Sri Rama Sahasranamavali – 1000 Names of Sri Rama

Sri Rama Sahasranamavali is the 1000 names of Lord Rama in Hindi, English, Tamil & Telegu.


Sri Rama Sahasranamavali in Hindi (श्री राम सहस्रनामावली)


ओं राजीवलोचनाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं श्रीरामाय नमः ।
ओं रघुपुङ्गवाय नमः ।
ओं रामभद्राय नमः ।
ओं सदाचाराय नमः ।
ओं राजेन्द्राय नमः ।
ओं जानकीपतये नमः ।
ओं अग्रगण्याय नमः ।
ओं वरेण्याय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं परमेश्वराय नमः ।
ओं जनार्दनाय नमः ।
ओं जितामित्राय नमः ।
ओं परार्थैकप्रयोजनाय नमः ।
ओं विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं शत्रुजिते नमः ।
ओं शत्रुतापनाय नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।

ओं सर्वदेवादये नमः ।
ओं शरण्याय नमः ।
ओं वालिमर्दनाय नमः ।
ओं ज्ञानभाव्याय नमः ।
ओं अपरिच्छेद्याय नमः ।
ओं वाग्मिने नमः ।
ओं सत्यव्रताय नमः ।
ओं शुचये नमः ।
ओं ज्ञानगम्याय नमः ।
ओं दृढप्रज्ञाय नमः ।
ओं खरध्वंसिने नमः ।
ओं प्रतापवते नमः ।
ओं द्युतिमते नमः ।
ओं आत्मवते नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं जितक्रोधाय नमः ।
ओं अरिमर्दनाय नमः ।
ओं विश्वरूपाय नमः ।
ओं विशालाक्षाय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं परिवृढाय नमः ।
ओं दृढाय नमः ।
ओं ईशाय नमः ।
ओं खड्गधराय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं कौसलेयाय नमः ।
ओं अनसूयकाय नमः ।
ओं विपुलांसाय नमः ।
ओं महोरस्काय नमः ।
ओं परमेष्ठिने नमः ।
ओं परायणाय नमः ।
ओं सत्यव्रताय नमः ।
ओं सत्यसन्धाय नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं परमधार्मिकाय नमः ।
ओं लोकज्ञाय नमः ।
ओं लोकवन्द्याय नमः ।
ओं लोकात्मने नमः ।
ओं लोककृते नमः ।
ओं परस्मै नमः ।

ओं अनादये नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं सेव्याय नमः ।
ओं जितमायाय नमः ।
ओं रघूद्वहाय नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं दयाकराय नमः ।
ओं दक्षाय नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वपावनाय नमः ।
ओं ब्रह्मण्याय नमः ।
ओं नीतिमते नमः ।
ओं गोप्त्रे नमः ।
ओं सर्वदेवमयाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं सुन्दराय नमः ।
ओं पीतवाससे नमः ।
ओं सूत्रकाराय नमः ।
ओं पुरातनाय नमः ।
ओं सौम्याय नमः ।
ओं महर्षये नमः ।
ओं कोदण्डिने नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वकोविदाय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं सुग्रीववरदाय नमः ।
ओं सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः ।
ओं भव्याय नमः ।
ओं जितारिषड्वर्गाय नमः ।
ओं महोदाराय नमः ।
ओं अघनाशनाय नमः ।
ओं सुकीर्तये नमः ।
ओं आदिपुरुषाय नमः ।
ओं कान्ताय नमः ।
ओं पुण्यकृतागमाय नमः ।
ओं अकल्मषाय नमः ।
ओं चतुर्बाहवे नमः ।
ओं सर्वावासाय नमः ।
ओं दुरासदाय नमः ।
ओं स्मितभाषिणे नमः ।

ओं निवृत्तात्मने नमः ।
ओं स्मृतिमते नमः ।
ओं वीर्यवते नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं धीराय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं घनश्यामाय नमः ।
ओं सर्वायुधविशारदाय नमः ।
ओं अध्यात्मयोगनिलयाय नमः ।
ओं सुमनसे नमः ।
ओं लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
ओं सर्वतीर्थमयाय नमः ।
ओं शूराय नमः ।
ओं सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।
ओं यज्ञस्वरूपिणे नमः ।
ओं यज्ञेशाय नमः ।
ओं जरामरणवर्जिताय नमः ।
ओं वर्णाश्रमकराय नमः ।
ओं वर्णिने नमः ।
ओं शत्रुजिते नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं परात्परस्मै नमः ।
ओं प्रमाणभूताय नमः ।
ओं दुर्ज्ञेयाय नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं परपुरञ्जयाय नमः ।
ओं अनन्तदृष्टये नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं धनुर्वेदाय नमः ।
ओं धनुर्धराय नमः ।
ओं गुणाकराय नमः ।
ओं गुणश्रेष्ठाय नमः ।
ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ओं अभिवन्द्याय नमः ।
ओं महाकायाय नमः ।
ओं विश्वकर्मणे नमः ।
ओं विशारदाय नमः ।
ओं विनीतात्मने नमः ।

ओं वीतरागाय नमः ।
ओं तपस्वीशाय नमः ।
ओं जनेश्वराय नमः ।
ओं कल्याणप्रकृतये नमः ।
ओं कल्पाय नमः ।
ओं सर्वेशाय नमः ।
ओं सर्वकामदाय नमः ।
ओं अक्षयाय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं साक्षिणे नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं लोकाध्यक्षाय नमः ।
ओं महामायाय नमः ।
ओं विभीषणवरप्रदाय नमः ।
ओं आनन्दविग्रहाय नमः ।
ओं ज्योतिषे नमः ।
ओं हनुमत्प्रभवे नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं भ्राजिष्णवे नमः ।
ओं सहनाय नमः ।
ओं भोक्त्रे नमः ।
ओं सत्यवादिने नमः ।
ओं बहुश्रुताय नमः ।
ओं सुखदाय नमः ।
ओं कारणाय नमः ।
ओं कर्त्रे नमः ।
ओं भवबन्धविमोचनाय नमः ।
ओं देवचूडामणये नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं ब्रह्मण्याय नमः ।
ओं ब्रह्मवर्धनाय नमः ।
ओं संसारोत्तारकाय नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं सर्वदुःखविमोक्षकृते नमः ।
ओं विद्वत्तमाय नमः ।
ओं विश्वकर्त्रे नमः ।
ओं विश्वहर्त्रे नमः ।
ओं विश्वधृते [कृते] नमः ।
ओं नित्याय नमः ।

ओं नियतकल्याणाय नमः ।
ओं सीताशोकविनाशकृते नमः ।
ओं काकुत्स्थाय नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं विश्वामित्रभयापहाय नमः ।
ओं मारीचमथनाय नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं विराधवधपण्डिताय नमः ।
ओं दुःस्वप्ननाशनाय नमः ।
ओं रम्याय नमः ।
ओं किरीटिने नमः ।
ओं त्रिदशाधिपाय नमः ।
ओं महाधनुषे नमः ।
ओं महाकायाय नमः ।
ओं भीमाय नमः ।
ओं भीमपराक्रमाय नमः ।
ओं तत्त्वस्वरूपिणे नमः ।
ओं तत्त्वज्ञाय नमः ।
ओं तत्त्ववादिने नमः ।
ओं सुविक्रमाय नमः ।
ओं भूतात्मने नमः ।
ओं भूतकृते नमः ।
ओं स्वामिने नमः ।
ओं कालज्ञानिने नमः ।
ओं महापटवे नमः ।
ओं अनिर्विण्णाय नमः ।
ओं गुणग्राहिणे नमः ।
ओं निष्कलङ्काय नमः ।
ओं कलङ्कघ्ने नमः ।
ओं स्वभावभद्राय नमः ।
ओं शत्रुघ्नाय नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं स्थाणवे नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं भूतादये नमः ।
ओं शम्भवे नमः ।
ओं आदित्याय नमः ।
ओं स्थविष्ठाय नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं ध्रुवाय नमः ।

ओं कवचिने नमः ।
ओं कुण्डलिने नमः ।
ओं चक्रिणे नमः ।
ओं खड्गिने नमः ।
ओं भक्तजनप्रियाय नमः ।
ओं अमृत्यवे नमः ।
ओं जन्मरहिताय नमः ।
ओं सर्वजिते नमः ।
ओं सर्वगोचराय नमः ।
ओं अनुत्तमाय नमः ।
ओं अप्रमेयात्मने नमः ।
ओं सर्वादये नमः ।
ओं गुणसागराय नमः ।
ओं समाय नमः ।
ओं समात्मने नमः ।
ओं समगाय नमः ।
ओं जटामुकुटमण्डिताय नमः ।
ओं अजेयाय नमः ।
ओं सर्वभूतात्मने नमः ।
ओं विष्वक्सेनाय नमः ।
ओं महातपाय नमः ।
ओं लोकाध्यक्षाय नमः ।
ओं महाबाहवे नमः ।
ओं अमृताय नमः ।
ओं वेदवित्तमाय नमः ।
ओं सहिष्णवे नमः ।
ओं सद्गतये नमः ।
ओं शास्त्रे नमः ।
ओं विश्वयोनये नमः ।
ओं महाद्युतये नमः ।
ओं अतीन्द्राय नमः ।
ओं ऊर्जिताय नमः ।
ओं प्रांशवे नमः ।
ओं उपेन्द्राय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं बलिने नमः ।
ओं धनुर्वेदाय नमः ।
ओं विधात्रे नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।

