah |
OM gurave namah |
OM klikliravahataratigarvaya namah |
OM parvatabhedanaya namah |
OM vajrangaya namah |
OM vajravaktraya namah |
OM bhaktavajranivarakaya namah |
OM nakhayudhaya namah |
OM manigrivaya namah |
OM jvalamaline namah |
OM bhaskaraya namah |
OM prauḍhapratapaya namah |
OM tapanaya namah |
OM bhaktatapanivarakaya namah |
OM saranaya namah |
OM jivanaya namah |
OM bhoktre namah |
OM nanacesṭaya namah |
OM cañcalaya namah |
OM svasthaya namah |
OM asvasthyaghne namah |
OM duhkhasatanaya namah |
OM pavanatmajaya namah | 760

OM pavanaya namah |
OM pavanaya namah |
OM kantaya namah |
OM bhaktangaya namah |
OM sahanaya namah |
OM balaya namah |
OM meghanadaripave namah |
OM meghanadasaṁhr̥taraksasaya namah |
OM ksaraya namah |
OM aksaraya namah |
OM vinitatmane namah |
OM vanaresaya namah |
OM satangataye namah |
OM srikanṭhaya namah |
OM sitikanṭhaya namah |
OM sahayaya namah |
OM sahanayakaya namah |
OM asthūlaya namah |
OM ananave namah |
OM bhargaya namah |
OM devasaṁsr̥tinasanaya namah |
OM adhyatmavidyasaraya namah |
OM adhyatmakusalaya namah |
OM sudhiye namah |
OM akalmasaya namah |
OM satyahetave namah |
OM satyadaya namah |
OM satyagocaraya namah |
OM satyagarbhaya namah |
OM satyarūpaya namah |
OM satyaya namah |
OM satyaparakramaya namah |
OM añjanapranalingaya namah |
OM vayuvaṁsodbhavaya namah |
OM srutaye namah |
OM bhadrarūpaya namah |
OM rudrarūpaya namah |
OM surūpaya namah |
OM citrarūpadhr̥se namah |
OM mainakavanditaya namah | 800

OM sūksmadarsanaya namah |
OM vijayaya namah |
OM jayaya namah |
OM krantadinmanḍalaya namah |
OM rudraya namah |
OM prakaṭikr̥tavikramaya namah |
OM kambukanṭhaya namah |
OM prasannatmane namah |
OM hrasvanasaya namah |
OM vr̥kodaraya namah |
OM lambosṭhaya namah |
OM kunḍaline namah |
OM citramaline namah |
OM yogavidaṁ varaya namah |
OM vipascite namah |
OM kavaye namah |
OM anandavigrahaya namah |
OM analpanasanaya namah |
OM phalgunisūnave namah |
OM avyagraya namah | 820

OM yogatmane namah |
OM yogatatparaya namah |
OM yogavide namah |
OM yogakartre namah |
OM yogayonaye namah |
OM digambaraya namah |
OM akaradiksakarantavarnanirmitavigrahaya namah |
OM ulūkhalamukhaya namah |
OM siddhasaṁstutaya namah |
OM paramesvaraya namah |
OM slisṭajanghaya namah |
OM slisṭajanave namah |
OM slisṭapanaye namah |
OM sikhadharaya namah |
OM susarmane namah |
OM amitadharmane namah |
OM narayanaparayanaya namah |
OM jisnave namah |
OM bhavisnave namah |
OM rocisnave namah |
OM grasisnave namah |
OM sthanave namah |
OM haraye namah |
OM rudranukr̥te namah |
OM vr̥ksakampanaya namah |
OM bhūmikampanaya namah |
OM gunapravahaya namah |
OM sūtratmane namah |
OM vitaragaya namah |
OM stutipriyaya namah |
OM nagakanyabhayadhvaṁsine namah |
OM kr̥tapūrnaya namah |
OM kapalabhr̥te namah |
OM anukūlaya namah |
OM aksayaya namah |
OM apayaya namah |
OM anapayaya namah |
OM vedaparagaya namah |
OM aksaraya namah |
OM purusaya namah | 860

OM lokanathaya namah |
OM tryaksaya namah |
OM prabhave namah |
OM dr̥ḍhaya namah |
OM asṭangayogaphalabhuve namah |
OM satyasandhaya namah |
OM purusṭutaya namah |
OM smasanasthananilayaya namah |
OM pretavidravanaksamaya namah |
OM pañcaksaraparaya namah |
OM pañcamatr̥kaya namah |
OM rañjanaya namah |
OM dhvajaya namah |
OM yoginivr̥ndavandyasriye namah |
OM satrughnaya namah |
OM anantavikramaya namah |
OM brahmacarine namah |
OM indriyavapuse namah |
OM dhr̥tadanḍaya namah |
OM dasatmakaya namah |
OM aprapañcaya namah |
OM sadacaraya namah |
OM sūrasenaya namah |
OM vidarakaya namah |
OM buddhaya namah |
OM pramodaya namah |
OM anandaya namah |
OM saptajihvapataye namah |
OM dharaya namah |
OM navadvarapuradharaya namah |
OM pratyagraya namah |
OM samagayanaya namah |
OM saṭcakradhamne namah |
OM svarlokabhayahr̥te namah |
OM manadaya namah |
OM madaya namah |
OM sarvavasyakaraya namah |
OM saktaye namah |
OM anantaya namah |
OM anantamangalaya namah | 900

OM asṭamūrtidharaya namah |
OM netre namah |
OM virūpaya namah |
OM svarasundaraya namah |
OM dhūmaketave namah |
OM mahaketave namah |
OM satyaketave namah |
OM maharathaya namah |
OM nandine namah |
OM priyaya namah |
OM svatantraya namah |
OM mekhaline namah |
OM ḍamarupriyaya namah |
OM lohitangaya namah |
OM samidhe namah |
OM vahnaye namah |
OM saḍr̥tave namah |
OM sarvaya namah |
OM isvaraya namah |
OM phalabhuje namah | 920

OM phalahastaya namah |
OM sarvakarmaphalapradaya namah |
OM dharmadhyaksaya namah |
OM dharmaphalaya namah |
OM dharmaya namah |
OM dharmapradaya namah |
OM arthadaya namah |
OM pañcaviṁsatitattvajñaya namah |
OM tarakaya namah |
OM brahmatatparaya namah |
OM trimargavasataye namah |
OM bhimaya namah |
OM sarvadusṭanibarhanaya namah |
OM ūrjahsvamine namah |
OM jalasvamine namah |
OM sūline namah |
OM maline namah |
OM nisakaraya namah |
OM raktambaradharaya namah |
OM raktaya namah |
OM raktamalyavibhūsanaya namah |
OM vanamaline namah |
OM subhangaya namah |
OM svetaya namah |
OM svetambaraya namah |
OM yuvaya namah |
OM jayaya namah |
OM ajeyaparivaraya namah |
OM sahasravadanaya namah |
OM kavaye namah |
OM sakiniḍakiniyaksaraksobhūtaprabhañjanaya namah |
OM sadyojataya namah |
OM kamagataye namah |
OM jñanamūrtaye namah |
OM yasaskaraya namah |
OM sambhutejase namah |
OM sarvabhaumaya namah |
OM visnubhaktaya namah |
OM plavangamaya namah |
OM caturnavatimantrajñaya namah | 960

OM paulastyabaladarpaghne namah |
OM sarvalaksmipradaya namah |
OM srimate namah |
OM angadapriyavardhanaya namah |
OM smr̥tibijaya namah |
OM suresanaya namah |
OM saṁsarabhayanasanaya namah |
OM uttamaya namah |
OM sriparivaraya namah |
OM sribhuve namah |
OM ugraya namah |
OM kamaduhe namah |
OM sadagataye namah |
OM matarisvane namah |
OM ramapadabjasaṭpadaya namah |
OM nilapriyaya namah |
OM nilavarnaya namah |
OM nilavarnapriyaya namah |
OM suhr̥de namah |
OM ramadūtaya namah |
OM lokabandhave namah |
OM antaratmane namah |
OM manoramaya namah |
OM sriramadhyanakr̥te namah |
OM viraya namah |
OM sada kimpurusastutaya namah |
OM ramakaryantarangaya namah |
OM suddhaye namah |
OM gatyai namah |
OM anamayaya namah |
OM punyaslokaya namah |
OM paranandaya namah |
OM paresapriyasarathaye namah |
OM lokasvamine namah |
OM muktidatre namah |
OM sarvakaranakaranaya namah |
OM mahabalaya namah |
OM mahaviraya namah |
OM paravaragataye namah |
OM gurave namah | 1000

OM tarakaya namah |
OM bhagavate namah |
OM tratre namah |
OM svastidatre namah |
OM sumangalaya namah |
OM samastalokasaksine namah |
OM samastasuravanditaya namah |
OM sitasameta sriramapadaseva dhurandharaya namah | 1008

iti sri hanumatsahasranamavali |


Hanuman Sahasranamavali

Hanuman Sahasranamavali in Tamil (ஶ்ரீ ஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமாவளீ)


ஓம் ஹநுமதே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வாயுபுத்ராய நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் நயாய நம꞉ ।
ஓம் அஜராய நம꞉ ।
ஓம் அம்ருத்யவே நம꞉ ।
ஓம் வீரவீராய நம꞉ ।
ஓம் க்³ராமவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாகாராய நம꞉ ।
ஓம் வீராய நம꞉ ।
ஓம் நிதி⁴பதயே நம꞉ ।
ஓம் முநயே நம꞉ ।
ஓம் பிங்கா³க்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் வரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வாக்³மிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸீதாஶோகவிநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாய நம꞉ । 20

ஓம் ஶர்வாய நம꞉ ।
ஓம் பராய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தாவ்யக்தாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் பிங்க³கேஶாய நம꞉ ।
ஓம் பிங்க³ரோமாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் அநாத³யே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் நராஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஆரோக்³யகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஹரீஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ர்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ । 40

ஓம் ராமப⁴க்தாய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணப்ரக்ருதீஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வம்ப⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாகாராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸேவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ரவயே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வசேஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வத்⁴யேயாய நம꞉ ।
ஓம் கலாத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ப்லவங்க³மாய நம꞉ ।
ஓம் கபிஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் வநேசராய நம꞉ । 60

ஓம் பா³லாய நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் யூநே நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸகி²நே நம꞉ ।
ஓம் அஜாய நம꞉ ।
ஓம் அஞ்ஜநாஸூநவே நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் க்³ராமஸ்யாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வர்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் மஹர்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநோலோகாய நம꞉ ।
ஓம் தபோலோகாய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஓங்காரக³ம்யாய நம꞉ । 80

ஓம் ப்ரணவாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யாபகாய நம꞉ ।
ஓம் அமலாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவத⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ராமேஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் ப²ல்கு³நப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாரீஶாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணகாமாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராபதயே நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரணாக³தவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் ஜாநகீப்ராணதா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷ꞉ப்ராணாபஹாரகாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் பீதவாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் தி³வாகரஸமப்ரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் த்³ரோணஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶக்திநேத்ரே நம꞉ । 100

ஓம் ஶக்திராக்ஷஸமாரகாய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ராமதூ³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாகிநீஜீவிதாஹராய நம꞉ ।
ஓம் பு³பூ⁴காரஹதாராதயே நம꞉ ।
ஓம் க³ர்வபர்வதமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் அஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் ப்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தீ³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ஶ்ரிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீஶாய நம꞉ ।
ஓம் க³ருட³ஸ்மயப⁴ஞ்ஜகாய நம꞉ ।
ஓம் பார்த²த்⁴வஜாய நம꞉ । 120

ஓம் வாயுபுத்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸிதபுச்சா²ய நம꞉ ।
ஓம் அமிதப்ரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மபுச்சா²ய நம꞉ ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மபுச்சா²ய நம꞉ ।
ஓம் ராமேஷ்டகாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக்³ரீவாதி³யுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநிநே நம꞉ ।
ஓம் வாநராய நம꞉ ।
ஓம் வாநரேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் கல்பஸ்தா²யிநே நம꞉ ।
ஓம் சிரஞ்ஜீவிநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஸந்நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் ஸந்மதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் பு⁴க்திமுக்திதா³ய நம꞉ ।
ஓம் கீர்திதா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் கீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் கீர்திப்ரதா³ய நம꞉ । 140

ஓம் ஸமுத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் உத³தி⁴க்ரமணாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரப⁴யநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் வாலிப³ந்த⁴நக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வப்ரதிஷ்டி²தாய நம꞉ ।
ஓம் லங்காரயே நம꞉ ।
ஓம் காலபுருஷாய நம꞉ ।
ஓம் லங்கேஶக்³ருஹப⁴ஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் வஸவே நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீராமரூபாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணரூபாய நம꞉ ।
ஓம் லங்காப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ । 160

ஓம் க்ருஷ்ணஸ்துதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்திதா³ய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபோ⁴க்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மாரக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ஜிதேந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஊர்த்⁴வகா³ய நம꞉ ।
ஓம் லாங்கு³ளிநே நம꞉ ।
ஓம் மாலிநே நம꞉ ।
ஓம் லாங்கூ³ளாஹதராக்ஷஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமீரதநுஜாய நம꞉ ।
ஓம் வீராய நம꞉ ।
ஓம் வீரமாராய நம꞉ ।
ஓம் ஜயப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்மங்க³ளதா³ய நம꞉ ।
ஓம் புண்யாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தநாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யகீர்தயே நம꞉ । 180

ஓம் புண்யகீ³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்பாவநபாவநாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வேஶாய நம꞉ ।
ஓம் அமிதரோம்ணே நம꞉ ।
ஓம் ராமப⁴க்தவிதா⁴யகாய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யேயாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் சேதஸே நம꞉ ।
ஓம் சைதந்யவிக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமீரணாய நம꞉ ।
ஓம் விபீ⁴ஷணப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஶூராய நம꞉ ।
ஓம் பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ஶ்ரயாய நம꞉ । 200

ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் காலப⁴க்ஷகபூஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் லங்கேஶநித⁴நஸ்தா²யிநே நம꞉ ।
ஓம் லங்காதா³ஹகாய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிநேத்ராய நம꞉ ।
ஓம் காலாக்³நயே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரளயாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் கபிலாய நம꞉ ।
ஓம் கபிஶாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யராதயே நம꞉ ।
ஓம் த்³வாத³ஶராஶிகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ரேவத்யாதி³நிவாரகாய நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்மணப்ராணதா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸீதாஜீவநஹேதுகாய நம꞉ ।
ஓம் ராமத்⁴யாயிநே நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுப⁴க்தாய நம꞉ । 220

ஓம் ஜடிநே நம꞉ ।
ஓம் ப³லிநே நம꞉ ।
ஓம் தே³வாரித³ர்பக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஹோத்ரே நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் நக³ரக்³ராமபாலாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நிரந்தராய நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகல்பாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாதீதாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴யங்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஹநுமதே நம꞉ ।
ஓம் து³ராராத்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் தப꞉ஸாத்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஜாநகீக⁴நஶோகோத்த²தாபஹர்த்ரே நம꞉ । 240

ஓம் பராஶராய நம꞉ ।
ஓம் வாங்மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத³ஸத்³ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் காரணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ருதே꞉ பராய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴க்³யதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நிர்மலாய நம꞉ ।
ஓம் நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் புச்ச²லங்காவிதா³ஹகாய நம꞉ ।
ஓம் புச்ச²ப³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் யாதுதா⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் யாதுதா⁴நரிபுப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் சா²யாபஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தேஶாய நம꞉ ।
ஓம் லோகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³க³திப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்லவங்க³மேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் க்ரோதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴ஹர்த்ரே நம꞉ । 260

ஓம் தாபஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாப⁴யவரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாநுகம்பிநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶாய நம꞉ ।
ஓம் புருஹூதாய நம꞉ ।
ஓம் புரந்த³ராய நம꞉ ।
ஓம் அக்³நயே நம꞉ ।
ஓம் விபா⁴வஸவே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்வதே நம꞉ ।
ஓம் யமாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் வருணாய நம꞉ ।
ஓம் வாயுக³திமதே நம꞉ ।
ஓம் வாயவே நம꞉ ।
ஓம் குபே³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ரவயே நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் குஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாய நம꞉ । 280

ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் காவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶநைஶ்சராய நம꞉ ।
ஓம் ராஹவே நம꞉ ।
ஓம் கேதவே நம꞉ ।
ஓம் மருதே நம꞉ ।
ஓம் தா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸமீரஜாய நம꞉ ।
ஓம் மஶகீக்ருததே³வாரயே நம꞉ ।
ஓம் தை³த்யாரயே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ ।
ஓம் காமாய நம꞉ ।
ஓம் கபயே நம꞉ ।
ஓம் காமபாலாய நம꞉ ।
ஓம் கபிலாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஜீவநாய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴கீ³ரதீ²பதா³ம்போ⁴ஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸேதுப³ந்த⁴விஶாரதா³ய நம꞉ । 300

ஓம் ஸ்வாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஹவிஷே நம꞉ ।
ஓம் கவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹவ்யவாஹாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகாஶகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீராய நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் அமிதவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் உட்³டீ³நோட்³டீ³நக³திமதே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³யோநயே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தராய நம꞉ ।
ஓம் விபாப்மநே நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களங்காய நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ । 320

ஓம் மஹத³ஹங்க்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் கா²ய நம꞉ ।
ஓம் வாயவே நம꞉ ।
ஓம் ப்ருதி²வ்யை நம꞉ ।
ஓம் அத்³ப்⁴ய꞉ நம꞉ ।
ஓம் வஹ்நயே நம꞉ ।
ஓம் தி³ஶே நம꞉ ।
ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகலாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ।
ஓம் பல்வலீக்ருதஸாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்மயாய நம꞉ ।
ஓம் புராணாய நம꞉ ।
ஓம் கே²சராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴சராய நம꞉ ।
ஓம் மநவே நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸூத்ராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ராஜராஜாய நம꞉ । 340

ஓம் விஶாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் வேதா³ந்தவேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் உத்³கீ³தா²ய நம꞉ ।
ஓம் வேதா³ங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் வேத³பாரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதிக்³ராமஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³ய꞉ ஸ்பூ²ர்திதா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாகராய நம꞉ ।
ஓம் நக்ஷத்ரமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரப⁴யே நம꞉ ।
ஓம் கல்பபாத³பாய நம꞉ ।
ஓம் சிந்தாமணயே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாத்³வாராய நம꞉ ।
ஓம் அநுத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யஶ்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் புராராதயே நம꞉ ।
ஓம் மதிமதே நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வரீபதயே நம꞉ । 360