ओं शङ्कराय नमः ।
ओं हंसाय नमः ।
ओं मरीचये नमः ।
ओं गोविन्दाय नमः ।
ओं रत्नगर्भाय नमः ।
ओं महामतये नमः ।
ओं व्यासाय नमः ।
ओं वाचस्पतये नमः ।
ओं सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः ।
ओं जानकीवल्लभाय नमः ।
ओं पूज्याय नमः ।
ओं प्रकटाय नमः ।
ओं प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ओं सम्भवाय नमः ।
ओं अतीन्द्रियाय नमः ।
ओं वेद्याय नमः ।
ओं अनिर्देशाय नमः ।
ओं जाम्बवत्प्रभवे नमः ।
ओं मदनाय नमः ।
ओं मथनाय नमः ।
ओं व्यापिने नमः ।
ओं विश्वरूपाय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं अग्रण्ये नमः ।
ओं साधवे नमः ।
ओं जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः ।
ओं नैकरूपाय नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं सुरकार्यहिताय नमः ।
ओं स्वभुवे नमः ।
ओं जितक्रोधाय नमः ।
ओं जितारातये नमः ।
ओं प्लवगाधिपराज्यदाय नमः ।
ओं वसुदाय नमः ।
ओं सुभुजाय नमः ।
ओं नैकमायाय नमः ।
ओं भव्यप्रमोदनाय नमः ।
ओं चण्डांशवे नमः ।
ओं सिद्धिदाय नमः ।

ओं कल्पाय नमः ।
ओं शरणागतवत्सलाय नमः ।
ओं अगदाय नमः ।
ओं रोगहर्त्रे नमः ।
ओं मन्त्रज्ञाय नमः ।
ओं मन्त्रभावनाय नमः ।
ओं सौमित्रिवत्सलाय नमः ।
ओं धुर्याय नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नमः ।
ओं वसिष्ठाय नमः ।
ओं ग्रामण्ये नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं अनुकूलाय नमः ।
ओं प्रियंवदाय नमः ।
ओं अतुलाय नमः ।
ओं सात्त्विकाय नमः ।
ओं धीराय नमः ।
ओं शरासनविशारदाय नमः ।
ओं ज्येष्ठाय नमः ।
ओं सर्वगुणोपेताय नमः ।
ओं शक्तिमते नमः ।
ओं ताटकान्तकाय नमः ।
ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं प्राणिनां प्राणाय नमः ।
ओं कमठाय नमः ।
ओं कमलापतये नमः ।
ओं गोवर्धनधराय नमः ।
ओं मत्स्यरूपाय नमः ।
ओं कारुण्यसागराय नमः ।
ओं कुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः ।
ओं गोपीगोपालसंवृताय नमः ।
ओं मायाविने नमः ।
ओं व्यापकाय नमः ।
ओं व्यापिने नमः ।
ओं रैणुकेयबलापहाय नमः ।
ओं पिनाकमथनाय नमः ।
ओं वन्द्याय नमः ।
ओं समर्थाय नमः ।
ओं गरुडध्वजाय नमः ।
ओं लोकत्रयाश्रयाय नमः ।

ओं लोकचरिताय नमः ।
ओं भरताग्रजाय नमः ।
ओं श्रीधराय नमः ।
ओं सद्गतये नमः ।
ओं लोकसाक्षिणे नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं बुधाय नमः ।
ओं मनोवेगिने नमः ।
ओं मनोरूपिणे नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं पुरुषपुङ्गवाय नमः ।
ओं यदुश्रेष्ठाय नमः ।
ओं यदुपतये नमः ।
ओं भूतावासाय नमः ।
ओं सुविक्रमाय नमः ।
ओं तेजोधराय नमः ।
ओं धराधाराय नमः ।
ओं चतुर्मूर्तये नमः ।
ओं महानिधये नमः ।
ओं चाणूरमर्दनाय नमः ।
ओं दिव्याय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं भरतवन्दिताय नमः ।
ओं शब्दातिगाय नमः ।
ओं गभीरात्मने नमः ।
ओं कोमलाङ्गाय नमः ।
ओं प्रजागराय नमः ।
ओं लोकगर्भाय नमः ।
ओं शेषशायिने नमः ।
ओं क्षीराब्धिनिलयाय नमः ।
ओं अमलाय नमः ।
ओं आत्मयोनये नमः ।
ओं अदीनात्मने नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं सहस्रपदे नमः ।
ओं अमृतांशवे नमः ।
ओं महागर्भाय नमः ।
ओं निवृत्तविषयस्पृहाय नमः ।
ओं त्रिकालज्ञाय नमः ।
ओं मुनये नमः ।

ओं साक्षिणे नमः ।
ओं विहायसगतये नमः ।
ओं कृतिने नमः ।
ओं पर्जन्याय नमः ।
ओं कुमुदाय नमः ।
ओं भूतावासाय नमः ।
ओं कमललोचनाय नमः ।
ओं श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
ओं श्रीवासाय नमः ।
ओं वीरघ्ने नमः ।
ओं लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
ओं लोकाभिरामाय नमः ।
ओं लोकारिमर्दनाय नमः ।
ओं सेवकप्रियाय नमः ।
ओं सनातनतमाय नमः ।
ओं मेघश्यामलाय नमः ।
ओं राक्षसान्तकृते नमः ।
ओं दिव्यायुधधराय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं अप्रमेयाय नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं भूदेववन्द्याय नमः ।
ओं जनकप्रियकृते नमः ।
ओं प्रपितामहाय नमः ।
ओं उत्तमाय नमः ।
ओं सात्त्विकाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं सत्यसन्धाय नमः ।
ओं त्रिविक्रमाय नमः ।
ओं सुव्रताय नमः ।
ओं सुलभाय नमः ।
ओं सूक्ष्माय नमः ।
ओं सुघोषाय नमः ।
ओं सुखदाय नमः ।
ओं सुधिये नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं शार्ङ्गिणे नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं मधुराधिपाय नमः ।

ओं देवकीनन्दनाय नमः ।
ओं शौरये नमः ।
ओं शूराय नमः ।
ओं कैटभमर्दनाय नमः ।
ओं सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः ।
ओं मित्रवंशप्रवर्धनाय नमः ।
ओं कालस्वरूपिणे नमः ।
ओं कालात्मने नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं कल्याणदाय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं संवत्सराय नमः ।
ओं ऋतवे नमः ।
ओं पक्षाय नमः ।
ओं अयनाय नमः ।
ओं दिवसाय नमः ।
ओं युगाय नमः ।
ओं स्तव्याय नमः ।
ओं विविक्ताय नमः ।
ओं निर्लेपाय नमः ।
ओं सर्वव्यापिने नमः ।
ओं निराकुलाय नमः ।
ओं अनादिनिधनाय नमः ।
ओं सर्वलोकपूज्याय नमः ।
ओं निरामयाय नमः ।
ओं रसाय नमः ।
ओं रसज्ञाय नमः ।
ओं सारज्ञाय नमः ।
ओं लोकसाराय नमः ।
ओं रसात्मकाय नमः ।
ओं सर्वदुःखातिगाय नमः ।
ओं विद्याराशये नमः ।
ओं परमगोचराय नमः ।
ओं शेषाय नमः ।
ओं विशेषाय नमः ।
ओं विगतकल्मषाय नमः ।
ओं रघुनायकाय नमः ।
ओं वर्णश्रेष्ठाय नमः ।
ओं वर्णवाह्याय नमः ।
ओं वर्ण्याय नमः ।

ओं वर्ण्यगुणोज्ज्वलाय नमः ।
ओं कर्मसाक्षिणे नमः ।
ओं अमरश्रेष्ठाय नमः ।
ओं देवदेवाय नमः ।
ओं सुखप्रदाय नमः ।
ओं देवाधिदेवाय नमः ।
ओं देवर्षये नमः ।
ओं देवासुरनमस्कृताय नमः ।
ओं सर्वदेवमयाय नमः ।
ओं चक्रिणे नमः ।
ओं शार्ङ्गपाणये नमः ।
ओं रघूत्तमाय नमः ।
ओं मनसे नमः ।
ओं बुद्धये नमः ।
ओं अहङ्काराय नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं अहल्यापावनाय नमः ।
ओं स्वामिने नमः ।
ओं पितृभक्ताय नमः ।
ओं वरप्रदाय नमः ।
ओं न्यायाय नमः ।
ओं न्यायिने नमः ।
ओं नयिने नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं नयाय नमः ।
ओं नगधराय नमः ।
ओं ध्रुवाय नमः ।
ओं लक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः ।
ओं देवेन्द्राय नमः ।
ओं बलिमर्दनाय नमः ।
ओं वाणारिमर्दनाय नमः ।
ओं यज्वने नमः ।
ओं अनुत्तमाय नमः ।
ओं मुनिसेविताय नमः ।
ओं देवाग्रणये नमः ।
ओं शिवध्यानतत्पराय नमः ।
ओं परमाय नमः ।
ओं परस्मै नमः ।