ஓம் கில்கிலாராவஸந்த்ரஸ்தபூ⁴தப்ரேதபிஶாசகாய நம꞉ ।
ஓம் ருணத்ரயஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தூ²லாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வக³தயே நம꞉ ।
ஓம் பும்ஸே நம꞉ ।
ஓம் அபஸ்மாரஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்மர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் கா³தா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் மநவே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்க³த்³வாராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாத்³வாராய நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷத்³வாராய நம꞉ ।
ஓம் யதீஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் நாத³ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மபுராதநாய நம꞉ । 380

ஓம் ஏகாய நம꞉ ।
ஓம் அநேகாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுக்லாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் அநாகுலாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் அநாத³யே நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்த்விகாய நம꞉ ।
ஓம் ராஜஸாய நம꞉ ।
ஓம் தமஸே நம꞉ ।
ஓம் தமோஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் நிராளம்பா³ய நம꞉ ।
ஓம் நிராகாராய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாகராய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணமயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்காயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³யஶஸே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³த⁴நுஷே நம꞉ । 400

ஓம் ப்³ருஹத்பாதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹந்மூர்த்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்ஸ்வநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்கர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹந்நாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³பா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்தநவே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³க³ளாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்காயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்புச்சா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்கராய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்ஸேவாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹல்லோகப²லப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³ப⁴க்தயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³வாஞ்சா²ப²லதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹதீ³ஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹல்லோகநுதாய நம꞉ ।
ஓம் த்³ரஷ்ட்ரே நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாதா³த்ரே நம꞉ । 420

ஓம் ஜக³த்³கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் தே³வாசார்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் கலாத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தபாதாலகா³மிநே நம꞉ ।
ஓம் மலயாசலஸம்ஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் உத்தராஶாஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீஶாய நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யௌஷதி⁴வஶாய நம꞉ ।
ஓம் க²கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶாகா²ம்ருகா³ய நம꞉ ।
ஓம் கபீந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் புராணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணசஞ்சுராய நம꞉ ।
ஓம் சதுராய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்மணாய நம꞉ ।
ஓம் யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் யோகி³க³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் பராய நம꞉ । 440

ஓம் அவராய நம꞉ ।
ஓம் அநாதி³நித⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யாஸாய நம꞉ ।
ஓம் வைகுண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ருதி²வீபதயே நம꞉ ।
ஓம் அபராஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாராதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³நந்த³தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶித்ரே நம꞉ ।
ஓம் கோ³பாலாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³பதயே நம꞉ ।
ஓம் யோத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் கலயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பா²லாய நம꞉ ।
ஓம் பராத்பராய நம꞉ ।
ஓம் மநோவேகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரப⁴யநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வதா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ । 460

ஓம் தத்த்வாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வப்ரகாஶகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நித்யயுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாகாராய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³ரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரளயாய நம꞉ ।
ஓம் அமிதமாயாய நம꞉ ।
ஓம் மாயாதீதாய நம꞉ ।
ஓம் விமத்ஸராய நம꞉ ।
ஓம் மாயாநிர்ஜிதரக்ஷஸே நம꞉ ।
ஓம் மாயாநிர்மிதவிஷ்டபாய நம꞉ ।
ஓம் மாயாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்லேபாய நம꞉ ।
ஓம் மாயாநிர்வர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகி²நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நாகா³ய நம꞉ । 480

ஓம் மஹேஶக்ருதஸம்ஸ்தவாய நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் கலிபாவநாய நம꞉ ।
ஓம் ரஸாய நம꞉ ।
ஓம் ரஸஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதே நம꞉ ।
ஓம் மாநாய நம꞉ ।
ஓம் ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் சக்ஷுஷே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் ரவாய நம꞉ ।
ஓம் க்⁴ராணாய நம꞉ ।
ஓம் க³ந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பர்ஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பர்ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஹிங்காரமாநகா³ய நம꞉ ।
ஓம் நேதிநேதீதிக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் வைகுண்ட²ப⁴ஜநப்ரியாய நம꞉ । 500

ஓம் கி³ரிஶாய நம꞉ ।
ஓம் கி³ரிஜாகாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் து³ர்வாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் அங்கி³ரஸே நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ருக³வே நம꞉ ।
ஓம் வஸிஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ச்யவநாய நம꞉ ।
ஓம் நாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் தும்பு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் ஹராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வக்ஷேத்ராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபீ³ஜாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வநேத்ராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபாய நம꞉ ।
ஓம் யாஜகாய நம꞉ ।
ஓம் யஜமாநாய நம꞉ ।
ஓம் பாவகாய நம꞉ ।
ஓம் பித்ருப்⁴ய꞉ நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரத்³த⁴யே நம꞉ । 520

ஓம் பு³த்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷமாய நம꞉ ।
ஓம் தந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரயித்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸுராய நம꞉ ।
ஓம் ராஜேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴பதயே நம꞉ ।
ஓம் ரூடா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மாலிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரஸாரத²யே நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணகாமாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தகாமது³ஹே நம꞉ ।
ஓம் உத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணபாய நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாய நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ராத்ரே நம꞉ ।
ஓம் பித்ரே நம꞉ ।
ஓம் மாத்ரே நம꞉ । 540

ஓம் மாருதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரமூர்த்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராஸ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ ।
ஓம் காமஜிதே நம꞉ ।
ஓம் காமத³ஹநாய நம꞉ ।
ஓம் காமாய நம꞉ ।
ஓம் காம்யப²லப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் முத்³ரோபஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷிதிபா⁴ரஹராய நம꞉ ।
ஓம் ப³லாய நம꞉ ।
ஓம் நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுப⁴க்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாப⁴யப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் த³ர்பக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் த³ர்பதா³ய நம꞉ ।
ஓம் த³ம்ஷ்ட்ராஶதமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் அமூர்திமதே நம꞉ । 560

ஓம் மஹாநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் மஹாபா⁴கா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாப⁴ர்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹர்தி⁴தா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் மஹாதேஜாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் மஹாநாதா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமந்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமதயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶமாய நம꞉ ।
ஓம் மஹோதா³ராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாதே³வாத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் க்ரூரகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் ரத்நநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் க்ருதாக³மாய நம꞉ । 580

ஓம் அம்போ⁴தி⁴ளங்க⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யத⁴ர்மணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமோத³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸோமாய நம꞉ ।
ஓம் விஜயாய நம꞉ ।
ஓம் வாயுவாஹநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவாய நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் முகுந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ரித³க்ஷிணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ர்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴ஹேதுகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தபாதாலசரணாய நம꞉ । 600

ஓம் ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தாப்³தி⁴ளங்க⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் வீராய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³லாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தமாத்ருநிஷேவிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தலோகைகமகுடாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஹோத்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வராஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஸாமோபகீ³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தபாதாலஸம்ஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தச்ச²ந்தோ³நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தச்ச²ந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஜநாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴தா³ய நம꞉ ।
ஓம் கீர்திதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶோகஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவஶ்யகராய நம꞉ ।
ஓம் க³ர்ப⁴தோ³ஷக்⁴நே நம꞉ । 620

ஓம் புத்ரபௌத்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ருஷ்டசித்தப்ரஸாத³நாய நம꞉ ।
ஓம் பராபி⁴சாரஶமநாய நம꞉ ।
ஓம் து³꞉க²க்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ப³ந்த⁴மோக்ஷதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நவத்³வாரபுராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நவத்³வாரநிகேதநாய நம꞉ ।
ஓம் நரநாராயணஸ்துத்யாய நம꞉ ।
ஓம் நவநாத²மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் மேக²லிநே நம꞉ ।
ஓம் கவசிநே நம꞉ ।
ஓம் க²ட்³கி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ராஜிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஜிஷ்ணுஸாரத²யே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணபுச்சா²ய நம꞉ ।
ஓம் புச்ச²ஹதாஸுராய நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்டஹந்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் நியமித்ரே நம꞉ ।
ஓம் பிஶாசக்³ரஹஶாதநாய நம꞉ । 640

ஓம் பா³லக்³ரஹவிநாஶிநே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மநேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் க்ருபாகராய நம꞉ ।
ஓம் உக்³ரக்ருத்யாய நம꞉ ।
ஓம் உக்³ரவேகா³ய நம꞉ ।
ஓம் உக்³ரநேத்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶதக்ரதவே நம꞉ ।
ஓம் ஶதமந்யுஸ்துதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தோத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமக்³ரகு³ணஶாலிநே நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோவிநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோக்³நிதா³வாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴நாதா³ய நம꞉ । 660

ஓம் மேக⁴ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴வ்ருஷ்டிநிவாரணாய நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴ஜீவநஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴ஶ்யாமாய நம꞉ ।
ஓம் பராத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமீரதநயாய நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வவித்³யாவிஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் அமோகா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அமோக⁴வ்ருஷ்டயே நம꞉ ।
ஓம் அபீ⁴ஷ்டதா³ய நம꞉ ।
ஓம் அநிஷ்டநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் அர்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் அநர்தா²பஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ஸமர்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் ராமஸேவகாய நம꞉ ।
ஓம் அர்தி²நே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்யாய நம꞉ ।
ஓம் அஸுராராதயே நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ । 680