ओं सामगेयाय नमः ।
ओं प्रियाय नमः ।
ओं अक्रूराय नमः ।
ओं पुण्यकीर्तये नमः ।
ओं सुलोचनाय नमः ।
ओं पुण्याय नमः ।
ओं पुण्याधिकाय नमः ।
ओं पूर्वस्मै नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं पूरयित्रे नमः ।
ओं रवये नमः ।
ओं जटिलाय नमः ।
ओं कल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसवे नमः ।
ओं अव्यक्तलक्षणाय नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं दशास्यद्वीपकेसरिणे नमः ।
ओं कलानिधये नमः ।
ओं कलानाथाय नमः ।
ओं कमलानन्दवर्धनाय नमः ।
ओं जयिने नमः ।
ओं जितारये नमः ।
ओं सर्वादये नमः ।
ओं शमनाय नमः ।
ओं भवभञ्जनाय नमः ।
ओं अलङ्करिष्णवे नमः ।
ओं अचलाय नमः ।
ओं रोचिष्णवे नमः ।
ओं विक्रमोत्तमाय नमः ।
ओं आशवे नमः ।
ओं शब्दपतये नमः ।
ओं शब्दगोचराय नमः ।
ओं रञ्जनाय नमः ।
ओं रघवे नमः ।
ओं निश्शब्दाय नमः ।
ओं प्रणवाय नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं स्थूलाय नमः ।
ओं सूक्ष्माय नमः ।
ओं विलक्षणाय नमः ।
ओं आत्मयोनये नमः ।

ओं अयोनये नमः ।
ओं सप्तजिह्वाय नमः ।
ओं सहस्रपदे नमः ।
ओं सनातनतमाय नमः ।
ओं स्रग्विणे नमः ।
ओं पेशलाय नमः ।
ओं जविनां वराय नमः ।
ओं शक्तिमते नमः ।
ओं शङ्खभृते नमः ।
ओं नाथाय नमः ।
ओं गदापद्मरथाङ्गभृते नमः ।
ओं निरीहाय नमः ।
ओं निर्विकल्पाय नमः ।
ओं चिद्रूपाय नमः ।
ओं वीतसाध्वसाय नमः ।
ओं शताननाय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं शतमूर्तये नमः ।
ओं घनप्रभाय नमः ।
ओं हृत्पुण्डरीकशयनाय नमः ।
ओं कठिनाय नमः ।
ओं द्रवाय नमः ।
ओं उग्राय नमः ।
ओं ग्रहपतये नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं समर्थाय नमः ।
ओं अनर्थनाशनाय नमः ।
ओं अधर्मशत्रवे नमः ।
ओं रक्षोघ्नाय नमः ।
ओं पुरुहूताय नमः ।
ओं पुरुष्टुताय नमः ।
ओं ब्रह्मगर्भाय नमः ।
ओं बृहद्गर्भाय नमः ।
ओं धर्मधेनवे नमः ।
ओं धनागमाय नमः ।
ओं हिरण्यगर्भाय नमः ।
ओं ज्योतिष्मते नमः ।
ओं सुललाटाय नमः ।
ओं सुविक्रमाय नमः ।
ओं शिवपूजारताय नमः ।

ओं श्रीमते नमः ।
ओं भवानीप्रियकृते नमः ।
ओं वशिने नमः ।
ओं नराय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं श्यामाय नमः ।
ओं कपर्दिने नमः ।
ओं नीललोहिताय नमः ।
ओं रुद्राय नमः ।
ओं पशुपतये नमः ।
ओं स्थाणवे नमः ।
ओं विश्वामित्राय नमः ।
ओं द्विजेश्वराय नमः ।
ओं मातामहाय नमः ।
ओं मातरिश्वने नमः ।
ओं विरिञ्चाय नमः ।
ओं विष्टरश्रवसे नमः ।
ओं सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः ।
ओं चण्डाय नमः ।
ओं सत्यपराक्रमाय नमः ।
ओं वालखिल्याय नमः ।
ओं महाकल्पाय नमः ।
ओं कल्पवृक्षाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं निदाघाय नमः ।
ओं तपनाय नमः ।
ओं अमोघाय नमः ।
ओं श्लक्ष्णाय नमः ।
ओं परबलापहृते नमः ।
ओं कबन्धमथनाय नमः ।
ओं दिव्याय नमः ।
ओं कम्बुग्रीवाय नमः ।
ओं शिवप्रियाय नमः ।
ओं शङ्खाय नमः ।
ओं अनिलाय नमः ।
ओं सुनिष्पन्नाय नमः ।
ओं सुलभाय नमः ।
ओं शिशिरात्मकाय नमः ।
ओं असंसृष्टाय नमः ।
ओं अतिथये नमः ।

ओं शूराय नमः ।
ओं प्रमाथिने नमः ।
ओं पापनाशकृते नमः ।
ओं वसुश्रवसे नमः ।
ओं कव्यवाहाय नमः ।
ओं प्रतप्ताय नमः ।
ओं विश्वभोजनाय नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं नीलोत्पलश्यामाय नमः ।
ओं ज्ञानस्कन्धाय नमः ।
ओं महाद्युतये नमः ।
ओं पवित्रपादाय नमः ।
ओं पापारये नमः ।
ओं मणिपूराय नमः ।
ओं नभोगतये नमः ।
ओं उत्तारणाय नमः ।
ओं दुष्कृतिघ्ने नमः ।
ओं दुर्धर्षाय नमः ।
ओं दुस्सहाय नमः ।
ओं अभयाय नमः ।
ओं अमृतेशाय नमः ।
ओं अमृतवपुषे नमः ।
ओं धर्मिणे नमः ।
ओं धर्माय नमः ।
ओं कृपाकराय नमः ।
ओं भर्गाय नमः ।
ओं विवस्वते नमः ।
ओं आदित्याय नमः ।
ओं योगाचार्याय नमः ।
ओं दिवस्पतये नमः ।
ओं उदारकीर्तये नमः ।
ओं उद्योगिने नमः ।
ओं वाङ्मयाय नमः ।
ओं सदसन्मयाय नमः ।
ओं नक्षत्रमालिने नमः ।
ओं नाकेशाय नमः ।
ओं स्वाधिष्ठानाय नमः ।
ओं षडाश्रयाय नमः ।
ओं चतुर्वर्गफलाय नमः ।
ओं वर्णिने नमः ।

ओं शक्तित्रयफलाय नमः ।
ओं निधये नमः ।
ओं निधानगर्भाय नमः ।
ओं निर्व्याजाय नमः ।
ओं गिरीशाय नमः ।
ओं व्यालमर्दनाय नमः ।
ओं श्रीवल्लभाय नमः ।
ओं शिवारम्भाय नमः ।
ओं शान्तये नमः ।
ओं भद्राय नमः ।
ओं समञ्जसाय नमः ।
ओं भूशयाय नमः ।
ओं भूतिकृते नमः ।
ओं भूतिभूषणाय नमः ।
ओं भूतवाहनाय नमः ।
ओं अकायाय नमः ।
ओं भक्तकायस्थाय नमः ।
ओं कालज्ञानिने नमः ।
ओं महावटवे नमः ।
ओं परार्थवृत्तये नमः ।
ओं अचलाय नमः ।
ओं विविक्ताय नमः ।
ओं श्रुतिसागराय नमः ।
ओं स्वभावभद्राय नमः ।
ओं मध्यस्थाय नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं वेद्याय नमः ।
ओं वैद्याय नमः ।
ओं वियद्गोप्त्रे नमः ।
ओं सर्वामरमुनीश्वराय नमः ।
ओं सुरेन्द्राय नमः ।
ओं करणाय नमः ।
ओं कर्मणे नमः ।
ओं कर्मकृते नमः ।
ओं कर्मिणे नमः ।
ओं अधोक्षजाय नमः ।
ओं ध्येयाय नमः ।
ओं धुर्याय नमः ।
ओं धराधीशाय नमः ।
ओं सङ्कल्पाय नमः ।

ओं शर्वरीपतये नमः ।
ओं परमार्थगुरवे नमः ।
ओं वृद्धाय नमः ।
ओं शुचये नमः ।
ओं आश्रितवत्सलाय नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं वन्द्याय नमः ।
ओं यज्ञेशाय नमः ।
ओं यज्ञपालकाय नमः ।
ओं प्रभविष्णवे नमः ।
ओं ग्रसिष्णवे नमः ।
ओं लोकात्मने नमः ।
ओं लोकभावनाय नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं केशिघ्ने नमः ।
ओं काव्याय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं कारणकारणाय नमः ।

ओं कालकर्त्रे नमः ।
ओं कालशेषाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं पुरुष्टुताय नमः ।
ओं आदिकर्त्रे नमः ।
ओं वराहाय नमः ।
ओं माधवाय नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं नराय नमः ।
ओं हंसाय नमः ।
ओं विष्वक्सेनाय नमः ।
ओं जनार्दनाय नमः ।
ओं विश्वकर्त्रे नमः ।
ओं महायज्ञाय नमः ।
ओं ज्योतिष्मते नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।
ओं सूर्याय नमः ।
ओं सुरार्चिताय नमः ।
ओं नारसिंहाय नमः ।
ओं महाभीमाय नमः ।
ओं वक्रदंष्ट्राय नमः ।
ओं नखायुधाय नमः ।
ओं आदिदेवाय नमः ।
ओं जगत्कर्त्रे नमः ।
ओं योगीशाय नमः ।
ओं गरुडध्वजाय नमः ।
ओं गोविन्दाय नमः ।
ओं गोपतये नमः ।
ओं गोप्त्रे नमः ।
ओं भूपतये नमः ।
ओं भुवनेश्वराय नमः ।
ओं पद्मनाभाय नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।

ओं त्रिविक्रमाय नमः ।
ओं त्रिलोकेशाय नमः ।
ओं ब्रह्मेशाय नमः ।
ओं प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं दुष्टदमनाय नमः ।
ओं गोविन्दाय नमः ।
ओं गोपवल्लभाय नमः ।
ओं भक्तप्रियाय नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं सत्यकीर्तये नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः ।
ओं कारुण्याय नमः ।
ओं करुणाय नमः ।
ओं व्यासाय नमः ।
ओं पापघ्ने नमः ।
ओं शान्तिवर्धनाय नमः ।
ओं संन्यासिने नमः ।
ओं शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः ।
ओं मन्दराद्रिनिकेतनाय नमः ।
ओं बदरीनिलयाय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं तपस्विने नमः ।
ओं वैद्युतप्रभाय नमः ।
ओं भूतावासाय नमः ।
ओं गुहावासाय नमः ।
ओं श्रीनिवासाय नमः ।
ओं श्रियः पतये नमः ।
ओं तपोवासाय नमः ।
ओं मुदावासाय नमः ।
ओं सत्यवासाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं पुष्कराय नमः ।
ओं पुण्याय नमः ।
ओं पुष्कराक्षाय नमः ।
ओं महेश्वराय नमः ।
ओं पूर्णमूर्तये नमः ।

ओं पुराणज्ञाय नमः ।
ओं पुण्यदाय नमः ।
ओं पुण्यवर्धनाय नमः ।
ओं शङ्खिने नमः ।
ओं चक्रिणे नमः ।
ओं गदिने नमः ।
ओं शार्ङ्गिणे नमः ।
ओं लाङ्गलिने नमः ।
ओं मुसलिने नमः ।
ओं हलिने नमः ।
ओं किरीटिने नमः ।
ओं कुण्डलिने नमः ।
ओं हारिणे नमः ।
ओं मेखलिने नमः ।
ओं कवचिने नमः ।
ओं ध्वजिने नमः ।
ओं योद्ध्रे नमः ।
ओं जेत्रे नमः ।
ओं महावीर्याय नमः ।
ओं शत्रुजिते नमः ।
ओं शत्रुतापनाय नमः ।
ओं शास्त्रे नमः ।
ओं शास्त्रकराय नमः ।
ओं शास्त्राय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः ।
ओं शङ्करस्तुताय नमः ।
ओं सारथये नमः ।
ओं सात्त्विकाय नमः ।
ओं स्वामिने नमः ।
ओं सामवेदप्रियाय नमः ।
ओं समाय नमः ।
ओं पवनाय नमः ।
ओं संहताय नमः ।
ओं शक्तये नमः ।
ओं सम्पूर्णाङ्गाय नमः ।
ओं समृद्धिमते नमः ।
ओं स्वर्गदाय नमः ।
ओं कामदाय नमः ।
ओं श्रीदाय नमः ।
ओं कीर्तिदाय नमः ।

ओं अकीर्तिनाशनाय नमः ।
ओं मोक्षदाय नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ।
ओं सर्वात्मने नमः ।
ओं सर्वलोकेशाय नमः ।
ओं प्रेरकाय नमः ।
ओं पापनाशनाय नमः ।
ओं सर्वव्यापिने नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।
ओं सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं सर्वलोकसुखावहाय नमः ।
ओं अक्षय्याय नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ।
ओं निर्लेपाय नमः ।
ओं निर्गुणाय नमः ।
ओं सूक्ष्माय नमः ।
ओं निर्विकाराय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।
ओं सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः ।
ओं अधिकारिणे नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं अचलाय नमः ।
ओं निर्मलाय नमः ।
ओं व्यापिने नमः ।
ओं नित्यतृप्ताय नमः ।
ओं निराश्रयाय नमः ।
ओं श्यामाय नमः ।
ओं युवायै [यूने] नमः ।
ओं लोहिताक्षाय नमः ।
ओं दीप्तास्याय नमः ।
ओं मितभाषणाय नमः ।

ओं आजानुबाहवे नमः ।
ओं सुमुखाय नमः ।
ओं सिंहस्कन्धाय नमः ।
ओं महाभुजाय नमः ।
ओं सत्यवते नमः ।
ओं गुणसम्पन्नाय नमः ।
ओं स्वयन्तेजसे नमः ।
ओं सुदीप्तिमते नमः ।
ओं कालात्मने नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं विश्वसृजे नमः ।
ओं विश्वगोप्त्रे नमः ।
ओं विश्वभोक्त्रे नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं विश्वेश्वराय नमः ।
ओं विश्वमूर्तये नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं विश्वभावनाय नमः ।
ओं सर्वभूतसुहृदे नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं सर्वभूतानुकम्पनाय नमः ।
ओं सर्वेश्वरेश्वराय नमः ।
ओं सर्वस्मै नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं आश्रितवत्सलाय नमः ।
ओं सर्वगाय नमः ।
ओं सर्वभूतेशाय नमः ।
ओं सर्वभूताशयस्थिताय नमः ।
ओं अभ्यन्तरस्थाय नमः ।
ओं तमसश्छेत्त्रे नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं परस्मै नमः ।
ओं अनादिनिधनाय नमः ।
ओं स्रष्ट्रे नमः ।

ओं प्रजापतिपतये नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं नरसिंहाय नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं सर्वात्मने नमः ।
ओं सर्वदृशे नमः ।
ओं वशिने नमः ।
ओं जगतस्तस्थुषाय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं कर्त्रे नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं विधात्रे नमः ।
ओं सर्वेषां प्रभवे नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं सहस्रमूर्तये नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।
ओं विश्वदृशे नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं पुराणपुरुषाय नमः ।
ओं स्रष्ट्रे नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं सहस्रपदे नमः ।
ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ओं परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ओं परस्मै धाम्ने नमः ।
ओं पराकाशाय नमः ।
ओं परात्परस्मै नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।

ओं शाश्वताय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं सर्वगताय नमः ।
ओं स्थाणवे नमः ।
ओं उग्राय नमः ।
ओं साक्षिणे नमः ।
ओं प्रजापतये नमः ।
ओं हिरण्यगर्भाय नमः ।
ओं सवित्रे नमः ।
ओं लोककृते नमः ।
ओं लोकभृते नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं महाविष्णवे नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं देवहितावहाय नमः ।
ओं तत्त्वात्मने नमः ।
ओं तारकाय नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं सर्वसिद्धिदाय नमः ।
ओं अकारवाच्याय नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं श्रिये नमः ।
ओं भूलीलापतये नमः ।
ओं पुंसे नमः ।
ओं सर्वलोकेश्वराय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वतोमुखाय नमः ।
ओं स्वामिने नमः ।
ओं सुशीलाय नमः ।
ओं सुलभाय नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वशक्तिमते नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं सम्पूर्णकामाय नमः ।

ओं नैसर्गिकसुहृदे नमः ।
ओं सुखिने नमः ।
ओं कृपापीयूषजलधये नमः ।
ओं सर्वदेहिनां शरण्याय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं स्वामिने नमः ।
ओं जगतां पतये नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं भूतानां शरण्याय नमः ।
ओं संश्रिताभीष्टदायकाय नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं श्रीपतये नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं गुणभृते नमः ।
ओं निर्गुणाय नमः ।
ओं महते नमः ।

इति श्री राम सहस्रनामावली ।


Sri Rama Sahasranamavali in English


OM rajivalōcanaya namah |
OM srimate namah |
OM sriramaya namah |
OM raghupuṅgavaya namah |
OM ramabhadraya namah |
OM sadacaraya namah |
OM rajendraya namah |
OM janakipataye namah |
OM agraganyaya namah |
OM varenyaya namah |
OM varadaya namah |
OM paramesvaraya namah |
OM janardanaya namah |
OM jitamitraya namah |
OM pararthaikaprayōjanaya namah |
OM visvamitrapriyaya namah |
OM dantaya namah |
OM satrujite namah |
OM satrutapanaya namah |
OM sarvajñaya namah |
OM sarvadevadaye namah |
OM saranyaya namah |
OM valimardanaya namah |
OM jñanabhavyaya namah |
OM aparicchedyaya namah |
OM vagmine namah |
OM satyavrataya namah |
OM sucaye namah |
OM jñanagamyaya namah |
OM dr̥ḍhaprajñaya namah |
OM kharadhvaṁsine namah |
OM pratapavate namah |
OM dyutimate namah |
OM atmavate namah |
OM viraya namah |
OM jitakrōdhaya namah |
OM arimardanaya namah |
OM visvarūpaya namah |
OM visalakṣaya namah |
OM prabhave namah |
OM parivr̥ḍhaya namah |
OM dr̥ḍhaya namah |
OM isaya namah |
OM khaḍgadharaya namah |
OM srimate namah |
OM kausaleyaya namah |
OM anasūyakaya namah |
OM vipulaṁsaya namah |
OM mahōraskaya namah |
OM parameṣṭhine namah |