ஓம் ஆத்மபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் விஶுத்³தா⁴த்மநே நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாராஶயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் அசலோத்³தா⁴ரகாய நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸேதுக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ராமஸாரத²யே நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் மத்ஸ்யாய நம꞉ ।
ஓம் கூர்மாய நம꞉ ।
ஓம் நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஶயாய நம꞉ ।
ஓம் வராஹாய நம꞉ ।
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜமத³க்³நிஜாய நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ । 700

ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் கல்கிநே நம꞉ ।
ஓம் ராமாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் நந்தி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ருங்கி³ணே நம꞉ ।
ஓம் சண்டி³நே நம꞉ ।
ஓம் க³ணேஶாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணஸேவிதாய நம꞉ ।
ஓம் கர்மாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுராராமாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்ராமாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தீபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் கபீஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக்³ரீவாதி³ஸ்துதாய நம꞉ । 720

ஓம் தா³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் ப்லவங்க³மாய நம꞉ ।
ஓம் நக²தா³ரிதரக்ஷஸே நம꞉ ।
ஓம் நக²யுத்³த⁴விஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் குஶலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுத⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஶேஷாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுகயே நம꞉ ।
ஓம் தக்ஷகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்ணவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ப³லாட்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் புருஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் அக⁴நாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் கைவல்யதீ³பாய நம꞉ ।
ஓம் கைவல்யாய நம꞉ ।
ஓம் க³ருடா³ய நம꞉ ।
ஓம் பந்நகா³ய நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் க்லீக்லீராவஹதாராதிக³ர்வாய நம꞉ । 740

ஓம் பர்வதபே⁴த³நாய நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ராங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரவக்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தவஜ்ரநிவாரகாய நம꞉ ।
ஓம் நகா²யுதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மணிக்³ரீவாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வாலாமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்கராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரௌட⁴ப்ரதாபாய நம꞉ ।
ஓம் தபநாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்ததாபநிவாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரணாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவநாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் நாநாசேஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் சஞ்சலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் அஸ்வாஸ்த்²யக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் து³꞉க²ஶாதநாய நம꞉ ।
ஓம் பவநாத்மஜாய நம꞉ । 760

ஓம் பவநாய நம꞉ ।
ஓம் பாவநாய நம꞉ ।
ஓம் காந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹநாய நம꞉ ।
ஓம் ப³லாய நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴நாத³ரிபவே நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴நாத³ஸம்ஹ்ருதராக்ஷஸாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் விநீதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் வாநரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதாங்க³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶிதிகண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹாயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹநாயகாய நம꞉ ।
ஓம் அஸ்தூ²லாய நம꞉ ।
ஓம் அநணவே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ர்கா³ய நம꞉ । 780

ஓம் தே³வஸம்ஸ்ருதிநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் அத்⁴யாத்மவித்³யாஸாராய நம꞉ ।
ஓம் அத்⁴யாத்மகுஶலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுதி⁴யே நம꞉ ।
ஓம் அகல்மஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யகோ³சராய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யபராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் அஞ்ஜநாப்ராணலிங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் வாயுவம்ஶோத்³ப⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ரரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரூபாய நம꞉ ।
ஓம் சித்ரரூபத்⁴ருஶே நம꞉ ।
ஓம் மைநாகவந்தி³தாய நம꞉ । 800

ஓம் ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶநாய நம꞉ ।
ஓம் விஜயாய நம꞉ ।
ஓம் ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் க்ராந்ததி³ங்மண்ட³லாய நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகடீக்ருதவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் கம்பு³கண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஸந்நாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரஸ்வநாஸாய நம꞉ ।
ஓம் வ்ருகோத³ராய நம꞉ ।
ஓம் லம்போ³ஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிநே நம꞉ ।
ஓம் சித்ரமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் யோக³விதா³ம் வராய நம꞉ ।
ஓம் விபஶ்சிதே நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³விக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் அநல்பநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் பா²ல்கு³நீஸூநவே நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்³ராய நம꞉ । 820

ஓம் யோகா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் யோக³தத்பராய நம꞉ ।
ஓம் யோக³விதே³ நம꞉ ।
ஓம் யோக³கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் யோக³யோநயே நம꞉ ।
ஓம் தி³க³ம்ப³ராய நம꞉ ।
ஓம் அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணநிர்மிதவிக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் உலூக²லமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸம்ஸ்துதாய நம꞉ ।
ஓம் பரமேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்லிஷ்டஜங்கா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்லிஷ்டஜாநவே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்லிஷ்டபாணயே நம꞉ ।
ஓம் ஶிகா²த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶர்மணே நம꞉ ।
ஓம் அமிதத⁴ர்மணே நம꞉ ।
ஓம் நாராயணபராயணாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ரோசிஷ்ணவே நம꞉ । 840

ஓம் க்³ரஸிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராநுக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வ்ருக்ஷகம்பநாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴மிகம்பநாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணப்ரவாஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஸூத்ராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் வீதராகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதிப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் நாக³கந்யாப⁴யத்⁴வம்ஸிநே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதபூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் கபாலப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் அநுகூலாய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷயாய நம꞉ ।
ஓம் அபாயாய நம꞉ ।
ஓம் அநபாயாய நம꞉ ।
ஓம் வேத³பாரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் புருஷாய நம꞉ । 860

ஓம் லோகநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் த்³ருடா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அஷ்டாங்க³யோக³ப²லபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் புருஷ்டுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்மஶாநஸ்தா²நநிலயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரேதவித்³ராவணக்ஷமாய நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சாக்ஷரபராய நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சமாத்ருகாய நம꞉ ।
ஓம் ரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வஜாய நம꞉ ।
ஓம் யோகி³நீவ்ருந்த³வந்த்³யஶ்ரியே நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசாரிணே நம꞉ ।
ஓம் இந்த்³ரியவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருதத³ண்டா³ய நம꞉ ।
ஓம் த³ஶாத்மகாய நம꞉ । 880

ஓம் அப்ரபஞ்சாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³சாராய நம꞉ ।
ஓம் ஶூரஸேநாய நம꞉ ।
ஓம் விதா³ரகாய நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமோதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஜிஹ்வபதயே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நவத்³வாரபுராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸாமகா³யநாய நம꞉ ।
ஓம் ஷட்சக்ரதா⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்லோகப⁴யஹ்ருதே நம꞉ ।
ஓம் மாநதா³ய நம꞉ ।
ஓம் மதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவஶ்யகராய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்தயே நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தமங்க³ளாய நம꞉ । 900

ஓம் அஷ்டமூர்தித⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் விரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வரஸுந்த³ராய நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴மகேதவே நம꞉ ।
ஓம் மஹாகேதவே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யகேதவே நம꞉ ।
ஓம் மஹாரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் நந்தி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதந்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் மேக²லிநே நம꞉ ।
ஓம் ட³மருப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் லோஹிதாங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸமிதே⁴ நம꞉ ।
ஓம் வஹ்நயே நம꞉ ।
ஓம் ஷட்³ருதவே நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ப²லபு⁴ஜே நம꞉ । 920

ஓம் ப²லஹஸ்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகர்மப²லப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மப²லாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் அர்த²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மதத்பராய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிமார்க³வஸதயே நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வது³ஷ்டநிப³ர்ஹணாய நம꞉ ।
ஓம் ஊர்ஜ꞉ஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜலஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶூலிநே நம꞉ ।
ஓம் மாலிநே நம꞉ ।
ஓம் நிஶாகராய நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாம்ப³ரத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாய நம꞉ । 940

ஓம் ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வநமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴ங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்வேதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்வேதாம்ப³ராய நம꞉ ।
ஓம் யுவாய நம꞉ ।
ஓம் ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் அஜேயபரீவாராய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரவத³நாய நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் ஶாகிநீடா³கிநீயக்ஷரக்ஷோபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³யோஜாதாய நம꞉ ।
ஓம் காமக³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஶம்பு⁴தேஜஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸார்வபௌ⁴மாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுப⁴க்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்லவங்க³மாய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்ணவதிமந்த்ரஜ்ஞாய நம꞉ । 960

ஓம் பௌலஸ்த்யப³லத³ர்பக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் அங்க³த³ப்ரியவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருதிபீ³ஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶாநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரப⁴யநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் உத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீபரீவாராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் உக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் காமது³ஹே நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் மாதரிஶ்வநே நம꞉ ।
ஓம் ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நீலப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் நீலவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் நீலவர்ணப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுஹ்ருதே³ நம꞉ ।
ஓம் ராமதூ³தாய நம꞉ । 980

ஓம் லோகப³ந்த⁴வே நம꞉ ।
ஓம் அந்தராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மநோரமாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீராமத்⁴யாநக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வீராய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ கிம்புருஷஸ்துதாய நம꞉ ।
ஓம் ராமகார்யாந்தரங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் க³த்யை நம꞉ ।
ஓம் அநாமயாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யஶ்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் பராநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பரேஶப்ரியஸாரத²யே நம꞉ ।
ஓம் லோகஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் முக்திதா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாரணகாரணாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீராய நம꞉ ।
ஓம் பாராவாரக³தயே நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ । 1000

ஓம் தாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் த்ராத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்திதா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸுமங்க³ளாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமஸ்தலோகஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ஸமஸ்தஸுரவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸீதாஸமேத ஶ்ரீராமபாத³ஸேவா து⁴ரந்த⁴ராய நம꞉ । 1008

இதி ஶ்ரீ ஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।


Hanuman Sahasranamavali in Telugu (శ్రీ హనుమత్సహస్రనామావళిః)