OM parayanaya namah |
OM satyavrataya namah |
OM satyasandhaya namah |
OM gurave namah |
OM paramadharmikaya namah |
OM lōkajñaya namah |
OM lōkavandyaya namah |
OM lōkatmane namah |
OM lōkakr̥te namah |
OM parasmai namah |
OM anadaye namah |
OM bhagavate namah |
OM sevyaya namah |
OM jitamayaya namah |
OM raghūdvahaya namah |
OM ramaya namah |
OM dayakaraya namah |
OM dakṣaya namah |
OM sarvajñaya namah |
OM sarvapavanaya namah |
OM brahmanyaya namah |
OM nitimate namah |
OM gōptre namah |
OM sarvadevamayaya namah |
OM haraye namah |
OM sundaraya namah |
OM pitavasase namah |
OM sūtrakaraya namah |
OM puratanaya namah |
OM saumyaya namah |
OM maharṣaye namah |
OM kōdanḍine namah |
OM sarvajñaya namah |
OM sarvakōvidaya namah |
OM kavaye namah |
OM sugrivavaradaya namah |
OM sarvapunyadhikapradaya namah |
OM bhavyaya namah |
OM jitariṣaḍvargaya namah |
OM mahōdaraya namah |
OM aghanasanaya namah |
OM sukirtaye namah |
OM adipuruṣaya namah |
OM kantaya namah |
OM punyakr̥tagamaya namah |
OM akalmaṣaya namah |
OM caturbahave namah |
OM sarvavasaya namah |
OM durasadaya namah |
OM smitabhaṣine namah |

OM nivr̥ttatmane namah |
OM smr̥timate namah |
OM viryavate namah |
OM prabhave namah |
OM dhiraya namah |
OM dantaya namah |
OM ghanasyamaya namah |
OM sarvayudhavisaradaya namah |
OM adhyatmayōganilayaya namah |
OM sumanase namah |
OM lakṣmanagrajaya namah |
OM sarvatirthamayaya namah |
OM sūraya namah |
OM sarvayajñaphalapradaya namah |
OM yajñasvarūpine namah |
OM yajñesaya namah |
OM jaramaranavarjitaya namah |
OM varnasramakaraya namah |
OM varnine namah |
OM satrujite namah |
OM puruṣōttamaya namah |
OM vibhiṣanapratiṣṭhatre namah |
OM paramatmane namah |
OM paratparasmai namah |
OM pramanabhūtaya namah |
OM durjñeyaya namah |
OM pūrnaya namah |
OM parapurañjayaya namah |
OM anantadr̥ṣṭaye namah |
OM anandaya namah |
OM dhanurvedaya namah |
OM dhanurdharaya namah |
OM gunakaraya namah |
OM gunasreṣṭhaya namah |
OM saccidanandavigrahaya namah |
OM abhivandyaya namah |
OM mahakayaya namah |
OM visvakarmane namah |
OM visaradaya namah |
OM vinitatmane namah |
OM vitaragaya namah |
OM tapasvisaya namah |
OM janesvaraya namah |
OM kalyanaprakr̥taye namah |
OM kalpaya namah |
OM sarvesaya namah |
OM sarvakamadaya namah |
OM akṣayaya namah |
OM puruṣaya namah |
OM sakṣine namah |

OM kesavaya namah |
OM puruṣōttamaya namah |
OM lōkadhyakṣaya namah |
OM mahamayaya namah |
OM vibhiṣanavarapradaya namah |
OM anandavigrahaya namah |
OM jyōtiṣe namah |
OM hanumatprabhave namah |
OM avyayaya namah |
OM bhrajiṣnave namah |
OM sahanaya namah |
OM bhōktre namah |
OM satyavadine namah |
OM bahusrutaya namah |
OM sukhadaya namah |
OM karanaya namah |
OM kartre namah |
OM bhavabandhavimōcanaya namah |
OM devacūḍamanaye namah |
OM netre namah |
OM brahmanyaya namah |
OM brahmavardhanaya namah |
OM saṁsarōttarakaya namah |
OM ramaya namah |
OM sarvaduhkhavimōkṣakr̥te namah |
OM vidvattamaya namah |
OM visvakartre namah |
OM visvahartre namah |
OM visvadhr̥te [kr̥te] namah |
OM nityaya namah |
OM niyatakalyanaya namah |
OM sitasōkavinasakr̥te namah |
OM kakutsthaya namah |
OM punḍarikakṣaya namah |
OM visvamitrabhayapahaya namah |
OM maricamathanaya namah |
OM ramaya namah |
OM viradhavadhapanḍitaya namah |
OM duhsvapnanasanaya namah |
OM ramyaya namah |
OM kiriṭine namah |
OM tridasadhipaya namah |
OM mahadhanuṣe namah |
OM mahakayaya namah |
OM bhimaya namah |
OM bhimaparakramaya namah |
OM tattvasvarūpine namah |
OM tattvajñaya namah |
OM tattvavadine namah |
OM suvikramaya namah |

OM bhūtatmane namah |
OM bhūtakr̥te namah |
OM svamine namah |
OM kalajñanine namah |
OM mahapaṭave namah |
OM anirvinnaya namah |
OM gunagrahine namah |
OM niṣkalaṅkaya namah |
OM kalaṅkaghne namah |
OM svabhavabhadraya namah |
OM satrughnaya namah |
OM kesavaya namah |
OM sthanave namah |
OM isvaraya namah |
OM bhūtadaye namah |
OM sambhave namah |
OM adityaya namah |
OM sthaviṣṭhaya namah |
OM sasvataya namah |
OM dhruvaya namah |
OM kavacine namah |
OM kunḍaline namah |
OM cakrine namah |
OM khaḍgine namah |
OM bhaktajanapriyaya namah |
OM amr̥tyave namah |
OM janmarahitaya namah |
OM sarvajite namah |
OM sarvagōcaraya namah |
OM anuttamaya namah |
OM aprameyatmane namah |
OM sarvadaye namah |
OM gunasagaraya namah |
OM samaya namah |
OM samatmane namah |
OM samagaya namah |
OM jaṭamukuṭamanḍitaya namah |
OM ajeyaya namah |
OM sarvabhūtatmane namah |
OM viṣvaksenaya namah |
OM mahatapaya namah |
OM lōkadhyakṣaya namah |
OM mahabahave namah |
OM amr̥taya namah |
OM vedavittamaya namah |
OM sahiṣnave namah |
OM sadgataye namah |
OM sastre namah |
OM visvayōnaye namah |
OM mahadyutaye namah |

OM atindraya namah |
OM ūrjitaya namah |
OM praṁsave namah |
OM upendraya namah |
OM vamanaya namah |
OM baline namah |
OM dhanurvedaya namah |
OM vidhatre namah |
OM brahmane namah |
OM viṣnave namah |
OM saṅkaraya namah |
OM haṁsaya namah |
OM maricaye namah |
OM gōvindaya namah |
OM ratnagarbhaya namah |
OM mahamataye namah |
OM vyasaya namah |
OM vacaspataye namah |
OM sarvadarpitasuramardanaya namah |
OM janakivallabhaya namah |
OM pūjyaya namah |
OM prakaṭaya namah |
OM pritivardhanaya namah |
OM sambhavaya namah |
OM atindriyaya namah |
OM vedyaya namah |
OM anirdesaya namah |
OM jambavatprabhave namah |
OM madanaya namah |
OM mathanaya namah |
OM vyapine namah |
OM visvarūpaya namah |
OM nirañjanaya namah |
OM narayanaya namah |
OM agranye namah |
OM sadhave namah |
OM jaṭayupritivardhanaya namah |
OM naikarūpaya namah |
OM jagannathaya namah |
OM surakaryahitaya namah |
OM svabhuve namah |
OM jitakrōdhaya namah |
OM jitarataye namah |
OM plavagadhiparajyadaya namah |
OM vasudaya namah |
OM subhujaya namah |
OM naikamayaya namah |
OM bhavyapramōdanaya namah |
OM canḍaṁsave namah |
OM siddhidaya namah |

OM kalpaya namah |
OM saranagatavatsalaya namah |
OM agadaya namah |
OM rōgahartre namah |
OM mantrajñaya namah |
OM mantrabhavanaya namah |
OM saumitrivatsalaya namah |
OM dhuryaya namah |
OM vyaktavyaktasvarūpadhr̥te namah |
OM vasiṣṭhaya namah |
OM gramanye namah |
OM srimate namah |
OM anukūlaya namah |
OM priyaṁvadaya namah |
OM atulaya namah |
OM sattvikaya namah |
OM dhiraya namah |
OM sarasanavisaradaya namah |
OM jyeṣṭhaya namah |
OM sarvagunōpetaya namah |
OM saktimate namah |
OM taṭakantakaya namah |
OM vaikunṭhaya namah |
OM praninaṁ pranaya namah |
OM kamaṭhaya namah |
OM kamalapataye namah |
OM gōvardhanadharaya namah |
OM matsyarūpaya namah |
OM karunyasagaraya namah |
OM kumbhakarnaprabhettre namah |
OM gōpigōpalasaṁvr̥taya namah |
OM mayavine namah |
OM vyapakaya namah |
OM vyapine namah |
OM rainukeyabalapahaya namah |
OM pinakamathanaya namah |
OM vandyaya namah |
OM samarthaya namah |
OM garuḍadhvajaya namah |
OM lōkatrayasrayaya namah |
OM lōkacaritaya namah |
OM bharatagrajaya namah |
OM sridharaya namah |
OM sadgataye namah |
OM lōkasakṣine namah |
OM narayanaya namah |
OM budhaya namah |
OM manōvegine namah |
OM manōrūpine namah |
OM pūrnaya namah |

OM puruṣapuṅgavaya namah |
OM yadusreṣṭhaya namah |
OM yadupataye namah |
OM bhūtavasaya namah |
OM suvikramaya namah |
OM tejōdharaya namah |
OM dharadharaya namah |
OM caturmūrtaye namah |
OM mahanidhaye namah |
OM canūramardanaya namah |
OM divyaya namah |
OM santaya namah |
OM bharatavanditaya namah |
OM sabdatigaya namah |
OM gabhiratmane namah |
OM kōmalaṅgaya namah |
OM prajagaraya namah |
OM lōkagarbhaya namah |
OM seṣasayine namah |
OM kṣirabdhinilayaya namah |
OM amalaya namah |
OM atmayōnaye namah |
OM adinatmane namah |
OM sahasrakṣaya namah |
OM sahasrapade namah |
OM amr̥taṁsave namah |
OM mahagarbhaya namah |
OM nivr̥ttaviṣayaspr̥haya namah |
OM trikalajñaya namah |
OM munaye namah |
OM sakṣine namah |
OM vihayasagataye namah |
OM kr̥tine namah |
OM parjanyaya namah |
OM kumudaya namah |
OM bhūtavasaya namah |
OM kamalalōcanaya namah |
OM srivatsavakṣase namah |
OM srivasaya namah |
OM viraghne namah |
OM lakṣmanagrajaya namah |
OM lōkabhiramaya namah |
OM lōkarimardanaya namah |
OM sevakapriyaya namah |
OM sanatanatamaya namah |
OM meghasyamalaya namah |
OM rakṣasantakr̥te namah |
OM divyayudhadharaya namah |
OM srimate namah |
OM aprameyaya namah |

OM jitendriyaya namah |
OM bhūdevavandyaya namah |
OM janakapriyakr̥te namah |
OM prapitamahaya namah |
OM uttamaya namah |
OM sattvikaya namah |
OM satyaya namah |
OM satyasandhaya namah |
OM trivikramaya namah |
OM suvrataya namah |
OM sulabhaya namah |
OM sūkṣmaya namah |
OM sughōṣaya namah |
OM sukhadaya namah |
OM sudhiye namah |
OM damōdaraya namah |
OM acyutaya namah |
OM sarṅgine namah |
OM vamanaya namah |
OM madhuradhipaya namah |
OM devakinandanaya namah |
OM sauraye namah |
OM sūraya namah |
OM kaiṭabhamardanaya namah |
OM saptatalaprabhettre namah |
OM mitravaṁsapravardhanaya namah |
OM kalasvarūpine namah |
OM kalatmane namah |
OM kalaya namah |
OM kalyanadaya namah |
OM kavaye namah |
OM saṁvatsaraya namah |
OM r̥tave namah |
OM pakṣaya namah |
OM ayanaya namah |
OM divasaya namah |
OM yugaya namah |
OM stavyaya namah |
OM viviktaya namah |
OM nirlepaya namah |
OM sarvavyapine namah |
OM nirakulaya namah |
OM anadinidhanaya namah |
OM sarvalōkapūjyaya namah |
OM niramayaya namah |
OM rasaya namah |
OM rasajñaya namah |
OM sarajñaya namah |
OM lōkasaraya namah |
OM rasatmakaya namah |

OM sarvaduhkhatigaya namah |
OM vidyarasaye namah |
OM paramagōcaraya namah |
OM seṣaya namah |
OM viseṣaya namah |
OM vigatakalmaṣaya namah |
OM raghunayakaya namah |
OM varnasreṣṭhaya namah |
OM varnavahyaya namah |
OM varnyaya namah |
OM varnyagunōjjvalaya namah |
OM karmasakṣine namah |
OM amarasreṣṭhaya namah |
OM devadevaya namah |
OM sukhapradaya namah |
OM devadhidevaya namah |
OM devarṣaye namah |
OM devasuranamaskr̥taya namah |
OM sarvadevamayaya namah |
OM cakrine namah |
OM sarṅgapanaye namah |
OM raghūttamaya namah |
OM manase namah |
OM buddhaye namah |
OM ahaṅkaraya namah |
OM prakr̥tyai namah |
OM puruṣaya namah |
OM avyayaya namah |
OM ahalyapavanaya namah |
OM svamine namah |
OM pitr̥bhaktaya namah |
OM varapradaya namah |
OM nyayaya namah |
OM nyayine namah |
OM nayine namah |
OM srimate namah |
OM nayaya namah |
OM nagadharaya namah |
OM dhruvaya namah |
OM lakṣmivisvambharabhartre namah |
OM devendraya namah |
OM balimardanaya namah |
OM vanarimardanaya namah |
OM yajvane namah |
OM anuttamaya namah |
OM munisevitaya namah |
OM devagranaye namah |
OM sivadhyanatatparaya namah |
OM paramaya namah |
OM parasmai namah |

OM samageyaya namah |
OM priyaya namah |
OM akrūraya namah |
OM punyakirtaye namah |
OM sulōcanaya namah |
OM punyaya namah |
OM punyadhikaya namah |
OM pūrvasmai namah |
OM pūrnaya namah |
OM pūrayitre namah |
OM ravaye namah |
OM jaṭilaya namah |
OM kalmaṣadhvantaprabhañjanavibhavasave namah |
OM avyaktalakṣanaya namah |
OM avyaktaya namah |
OM dasasyadvipakesarine namah |
OM kalanidhaye namah |
OM kalanathaya namah |
OM kamalanandavardhanaya namah |
OM jayine namah |
OM jitaraye namah |
OM sarvadaye namah |
OM samanaya namah |
OM bhavabhañjanaya namah |
OM alaṅkariṣnave namah |
OM acalaya namah |
OM rōciṣnave namah |
OM vikramōttamaya namah |
OM asave namah |
OM sabdapataye namah |
OM sabdagōcaraya namah |
OM rañjanaya namah |
OM raghave namah |
OM nissabdaya namah |
OM pranavaya namah |
OM maline namah |
OM sthūlaya namah |
OM sūkṣmaya namah |
OM vilakṣanaya namah |
OM atmayōnaye namah |
OM ayōnaye namah |
OM saptajihvaya namah |
OM sahasrapade namah |
OM sanatanatamaya namah |
OM sragvine namah |
OM pesalaya namah |
OM javinaṁ varaya namah |
OM saktimate namah |
OM saṅkhabhr̥te namah |
OM nathaya namah | 650

OM gadapadmarathaṅgabhr̥te namah |
OM nirihaya namah |
OM nirvikalpaya namah |
OM cidrūpaya namah |
OM vitasadhvasaya namah |
OM satananaya namah |
OM sahasrakṣaya namah |
OM satamūrtaye namah |
OM ghanaprabhaya namah |
OM hr̥tpunḍarikasayanaya namah |
OM kaṭhinaya namah |
OM dravaya namah |
OM ugraya namah |
OM grahapataye namah |
OM srimate namah |
OM samarthaya namah |
OM anarthanasanaya namah |
OM adharmasatrave namah |
OM rakṣōghnaya namah |
OM puruhūtaya namah |
OM puruṣṭutaya namah |
OM brahmagarbhaya namah |
OM br̥hadgarbhaya namah |
OM dharmadhenave namah |
OM dhanagamaya namah |
OM hiranyagarbhaya namah |
OM jyōtiṣmate namah |
OM sulalaṭaya namah |
OM suvikramaya namah |
OM sivapūjarataya namah |
OM srimate namah |
OM bhavanipriyakr̥te namah |
OM vasine namah |
OM naraya namah |
OM narayanaya namah |
OM syamaya namah |
OM kapardine namah |
OM nilalōhitaya namah |
OM rudraya namah |
OM pasupataye namah |
OM sthanave namah |
OM visvamitraya namah |
OM dvijesvaraya namah |
OM matamahaya namah |
OM matarisvane namah |
OM viriñcaya namah |
OM viṣṭarasravase namah |
OM sarvabhūtanamakṣōbhyaya namah |
OM canḍaya namah |
OM satyaparakramaya namah |