ఓం హనుమతే నమః |
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః |
ఓం వాయుపుత్రాయ నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం నయాయ నమః |
ఓం అజరాయ నమః |
ఓం అమృత్యవే నమః |
ఓం వీరవీరాయ నమః |
ఓం గ్రామవాసాయ నమః |
ఓం జనాశ్రయాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం నిర్గుణాకారాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం నిధిపతయే నమః |
ఓం మునయే నమః |
ఓం పింగాక్షాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం సీతాశోకవినాశనాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం పరాయ నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః |
ఓం ధరాధరాయ నమః |
ఓం పింగకేశాయ నమః |
ఓం పింగరోమాయ నమః |
ఓం శ్రుతిగమ్యాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం అనాదయే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం దివ్యాయ నమః |
ఓం విశ్వహేతవే నమః |
ఓం నరాశ్రయాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యకర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వేశాయ నమః |
ఓం విశ్వనాథాయ నమః |
ఓం హరీశ్వరాయ నమః |
ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః | ౪౦

ఓం రామభక్తాయ నమః |
ఓం కల్యాణప్రకృతీశ్వరాయ నమః |
ఓం విశ్వంభరాయ నమః |
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం విశ్వాకారాయ నమః |
ఓం విశ్వపాయ నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం విశ్వసేవ్యాయ నమః |
ఓం విశ్వాయ నమః |
ఓం విశ్వధరాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం విశ్వచేష్టాయ నమః |
ఓం విశ్వగమ్యాయ నమః |
ఓం విశ్వధ్యేయాయ నమః |
ఓం కలాధరాయ నమః |
ఓం ప్లవంగమాయ నమః |
ఓం కపిశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం వనేచరాయ నమః | ౬౦

ఓం బాలాయ నమః |
ఓం వృద్ధాయ నమః |
ఓం యూనే నమః |
ఓం తత్త్వాయ నమః |
ఓం తత్త్వగమ్యాయ నమః |
ఓం సఖినే నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం అంజనాసూనవే నమః |
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః |
ఓం గ్రామస్యాంతాయ నమః |
ఓం ధరాధరాయ నమః |
ఓం భూర్లోకాయ నమః |
ఓం భువర్లోకాయ నమః |
ఓం స్వర్లోకాయ నమః |
ఓం మహర్లోకాయ నమః |
ఓం జనోలోకాయ నమః |
ఓం తపోలోకాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం ఓంకారగమ్యాయ నమః |
ఓం ప్రణవాయ నమః |
ఓం వ్యాపకాయ నమః |
ఓం అమలాయ నమః |
ఓం శివధర్మప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం రామేష్టాయ నమః |
ఓం ఫల్గునప్రియాయ నమః |
ఓం గోష్పదీకృతవారీశాయ నమః |
ఓం పూర్ణకామాయ నమః |
ఓం ధరాపతయే నమః |
ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |
ఓం జానకీప్రాణదాత్రే నమః |
ఓం రక్షఃప్రాణాపహారకాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం పీతవాససే నమః |
ఓం దివాకరసమప్రభాయ నమః |
ఓం ద్రోణహర్త్రే నమః |
ఓం శక్తినేత్రే నమః | ౧౦౦

ఓం శక్తిరాక్షసమారకాయ నమః |
ఓం అక్షఘ్నాయ నమః |
ఓం రామదూతాయ నమః |
ఓం శాకినీజీవితాహరాయ నమః |
ఓం బుభూకారహతారాతయే నమః |
ఓం గర్వపర్వతమర్దనాయ నమః |
ఓం హేతవే నమః |
ఓం అహేతవే నమః |
ఓం ప్రాంశవే నమః |
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం జగన్నేత్రే నమః |
ఓం జగదీశాయ నమః |
ఓం జనేశ్వరాయ నమః |
ఓం జగత్శ్రితాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం గరుడస్మయభంజకాయ నమః |
ఓం పార్థధ్వజాయ నమః |
ఓం వాయుపుత్రాయ నమః |
ఓం సితపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం అమితప్రభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం రామేష్టకారకాయ నమః |
ఓం సుగ్రీవాదియుతాయ నమః |
ఓం జ్ఞానినే నమః |
ఓం వానరాయ నమః |
ఓం వానరేశ్వరాయ నమః |
ఓం కల్పస్థాయినే నమః |
ఓం చిరంజీవినే నమః |
ఓం ప్రసన్నాయ నమః |
ఓం సదాశివాయ నమః |
ఓం సన్మతయే నమః |
ఓం సద్గతయే నమః |
ఓం భుక్తిముక్తిదాయ నమః |
ఓం కీర్తిదాయకాయ నమః |
ఓం కీర్తయే నమః |
ఓం కీర్తిప్రదాయ నమః | ౧౪౦

ఓం సముద్రాయ నమః |
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం ఉదధిక్రమణాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం వాలిబంధనకృతే నమః |
ఓం విశ్వజేత్రే నమః |
ఓం విశ్వప్రతిష్ఠితాయ నమః |
ఓం లంకారయే నమః |
ఓం కాలపురుషాయ నమః |
ఓం లంకేశగృహభంజనాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం వసవే నమః |
ఓం త్రిభువనేశ్వరాయ నమః |
ఓం శ్రీరామరూపాయ నమః |
ఓం కృష్ణరూపాయ నమః |
ఓం లంకాప్రాసాదభంజనాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం కృష్ణస్తుతాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం శాంతిదాయ నమః |
ఓం విశ్వభావనాయ నమః |
ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః |
ఓం మారఘ్నాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వగాయ నమః |
ఓం లాంగులినే నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం లాంగూలాహతరాక్షసాయ నమః |
ఓం సమీరతనుజాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం వీరమారాయ నమః |
ఓం జయప్రదాయ నమః |
ఓం జగన్మంగళదాయ నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః | ౧౮౦

ఓం పుణ్యగీతయే నమః |
ఓం జగత్పావనపావనాయ నమః |
ఓం దేవేశాయ నమః |
ఓం అమితరోమ్ణే నమః |
ఓం రామభక్తవిధాయకాయ నమః |
ఓం ధ్యాత్రే నమః |
ఓం ధ్యేయాయ నమః |
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః |
ఓం చేతసే నమః |
ఓం చైతన్యవిగ్రహాయ నమః |
ఓం జ్ఞానదాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయ నమః |
ఓం జగత్ప్రాణాయ నమః |
ఓం సమీరణాయ నమః |
ఓం విభీషణప్రియాయ నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సిద్ధాశ్రయాయ నమః | ౨౦౦

ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కాలభక్షకపూజితాయ నమః |
ఓం లంకేశనిధనస్థాయినే నమః |
ఓం లంకాదాహకాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రాయ నమః |
ఓం కాలాగ్నయే నమః |
ఓం ప్రలయాంతకాయ నమః |
ఓం కపిలాయ నమః |
ఓం కపిశాయ నమః |
ఓం పుణ్యరాతయే నమః |
ఓం ద్వాదశరాశిగాయ నమః |
ఓం సర్వాశ్రయాయ నమః |
ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః |
ఓం రేవత్యాదినివారకాయ నమః |
ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః |
ఓం సీతాజీవనహేతుకాయ నమః |
ఓం రామధ్యాయినే నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః |
ఓం జటినే నమః |
ఓం బలినే నమః |
ఓం దేవారిదర్పఘ్నే నమః |
ఓం హోత్రే నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం కర్త్రే నమః |
ఓం జగత్ప్రభవే నమః |
ఓం నగరగ్రామపాలాయ నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం నిరంతరాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః |
ఓం గుణాతీతాయ నమః |
ఓం భయంకరాయ నమః |
ఓం హనుమతే నమః |
ఓం దురారాధ్యాయ నమః |
ఓం తపఃసాధ్యాయ నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్త్రే నమః | ౨౪౦

ఓం పరాశరాయ నమః |
ఓం వాఙ్మయాయ నమః |
ఓం సదసద్రూపాయ నమః |
ఓం కారణాయ నమః |
ఓం ప్రకృతేః పరాయ నమః |
ఓం భాగ్యదాయ నమః |
ఓం నిర్మలాయ నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం పుచ్ఛలంకావిదాహకాయ నమః |
ఓం పుచ్ఛబద్ధాయ నమః |
ఓం యాతుధానాయ నమః |
ఓం యాతుధానరిపుప్రియాయ నమః |
ఓం ఛాయాపహారిణే నమః |
ఓం భూతేశాయ నమః |
ఓం లోకేశాయ నమః |
ఓం సద్గతిప్రదాయ నమః |
ఓం ప్లవంగమేశ్వరాయ నమః |
ఓం క్రోధాయ నమః |
ఓం క్రోధసంరక్తలోచనాయ నమః |
ఓం క్రోధహర్త్రే నమః |
ఓం తాపహర్త్రే నమః |
ఓం భక్తాభయవరప్రదాయ నమః |
ఓం భక్తానుకంపినే నమః |
ఓం విశ్వేశాయ నమః |
ఓం పురుహూతాయ నమః |
ఓం పురందరాయ నమః |
ఓం అగ్నయే నమః |
ఓం విభావసవే నమః |
ఓం భాస్వతే నమః |
ఓం యమాయ నమః |
ఓం నిరృతయే నమః |
ఓం వరుణాయ నమః |
ఓం వాయుగతిమతే నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం కుబేరాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం చంద్రాయ నమః |
ఓం కుజాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః | ౨౮౦