OM valakhilyaya namah |
OM mahakalpaya namah |
OM kalpavr̥kṣaya namah |
OM kaladharaya namah |
OM nidaghaya namah |
OM tapanaya namah |
OM amōghaya namah |
OM slakṣnaya namah |
OM parabalapahr̥te namah |
OM kabandhamathanaya namah |
OM divyaya namah |
OM kambugrivaya namah |
OM sivapriyaya namah |
OM saṅkhaya namah |
OM anilaya namah |
OM suniṣpannaya namah |
OM sulabhaya namah |
OM sisiratmakaya namah |
OM asaṁsr̥ṣṭaya namah |
OM atithaye namah |
OM sūraya namah |
OM pramathine namah |
OM papanasakr̥te namah |
OM vasusravase namah |
OM kavyavahaya namah |
OM prataptaya namah |
OM visvabhōjanaya namah |
OM ramaya namah |
OM nilōtpalasyamaya namah |
OM jñanaskandhaya namah |
OM mahadyutaye namah |
OM pavitrapadaya namah |
OM paparaye namah |
OM manipūraya namah |
OM nabhōgataye namah |
OM uttaranaya namah |
OM duṣkr̥tighne namah |
OM durdharṣaya namah |
OM dussahaya namah |
OM abhayaya namah |
OM amr̥tesaya namah |
OM amr̥tavapuṣe namah |
OM dharmine namah |
OM dharmaya namah |
OM kr̥pakaraya namah |
OM bhargaya namah |
OM vivasvate namah |
OM adityaya namah |
OM yōgacaryaya namah |
OM divaspataye namah |

OM udarakirtaye namah |
OM udyōgine namah |
OM vaṅmayaya namah |
OM sadasanmayaya namah |
OM nakṣatramaline namah |
OM nakesaya namah |
OM svadhiṣṭhanaya namah |
OM ṣaḍasrayaya namah |
OM caturvargaphalaya namah |
OM varnine namah |
OM saktitrayaphalaya namah |
OM nidhaye namah |
OM nidhanagarbhaya namah |
OM nirvyajaya namah |
OM girisaya namah |
OM vyalamardanaya namah |
OM srivallabhaya namah |
OM sivarambhaya namah |
OM santaye namah |
OM bhadraya namah |
OM samañjasaya namah |
OM bhūsayaya namah |
OM bhūtikr̥te namah |
OM bhūtibhūṣanaya namah |
OM bhūtavahanaya namah |
OM akayaya namah |
OM bhaktakayasthaya namah |
OM kalajñanine namah |
OM mahavaṭave namah |
OM pararthavr̥ttaye namah |
OM acalaya namah |
OM viviktaya namah |
OM srutisagaraya namah |
OM svabhavabhadraya namah |
OM madhyasthaya namah |
OM saṁsarabhayanasanaya namah |
OM vedyaya namah |
OM vaidyaya namah |
OM viyadgōptre namah |
OM sarvamaramunisvaraya namah |
OM surendraya namah |
OM karanaya namah |
OM karmane namah |
OM karmakr̥te namah |
OM karmine namah |
OM adhōkṣajaya namah |
OM dhyeyaya namah |
OM dhuryaya namah |
OM dharadhisaya namah |
OM saṅkalpaya namah |

OM sarvaripataye namah |
OM paramarthagurave namah |
OM vr̥ddhaya namah |
OM sucaye namah |
OM asritavatsalaya namah |
OM viṣnave namah |
OM jiṣnave namah |
OM vibhave namah |
OM vandyaya namah |
OM yajñesaya namah |
OM yajñapalakaya namah |
OM prabhaviṣnave namah |
OM grasiṣnave namah |
OM lōkatmane namah |
OM lōkabhavanaya namah |
OM kesavaya namah |
OM kesighne namah |
OM kavyaya namah |
OM kavaye namah |
OM karanakaranaya namah |
OM kalakartre namah |
OM kalaseṣaya namah |
OM vasudevaya namah |
OM puruṣṭutaya namah |
OM adikartre namah |
OM varahaya namah |
OM madhavaya namah |
OM madhusūdanaya namah |
OM narayanaya namah |
OM naraya namah |
OM haṁsaya namah |
OM viṣvaksenaya namah |
OM janardanaya namah |
OM visvakartre namah |
OM mahayajñaya namah |
OM jyōtiṣmate namah |
OM puruṣōttamaya namah |
OM vaikunṭhaya namah |
OM punḍarikakṣaya namah |
OM kr̥ṣnaya namah |
OM sūryaya namah |
OM surarcitaya namah |
OM narasiṁhaya namah |
OM mahabhimaya namah |
OM vakradaṁṣṭraya namah |
OM nakhayudhaya namah |
OM adidevaya namah |
OM jagatkartre namah |
OM yōgisaya namah |
OM garuḍadhvajaya namah |

OM gōvindaya namah |
OM gōpataye namah |
OM gōptre namah |
OM bhūpataye namah |
OM bhuvanesvaraya namah |
OM padmanabhaya namah |
OM hr̥ṣikesaya namah |
OM dhatre namah |
OM damōdaraya namah |
OM prabhave namah |

OM trivikramaya namah |
OM trilōkesaya namah |
OM brahmesaya namah |
OM pritivardhanaya namah |
OM vamanaya namah |
OM duṣṭadamanaya namah |
OM gōvindaya namah |
OM gōpavallabhaya namah |
OM bhaktapriyaya namah |
OM acyutaya namah |
OM satyaya namah |
OM satyakirtaye namah |
OM dhr̥tyai namah |
OM smr̥tyai namah |
OM karunyaya namah |
OM karunaya namah |
OM vyasaya namah |
OM papaghne namah |
OM santivardhanaya namah |
OM saṁnyasine namah |

OM sastratattvajñaya namah |
OM mandaradriniketanaya namah |
OM badarinilayaya namah |
OM santaya namah |
OM tapasvine namah |
OM vaidyutaprabhaya namah |
OM bhūtavasaya namah |
OM guhavasaya namah |
OM srinivasaya namah |
OM sriyah pataye namah |
OM tapōvasaya namah |
OM mudavasaya namah |
OM satyavasaya namah |
OM sanatanaya namah |
OM puruṣaya namah |
OM puṣkaraya namah |
OM punyaya namah |
OM puṣkarakṣaya namah |
OM mahesvaraya namah |
OM pūrnamūrtaye namah |

OM puranajñaya namah |
OM punyadaya namah |
OM punyavardhanaya namah |
OM saṅkhine namah |
OM cakrine namah |
OM gadine namah |
OM sarṅgine namah |
OM laṅgaline namah |
OM musaline namah |
OM haline namah |
OM kiriṭine namah |
OM kunḍaline namah |
OM harine namah |
OM mekhaline namah |
OM kavacine namah |
OM dhvajine namah |
OM yōddhre namah |
OM jetre namah |
OM mahaviryaya namah |
OM satrujite namah |
OM satrutapanaya namah |
OM sastre namah |
OM sastrakaraya namah |
OM sastraya namah |
OM saṅkaraya namah |
OM saṅkarastutaya namah |
OM sarathaye namah |
OM sattvikaya namah |
OM svamine namah |
OM samavedapriyaya namah |
OM samaya namah |
OM pavanaya namah |
OM saṁhataya namah |
OM saktaye namah |
OM sampūrnaṅgaya namah |
OM samr̥ddhimate namah |
OM svargadaya namah |
OM kamadaya namah |
OM sridaya namah |
OM kirtidaya namah |
OM akirtinasanaya namah |
OM mōkṣadaya namah |
OM punḍarikakṣaya namah |
OM kṣirabdhikr̥taketanaya namah |
OM sarvatmane namah |
OM sarvalōkesaya namah |
OM prerakaya namah |
OM papanasanaya namah |
OM sarvavyapine namah |

OM jagannathaya namah |
OM sarvalōkamahesvaraya namah |
OM sargasthityantakr̥te namah |
OM devaya namah |
OM sarvalōkasukhavahaya namah |
OM akṣayyaya namah |
OM sasvataya namah |
OM anantaya namah |
OM kṣayavr̥ddhivivarjitaya namah |
OM nirlepaya namah |
OM nirgunaya namah |
OM sūkṣmaya namah |
OM nirvikaraya namah |
OM nirañjanaya namah |
OM sarvōpadhivinirmuktaya namah |
OM sattamatravyavasthitaya namah |
OM adhikarine namah |
OM vibhave namah |
OM nityaya namah |
OM paramatmane namah |
OM sanatanaya namah |
OM acalaya namah |
OM nirmalaya namah |
OM vyapine namah |
OM nityatr̥ptaya namah |
OM nirasrayaya namah |
OM syamaya namah |
OM yuvayai [yūne] namah |
OM lōhitakṣaya namah |
OM diptasyaya namah |
OM mitabhaṣanaya namah |
OM ajanubahave namah |
OM sumukhaya namah |
OM siṁhaskandhaya namah |
OM mahabhujaya namah |
OM satyavate namah |
OM gunasampannaya namah |
OM svayantejase namah |
OM sudiptimate namah |
OM kalatmane namah |
OM bhagavate namah |
OM kalaya namah |
OM kalacakrapravartakaya namah |
OM narayanaya namah |
OM parasmai jyōtiṣe namah |
OM paramatmane namah |
OM sanatanaya namah |
OM visvasr̥je namah |
OM visvagōptre namah |
OM visvabhōktre namah |
OM sasvataya namah |