ఓం గురవే నమః |
ఓం కావ్యాయ నమః |
ఓం శనైశ్చరాయ నమః |
ఓం రాహవే నమః |
ఓం కేతవే నమః |
ఓం మరుతే నమః |
ఓం దాత్రే నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం హర్త్రే నమః |
ఓం సమీరజాయ నమః |
ఓం మశకీకృతదేవారయే నమః |
ఓం దైత్యారయే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం కపయే నమః |
ఓం కామపాలాయ నమః |
ఓం కపిలాయ నమః |
ఓం విశ్వజీవనాయ నమః |
ఓం భాగీరథీపదాంభోజాయ నమః |
ఓం సేతుబంధవిశారదాయ నమః | ౩౦౦

ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం కవ్యాయ నమః |
ఓం హవ్యవాహాయ నమః |
ఓం ప్రకాశకాయ నమః |
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం మధురాయ నమః |
ఓం అమితవిక్రమాయ నమః |
ఓం ఉడ్డీనోడ్డీనగతిమతే నమః |
ఓం సద్గతయే నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం జగదాత్మనే నమః |
ఓం జగద్యోనయే నమః |
ఓం జగదంతాయ నమః |
ఓం అనంతరాయ నమః |
ఓం విపాప్మనే నమః |
ఓం నిష్కలంకాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం మహదహంకృతయే నమః |
ఓం ఖాయ నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం పృథివ్యై నమః |
ఓం అద్భ్యః నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం దిశే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం ఏకలాయ నమః |
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః |
ఓం పల్వలీకృతసాగరాయ నమః |
ఓం హిరణ్మయాయ నమః |
ఓం పురాణాయ నమః |
ఓం ఖేచరాయ నమః |
ఓం భూచరాయ నమః |
ఓం మనవే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం సూత్రాత్మనే నమః |
ఓం రాజరాజాయ నమః | ౩౪౦

ఓం విశాం పతయే నమః |
ఓం వేదాంతవేద్యాయ నమః |
ఓం ఉద్గీథాయ నమః |
ఓం వేదాంగాయ నమః |
ఓం వేదపారగాయ నమః |
ఓం ప్రతిగ్రామస్థితాయ నమః |
ఓం సద్యః స్ఫూర్తిదాత్రే నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం నక్షత్రమాలినే నమః |
ఓం భూతాత్మనే నమః |
ఓం సురభయే నమః |
ఓం కల్పపాదపాయ నమః |
ఓం చింతామణయే నమః |
ఓం గుణనిధయే నమః |
ఓం ప్రజాద్వారాయ నమః |
ఓం అనుత్తమాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః |
ఓం పురారాతయే నమః |
ఓం మతిమతే నమః |
ఓం శర్వరీపతయే నమః |
ఓం కిల్కిలారావసంత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకాయ నమః |
ఓం ఋణత్రయహరాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం స్థూలాయ నమః |
ఓం సర్వగతయే నమః |
ఓం పుంసే నమః |
ఓం అపస్మారహరాయ నమః |
ఓం స్మర్త్రే నమః |
ఓం శ్రుతయే నమః |
ఓం గాథాయ నమః |
ఓం స్మృతయే నమః |
ఓం మనవే నమః |
ఓం స్వర్గద్వారాయ నమః |
ఓం ప్రజాద్వారాయ నమః |
ఓం మోక్షద్వారాయ నమః |
ఓం యతీశ్వరాయ నమః |
ఓం నాదరూపాయ నమః |
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం బ్రహ్మపురాతనాయ నమః | ౩౮౦

ఓం ఏకాయ నమః |
ఓం అనేకాయ నమః |
ఓం జనాయ నమః |
ఓం శుక్లాయ నమః |
ఓం స్వయంజ్యోతిషే నమః |
ఓం అనాకులాయ నమః |
ఓం జ్యోతిర్జ్యోతిషే నమః |
ఓం అనాదయే నమః |
ఓం సాత్త్వికాయ నమః |
ఓం రాజసాయ నమః |
ఓం తమసే నమః |
ఓం తమోహర్త్రే నమః |
ఓం నిరాలంబాయ నమః |
ఓం నిరాకారాయ నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం గుణాశ్రయాయ నమః |
ఓం గుణమయాయ నమః |
ఓం బృహత్కాయాయ నమః |
ఓం బృహద్యశసే నమః |
ఓం బృహద్ధనుషే నమః | ౪౦౦

ఓం బృహత్పాదాయ నమః |
ఓం బృహన్మూర్ధ్నే నమః |
ఓం బృహత్స్వనాయ నమః |
ఓం బృహత్కర్ణాయ నమః |
ఓం బృహన్నాసాయ నమః |
ఓం బృహద్బాహవే నమః |
ఓం బృహత్తనవే నమః |
ఓం బృహద్గలాయ నమః |
ఓం బృహత్కాయాయ నమః |
ఓం బృహత్పుచ్ఛాయ నమః |
ఓం బృహత్కరాయ నమః |
ఓం బృహద్గతయే నమః |
ఓం బృహత్సేవాయ నమః |
ఓం బృహల్లోకఫలప్రదాయ నమః |
ఓం బృహద్భక్తయే నమః |
ఓం బృహద్వాంఛాఫలదాయ నమః |
ఓం బృహదీశ్వరాయ నమః |
ఓం బృహల్లోకనుతాయ నమః |
ఓం ద్రష్ట్రే నమః |
ఓం విద్యాదాత్రే నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః |
ఓం దేవాచార్యాయ నమః |
ఓం సత్యవాదినే నమః |
ఓం బ్రహ్మవాదినే నమః |
ఓం కలాధరాయ నమః |
ఓం సప్తపాతాలగామినే నమః |
ఓం మలయాచలసంశ్రయాయ నమః |
ఓం ఉత్తరాశాస్థితాయ నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం దివ్యౌషధివశాయ నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం శాఖామృగాయ నమః |
ఓం కపీంద్రాయ నమః |
ఓం పురాణాయ నమః |
ఓం ప్రాణచంచురాయ నమః |
ఓం చతురాయ నమః |
ఓం బ్రాహ్మణాయ నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం యోగిగమ్యాయ నమః |
ఓం పరాయ నమః | ౪౪౦

ఓం అవరాయ నమః |
ఓం అనాదినిధనాయ నమః |
ఓం వ్యాసాయ నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం పృథివీపతయే నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం జితారాతయే నమః |
ఓం సదానందదాయ నమః |
ఓం ఈశిత్రే నమః |
ఓం గోపాలాయ నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం యోద్ధాయ నమః |
ఓం కలయే నమః |
ఓం స్ఫాలాయ నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః |
ఓం మనోవేగినే నమః |
ఓం సదాయోగినే నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం తత్త్వదాత్రే నమః |
ఓం తత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం తత్త్వాయ నమః |
ఓం తత్త్వప్రకాశకాయ నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం నిత్యయుక్తాయ నమః |
ఓం భక్తాకారాయ నమః |
ఓం జగద్రథాయ నమః |
ఓం ప్రలయాయ నమః |
ఓం అమితమాయాయ నమః |
ఓం మాయాతీతాయ నమః |
ఓం విమత్సరాయ నమః |
ఓం మాయానిర్జితరక్షసే నమః |
ఓం మాయానిర్మితవిష్టపాయ నమః |
ఓం మాయాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిర్లేపాయ నమః |
ఓం మాయానిర్వర్తకాయ నమః |
ఓం సుఖినే నమః |
ఓం సుఖాయ నమః |
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం నాగాయ నమః | ౪౮౦

ఓం మహేశకృతసంస్తవాయ నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం శరభాయ నమః |
ఓం కలిపావనాయ నమః |
ఓం రసాయ నమః |
ఓం రసజ్ఞాయ నమః |
ఓం సతే నమః |
ఓం మానాయ నమః |
ఓం రూపాయ నమః |
ఓం చక్షుషే నమః |
ఓం శ్రుతయే నమః |
ఓం రవాయ నమః |
ఓం ఘ్రాణాయ నమః |
ఓం గంధాయ నమః |
ఓం స్పర్శనాయ నమః |
ఓం స్పర్శాయ నమః |
ఓం హింకారమానగాయ నమః |
ఓం నేతినేతీతిగమ్యాయ నమః |
ఓం వైకుంఠభజనప్రియాయ నమః |
ఓం గిరిశాయ నమః |
ఓం గిరిజాకాంతాయ నమః |
ఓం దుర్వాససే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం అంగిరసే నమః |
ఓం భృగవే నమః |
ఓం వసిష్ఠాయ నమః |
ఓం చ్యవనాయ నమః |
ఓం నారదాయ నమః |
ఓం తుంబురవే నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం విశ్వక్షేత్రాయ నమః |
ఓం విశ్వబీజాయ నమః |
ఓం విశ్వనేత్రాయ నమః |
ఓం విశ్వపాయ నమః |
ఓం యాజకాయ నమః |
ఓం యజమానాయ నమః |
ఓం పావకాయ నమః |
ఓం పితృభ్యః నమః |
ఓం శ్రద్ధయే నమః | ౫౨౦

ఓం బుద్ధయే నమః |
ఓం క్షమాయ నమః |
ఓం తంద్రాయ నమః |
ఓం మంత్రాయ నమః |
ఓం మంత్రయిత్రే నమః |
ఓం సురాయ నమః |
ఓం రాజేంద్రాయ నమః |
ఓం భూపతయే నమః |
ఓం రూఢాయ నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం సంసారసారథయే నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం సంపూర్ణకామాయ నమః |
ఓం భక్తకామదుహే నమః |
ఓం ఉత్తమాయ నమః |
ఓం గణపాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం భ్రాత్రే నమః |
ఓం పిత్రే నమః |
ఓం మాత్రే నమః |
ఓం మారుతయే నమః |
ఓం సహస్రమూర్ధ్నే నమః |
ఓం సహస్రాస్యాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం కామజితే నమః |
ఓం కామదహనాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం కామ్యఫలప్రదాయ నమః |
ఓం ముద్రోపహారిణే నమః |
ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః |
ఓం క్షితిభారహరాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం నఖదంష్ట్రాయుధాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః |
ఓం భక్తాభయప్రదాయ నమః |
ఓం దర్పఘ్నే నమః |
ఓం దర్పదాయ నమః |
ఓం దంష్ట్రాశతమూర్తయే నమః |
ఓం అమూర్తిమతే నమః | ౫౬౦

ఓం మహానిధయే నమః |
ఓం మహాభాగాయ నమః |
ఓం మహాభర్గాయ నమః |
ఓం మహర్ధిదాయ నమః |
ఓం మహాకారాయ నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహాతేజాయ నమః |
ఓం మహాద్యుతయే నమః |
ఓం మహాకర్మణే నమః |
ఓం మహానాదాయ నమః |
ఓం మహామంత్రాయ నమః |
ఓం మహామతయే నమః |
ఓం మహాశమాయ నమః |
ఓం మహోదారాయ నమః |
ఓం మహాదేవాత్మకాయ నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం రుద్రకర్మణే నమః |
ఓం క్రూరకర్మణే నమః |
ఓం రత్ననాభాయ నమః |
ఓం కృతాగమాయ నమః |
ఓం అంభోధిలంఘనాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మణే నమః |
ఓం ప్రమోదనాయ నమః |
ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం విజయాయ నమః |
ఓం వాయువాహనాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం సహస్రాంశవే నమః |
ఓం ముకుందాయ నమః |
ఓం భూరిదక్షిణాయ నమః |
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః |
ఓం సిద్ధిదాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సంకల్పాయ నమః |
ఓం సిద్ధిహేతుకాయ నమః |
ఓం సప్తపాతాలచరణాయ నమః | ౬౦౦

ఓం సప్తర్షిగణవందితాయ నమః |
ఓం సప్తాబ్ధిలంఘనాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం సప్తద్వీపోరుమండలాయ నమః |
ఓం సప్తాంగరాజ్యసుఖదాయ నమః |
ఓం సప్తమాతృనిషేవితాయ నమః |
ఓం సప్తలోకైకమకుటాయ నమః |
ఓం సప్తహోత్రాయ నమః |
ఓం స్వరాశ్రయాయ నమః |
ఓం సప్తసామోపగీతాయ నమః |
ఓం సప్తపాతాలసంశ్రయాయ నమః |
ఓం సప్తచ్ఛందోనిధయే నమః |
ఓం సప్తచ్ఛందాయ నమః |
ఓం సప్తజనాశ్రయాయ నమః |
ఓం మేధాదాయ నమః |
ఓం కీర్తిదాయ నమః |
ఓం శోకహారిణే నమః |
ఓం దౌర్భాగ్యనాశనాయ నమః |
ఓం సర్వవశ్యకరాయ నమః |
ఓం గర్భదోషఘ్నే నమః |
ఓం పుత్రపౌత్రదాయ నమః |
ఓం ప్రతివాదిముఖస్తంభాయ నమః |
ఓం రుష్టచిత్తప్రసాదనాయ నమః |
ఓం పరాభిచారశమనాయ నమః |
ఓం దుఃఖఘ్నే నమః |
ఓం బంధమోక్షదాయ నమః |
ఓం నవద్వారపురాధారాయ నమః |
ఓం నవద్వారనికేతనాయ నమః |
ఓం నరనారాయణస్తుత్యాయ నమః |
ఓం నవనాథమహేశ్వరాయ నమః |
ఓం మేఖలినే నమః |
ఓం కవచినే నమః |
ఓం ఖడ్గినే నమః |
ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః |
ఓం జిష్ణుసారథయే నమః |
ఓం బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛాయ నమః |
ఓం పుచ్ఛహతాసురాయ నమః |
ఓం దుష్టహంత్రే నమః |
ఓం నియమిత్రే నమః |
ఓం పిశాచగ్రహశాతనాయ నమః | ౬౪౦

ఓం బాలగ్రహవినాశినే నమః |
ఓం ధర్మనేత్రే నమః |
ఓం కృపాకరాయ నమః |
ఓం ఉగ్రకృత్యాయ నమః |
ఓం ఉగ్రవేగాయ నమః |
ఓం ఉగ్రనేత్రాయ నమః |
ఓం శతక్రతవే నమః |
ఓం శతమన్యుస్తుతాయ నమః |
ఓం స్తుత్యాయ నమః |
ఓం స్తుతయే నమః |
ఓం స్తోత్రే నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం సమగ్రగుణశాలినే నమః |
ఓం వ్యగ్రాయ నమః |
ఓం రక్షోవినాశనాయ నమః |
ఓం రక్షోగ్నిదావాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మేశాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం మేఘనాదాయ నమః |
ఓం మేఘరూపాయ నమః |
ఓం మేఘవృష్టినివారణాయ నమః |
ఓం మేఘజీవనహేతవే నమః |
ఓం మేఘశ్యామాయ నమః |
ఓం పరాత్మకాయ నమః |
ఓం సమీరతనయాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం తత్త్వవిద్యావిశారదాయ నమః |
ఓం అమోఘాయ నమః |
ఓం అమోఘవృష్టయే నమః |
ఓం అభీష్టదాయ నమః |
ఓం అనిష్టనాశనాయ నమః |
ఓం అర్థాయ నమః |
ఓం అనర్థాపహారిణే నమః |
ఓం సమర్థాయ నమః |
ఓం రామసేవకాయ నమః |
ఓం అర్థినే నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః |
ఓం అసురారాతయే నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః | ౬౮౦

ఓం ఆత్మభువే నమః |
ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం విశుద్ధాత్మనే నమః |
ఓం విద్యారాశయే నమః |
ఓం సురేశ్వరాయ నమః |
ఓం అచలోద్ధారకాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం సేతుకృతే నమః |
ఓం రామసారథయే నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం పరమానందాయ నమః |
ఓం మత్స్యాయ నమః |
ఓం కూర్మాయ నమః |
ఓం నిధయే నమః |
ఓం శయాయ నమః |
ఓం వరాహాయ నమః |
ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం జమదగ్నిజాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం కల్కినే నమః |
ఓం రామాశ్రయాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం నందినే నమః |
ఓం భృంగిణే నమః |
ఓం చండినే నమః |
ఓం గణేశాయ నమః |
ఓం గణసేవితాయ నమః |
ఓం కర్మాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం సురారామాయ నమః |
ఓం విశ్రామాయ నమః |
ఓం జగతీపతయే నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం కపీశాయ నమః |
ఓం సర్వావాసాయ నమః |
ఓం సదాశ్రయాయ నమః |
ఓం సుగ్రీవాదిస్తుతాయ నమః | ౭౨౦

ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం సర్వకర్మణే నమః |
ఓం ప్లవంగమాయ నమః |
ఓం నఖదారితరక్షసే నమః |
ఓం నఖయుద్ధవిశారదాయ నమః |
ఓం కుశలాయ నమః |
ఓం సుధనాయ నమః |
ఓం శేషాయ నమః |
ఓం వాసుకయే నమః |
ఓం తక్షకాయ నమః |
ఓం స్వర్ణవర్ణాయ నమః |
ఓం బలాఢ్యాయ నమః |
ఓం పురుజేత్రే నమః |
ఓం అఘనాశనాయ నమః |
ఓం కైవల్యదీపాయ నమః |
ఓం కైవల్యాయ నమః |
ఓం గరుడాయ నమః |
ఓం పన్నగాయ నమః |
ఓం గురవే నమః |
ఓం క్లీక్లీరావహతారాతిగర్వాయ నమః |
ఓం పర్వతభేదనాయ నమః |
ఓం వజ్రాంగాయ నమః |
ఓం వజ్రవక్త్రాయ నమః |
ఓం భక్తవజ్రనివారకాయ నమః |
ఓం నఖాయుధాయ నమః |
ఓం మణిగ్రీవాయ నమః |
ఓం జ్వాలామాలినే నమః |
ఓం భాస్కరాయ నమః |
ఓం ప్రౌఢప్రతాపాయ నమః |
ఓం తపనాయ నమః |
ఓం భక్తతాపనివారకాయ నమః |
ఓం శరణాయ నమః |
ఓం జీవనాయ నమః |
ఓం భోక్త్రే నమః |
ఓం నానాచేష్టాయ నమః |
ఓం చంచలాయ నమః |
ఓం స్వస్థాయ నమః |
ఓం అస్వాస్థ్యఘ్నే నమః |
ఓం దుఃఖశాతనాయ నమః |
ఓం పవనాత్మజాయ నమః | ౭౬౦

ఓం పవనాయ నమః |
ఓం పావనాయ నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం భక్తాంగాయ నమః |
ఓం సహనాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం మేఘనాదరిపవే నమః |
ఓం మేఘనాదసంహృతరాక్షసాయ నమః |
ఓం క్షరాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం వినీతాత్మనే నమః |
ఓం వానరేశాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |
ఓం శితికంఠాయ నమః |
ఓం సహాయాయ నమః |
ఓం సహనాయకాయ నమః |
ఓం అస్థూలాయ నమః |
ఓం అనణవే నమః |
ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం దేవసంసృతినాశనాయ నమః |
ఓం అధ్యాత్మవిద్యాసారాయ నమః |
ఓం అధ్యాత్మకుశలాయ నమః |
ఓం సుధియే నమః |
ఓం అకల్మషాయ నమః |
ఓం సత్యహేతవే నమః |
ఓం సత్యదాయ నమః |
ఓం సత్యగోచరాయ నమః |
ఓం సత్యగర్భాయ నమః |
ఓం సత్యరూపాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సత్యపరాక్రమాయ నమః |
ఓం అంజనాప్రాణలింగాయ నమః |
ఓం వాయువంశోద్భవాయ నమః |
ఓం శ్రుతయే నమః |
ఓం భద్రరూపాయ నమః |
ఓం రుద్రరూపాయ నమః |
ఓం సురూపాయ నమః |
ఓం చిత్రరూపధృశే నమః |
ఓం మైనాకవందితాయ నమః | ౮౦౦

ఓం సూక్ష్మదర్శనాయ నమః |
ఓం విజయాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం క్రాంతదిఙ్మండలాయ నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం ప్రకటీకృతవిక్రమాయ నమః |
ఓం కంబుకంఠాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః |
ఓం హ్రస్వనాసాయ నమః |
ఓం వృకోదరాయ నమః |
ఓం లంబోష్ఠాయ నమః |
ఓం కుండలినే నమః |
ఓం చిత్రమాలినే నమః |
ఓం యోగవిదాం వరాయ నమః |
ఓం విపశ్చితే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం ఆనందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం అనల్పనాశనాయ నమః |
ఓం ఫాల్గునీసూనవే నమః |
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః |
ఓం యోగాత్మనే నమః |
ఓం యోగతత్పరాయ నమః |
ఓం యోగవిదే నమః |
ఓం యోగకర్త్రే నమః |
ఓం యోగయోనయే నమః |
ఓం దిగంబరాయ నమః |
ఓం అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహాయ నమః |
ఓం ఉలూఖలముఖాయ నమః |
ఓం సిద్ధసంస్తుతాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం శ్లిష్టజంఘాయ నమః |
ఓం శ్లిష్టజానవే నమః |
ఓం శ్లిష్టపాణయే నమః |
ఓం శిఖాధరాయ నమః |
ఓం సుశర్మణే నమః |
ఓం అమితధర్మణే నమః |
ఓం నారాయణపరాయణాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం భవిష్ణవే నమః |
ఓం రోచిష్ణవే నమః | ౮౪౦

ఓం గ్రసిష్ణవే నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం రుద్రానుకృతే నమః |
ఓం వృక్షకంపనాయ నమః |
ఓం భూమికంపనాయ నమః |
ఓం గుణప్రవాహాయ నమః |
ఓం సూత్రాత్మనే నమః |
ఓం వీతరాగాయ నమః |
ఓం స్తుతిప్రియాయ నమః |
ఓం నాగకన్యాభయధ్వంసినే నమః |
ఓం కృతపూర్ణాయ నమః |
ఓం కపాలభృతే నమః |
ఓం అనుకూలాయ నమః |
ఓం అక్షయాయ నమః |
ఓం అపాయాయ నమః |
ఓం అనపాయాయ నమః |
ఓం వేదపారగాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం లోకనాథాయ నమః |
ఓం త్ర్యక్షాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం దృఢాయ నమః |
ఓం అష్టాంగయోగఫలభువే నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం పురుష్టుతాయ నమః |
ఓం శ్మశానస్థాననిలయాయ నమః |
ఓం ప్రేతవిద్రావణక్షమాయ నమః |
ఓం పంచాక్షరపరాయ నమః |
ఓం పంచమాతృకాయ నమః |
ఓం రంజనాయ నమః |
ఓం ధ్వజాయ నమః |
ఓం యోగినీవృందవంద్యశ్రియే నమః |
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః |
ఓం అనంతవిక్రమాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం ఇంద్రియవపుషే నమః |
ఓం ధృతదండాయ నమః |
ఓం దశాత్మకాయ నమః | ౮౮౦

ఓం అప్రపంచాయ నమః |
ఓం సదాచారాయ నమః |
ఓం శూరసేనాయ నమః |
ఓం విదారకాయ నమః |
ఓం బుద్ధాయ నమః |
ఓం ప్రమోదాయ నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం సప్తజిహ్వపతయే నమః |
ఓం ధరాయ నమః |
ఓం నవద్వారపురాధారాయ నమః |
ఓం ప్రత్యగ్రాయ నమః |
ఓం సామగాయనాయ నమః |
ఓం షట్చక్రధామ్నే నమః |
ఓం స్వర్లోకభయహృతే నమః |
ఓం మానదాయ నమః |
ఓం మదాయ నమః |
ఓం సర్వవశ్యకరాయ నమః |
ఓం శక్తయే నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం అనంతమంగళాయ నమః |
ఓం అష్టమూర్తిధరాయ నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం విరూపాయ నమః |
ఓం స్వరసుందరాయ నమః |
ఓం ధూమకేతవే నమః |
ఓం మహాకేతవే నమః |
ఓం సత్యకేతవే నమః |
ఓం మహారథాయ నమః |
ఓం నందినే నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః |
ఓం స్వతంత్రాయ నమః |
ఓం మేఖలినే నమః |
ఓం డమరుప్రియాయ నమః |
ఓం లోహితాంగాయ నమః |
ఓం సమిధే నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం షడృతవే నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం ఫలభుజే నమః | ౯౨౦

ఓం ఫలహస్తాయ నమః |
ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయ నమః |
ఓం ధర్మాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం ధర్మఫలాయ నమః |
ఓం ధర్మాయ నమః |
ఓం ధర్మప్రదాయ నమః |
ఓం అర్థదాయ నమః |
ఓం పంచవింశతితత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం తారకాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మతత్పరాయ నమః |
ఓం త్రిమార్గవసతయే నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం సర్వదుష్టనిబర్హణాయ నమః |
ఓం ఊర్జఃస్వామినే నమః |
ఓం జలస్వామినే నమః |
ఓం శూలినే నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం నిశాకరాయ నమః |
ఓం రక్తాంబరధరాయ నమః |
ఓం రక్తాయ నమః |
ఓం రక్తమాల్యవిభూషణాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం శుభాంగాయ నమః |
ఓం శ్వేతాయ నమః |
ఓం శ్వేతాంబరాయ నమః |
ఓం యువాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం అజేయపరీవారాయ నమః |
ఓం సహస్రవదనాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం శాకినీడాకినీయక్షరక్షోభూతప్రభంజనాయ నమః |
ఓం సద్యోజాతాయ నమః |
ఓం కామగతయే నమః |
ఓం జ్ఞానమూర్తయే నమః |
ఓం యశస్కరాయ నమః |
ఓం శంభుతేజసే నమః |
ఓం సార్వభౌమాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః |
ఓం ప్లవంగమాయ నమః |
ఓం చతుర్ణవతిమంత్రజ్ఞాయ నమః | ౯౬౦

ఓం పౌలస్త్యబలదర్పఘ్నే నమః |
ఓం సర్వలక్ష్మీప్రదాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం అంగదప్రియవర్ధనాయ నమః |
ఓం స్మృతిబీజాయ నమః |
ఓం సురేశానాయ నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం ఉత్తమాయ నమః |
ఓం శ్రీపరీవారాయ నమః |
ఓం శ్రీభువే నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం కామదుహే నమః |
ఓం సదాగతయే నమః |
ఓం మాతరిశ్వనే నమః |
ఓం రామపాదాబ్జషట్పదాయ నమః |
ఓం నీలప్రియాయ నమః |
ఓం నీలవర్ణాయ నమః |
ఓం నీలవర్ణప్రియాయ నమః |
ఓం సుహృదే నమః |
ఓం రామదూతాయ నమః |
ఓం లోకబంధవే నమః |
ఓం అంతరాత్మనే నమః |
ఓం మనోరమాయ నమః |
ఓం శ్రీరామధ్యానకృతే నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం సదా కింపురుషస్తుతాయ నమః |
ఓం రామకార్యాంతరంగాయ నమః |
ఓం శుద్ధయే నమః |
ఓం గత్యై నమః |
ఓం అనామయాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః |
ఓం పరానందాయ నమః |
ఓం పరేశప్రియసారథయే నమః |
ఓం లోకస్వామినే నమః |
ఓం ముక్తిదాత్రే నమః |
ఓం సర్వకారణకారణాయ నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం పారావారగతయే నమః |
ఓం గురవే నమః | ౧౦౦౦

ఓం తారకాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం త్రాత్రే నమః |
ఓం స్వస్తిదాత్రే నమః |
ఓం సుమంగళాయ నమః |
ఓం సమస్తలోకసాక్షిణే నమః |
ఓం సమస్తసురవందితాయ నమః |
ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాదసేవా ధురంధరాయ నమః | ౧౦౦౮

ఇతి శ్రీ హనుమత్సహస్రనామావళిః |


Download Hanuman Sahasranamavali