OM visvesvaraya namah |
OM visvamūrtaye namah |
OM visvatmane namah |
OM visvabhavanaya namah |
OM sarvabhūtasuhr̥de namah |
OM santaya namah |
OM sarvabhūtanukampanaya namah |
OM sarvesvaresvaraya namah |
OM sarvasmai namah |
OM srimate namah |
OM asritavatsalaya namah |
OM sarvagaya namah |
OM sarvabhūtesaya namah |
OM sarvabhūtasayasthitaya namah |
OM abhyantarasthaya namah |
OM tamasaschettre namah |
OM narayanaya namah |
OM parasmai namah |
OM anadinidhanaya namah |
OM sraṣṭre namah |
OM prajapatipataye namah |
OM haraye namah |
OM narasiṁhaya namah |
OM hr̥ṣikesaya namah |
OM sarvatmane namah |
OM sarvadr̥se namah |
OM vasine namah |
OM jagatastasthuṣaya namah |
OM prabhave namah |
OM netre namah |
OM sanatanaya namah |
OM kartre namah |
OM dhatre namah |
OM vidhatre namah |
OM sarveṣaṁ prabhave namah |
OM isvaraya namah |
OM sahasramūrtaye namah |
OM visvatmane namah |
OM viṣnave namah |
OM visvadr̥se namah |
OM avyayaya namah |
OM puranapuruṣaya namah |
OM sraṣṭre namah |
OM sahasrakṣaya namah |
OM sahasrapade namah |
OM tattvaya namah |
OM narayanaya namah |
OM viṣnave namah |
OM vasudevaya namah |
OM sanatanaya namah |

OM paramatmane namah |
OM parasmai brahmane namah |
OM saccidanandavigrahaya namah |
OM parasmai jyōtiṣe namah |
OM parasmai dhamne namah |
OM parakasaya namah |
OM paratparasmai namah |
OM acyutaya namah |
OM puruṣaya namah |
OM kr̥ṣnaya namah |
OM sasvataya namah |
OM sivaya namah |
OM isvaraya namah |
OM nityaya namah |
OM sarvagataya namah |
OM sthanave namah |
OM ugraya namah |
OM sakṣine namah |
OM prajapataye namah |
OM hiranyagarbhaya namah |
OM savitre namah |
OM lōkakr̥te namah |
OM lōkabhr̥te namah |
OM vibhave namah |
OM ramaya namah |
OM srimate namah |
OM mahaviṣnave namah |
OM jiṣnave namah |
OM devahitavahaya namah |
OM tattvatmane namah |
OM tarakaya namah |
OM brahmane namah |
OM sasvataya namah |
OM sarvasiddhidaya namah |
OM akaravacyaya namah |
OM bhagavate namah |
OM sriye namah |
OM bhūlilapataye namah |
OM puṁse namah |
OM sarvalōkesvaraya namah |
OM srimate namah |
OM sarvajñaya namah |
OM sarvatōmukhaya namah |
OM svamine namah |
OM susilaya namah |
OM sulabhaya namah |
OM sarvajñaya namah |
OM sarvasaktimate namah |
OM nityaya namah |
OM sampūrnakamaya namah |

OM naisargikasuhr̥de namah |
OM sukhine namah |
OM kr̥papiyūṣajaladhaye namah |
OM sarvadehinaṁ saranyaya namah |
OM srimate namah |
OM narayanaya namah |
OM svamine namah |
OM jagataṁ pataye namah |
OM isvaraya namah |
OM srisaya namah |
OM bhūtanaṁ saranyaya namah |
OM saṁsritabhiṣṭadayakaya namah |
OM anantaya namah |
OM sripataye namah |
OM ramaya namah |
OM gunabhr̥te namah |
OM nirgunaya namah |
OM mahate namah |

iti sri rama sahasranamavali |


Sri Rama Sahasranamavali

Sri Rama Sahasranamavali in Tamil (ஶ்ரீ ராம ஸஹஸ்ரநாமாவளீ)


ஓம் ராஜீவலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீராமாய நம꞉ ।
ஓம் ரகு⁴புங்க³வாய நம꞉ ।
ஓம் ராமப⁴த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³சாராய நம꞉ ।
ஓம் ராஜேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஜாநகீபதயே நம꞉ ।
ஓம் அக்³ரக³ண்யாய நம꞉ ।
ஓம் வரேண்யாய நம꞉ ।
ஓம் வரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் பரமேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம꞉ ।
ஓம் பரார்தை²கப்ரயோஜநாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாமித்ரப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் தா³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருஜிதே நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருதாபநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ । 20

ஓம் ஸர்வதே³வாத³யே நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யாய நம꞉ ।
ஓம் வாலிமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநபா⁴வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் அபரிச்சே²த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் வாக்³மிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுசயே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் த்³ருட⁴ப்ரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் க²ரத்⁴வம்ஸிநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதாபவதே நம꞉ ।
ஓம் த்³யுதிமதே நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மவதே நம꞉ ।
ஓம் வீராய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதக்ரோதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அரிமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாய நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ । 40

ஓம் பரிவ்ருடா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் த்³ருடா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாய நம꞉ ।
ஓம் க²ட்³க³த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் கௌஸலேயாய நம꞉ ।
ஓம் அநஸூயகாய நம꞉ ।
ஓம் விபுலாம்ஸாய நம꞉ ।
ஓம் மஹோரஸ்காய நம꞉ ।
ஓம் பரமேஷ்டி²நே நம꞉ ।
ஓம் பராயணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் பரமதா⁴ர்மிகாய நம꞉ ।
ஓம் லோகஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் லோகவந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் லோகாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் லோகக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை நம꞉ । 60

ஓம் அநாத³யே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் ஸேவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதமாயாய நம꞉ ।
ஓம் ரகூ⁴த்³வஹாய நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் த³யாகராய நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபாவநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
ஓம் நீதிமதே நம꞉ ।
ஓம் கோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதே³வமயாய நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுந்த³ராய நம꞉ ।
ஓம் பீதவாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸூத்ரகாராய நம꞉ ।
ஓம் புராதநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாய நம꞉ । 80

ஓம் மஹர்ஷயே நம꞉ ।
ஓம் கோத³ண்டி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகோவிதா³ய நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுக்³ரீவவரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபுண்யாதி⁴கப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாரிஷட்³வர்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹோதா³ராய நம꞉ ।
ஓம் அக⁴நாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் காந்தாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யக்ருதாக³மாய நம꞉ ।
ஓம் அகல்மஷாய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்பா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் து³ராஸதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்மிதபா⁴ஷிணே நம꞉ । 100

ஓம் நிவ்ருத்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருதிமதே நம꞉ ।
ஓம் வீர்யவதே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் தா³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் க⁴நஶ்யாமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாயுத⁴விஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் அத்⁴யாத்மயோக³நிலயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநஸே நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதீர்த²மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶூராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வயஜ்ஞப²லப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞஸ்வரூபிணே நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் வர்ணாஶ்ரமகராய நம꞉ ।
ஓம் வர்ணிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருஜிதே நம꞉ । 120

ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் விபீ⁴ஷணப்ரதிஷ்டா²த்ரே நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பராத்பரஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமாணபூ⁴தாய நம꞉ ।
ஓம் து³ர்ஜ்ஞேயாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் பரபுரஞ்ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தத்³ருஷ்டயே நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நுர்வேதா³ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நுர்த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாகராய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் அபி⁴வந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாயாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் விஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் விநீதாத்மநே நம꞉ । 140

ஓம் வீதராகா³ய நம꞉ ।
ஓம் தபஸ்வீஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணப்ரக்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் கல்பாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமதா³ய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷயாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் லோகாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாய நம꞉ ।
ஓம் விபீ⁴ஷணவரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³விக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் ஹநுமத்ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் அவ்யயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ராஜிஷ்ணவே நம꞉ । 160

ஓம் ஸஹநாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுஶ்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் காரணாய நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வப³ந்த⁴விமோசநாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வசூடா³மணயே நம꞉ ।
ஓம் நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரோத்தாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வது³꞉க²விமோக்ஷக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வித்³வத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வத்⁴ருதே [க்ருதே] நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ । 180

ஓம் நியதகல்யாணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸீதாஶோகவிநாஶக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் காகுத்ஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாமித்ரப⁴யாபஹாய நம꞉ ।
ஓம் மாரீசமத²நாய நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் விராத⁴வத⁴பண்டி³தாய நம꞉ ।
ஓம் து³꞉ஸ்வப்நநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ரம்யாய நம꞉ ।
ஓம் கிரீடிநே நம꞉ ।
ஓம் த்ரித³ஶாதி⁴பாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாத⁴நுஷே நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாயாய நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மாய நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மபராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வஸ்வரூபிணே நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வவாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுவிக்ரமாய நம꞉ । 200

ஓம் பூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் காலஜ்ஞாநிநே நம꞉ ।
ஓம் மஹாபடவே நம꞉ ।
ஓம் அநிர்விண்ணாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணக்³ராஹிணே நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களங்காய நம꞉ ।
ஓம் கலங்கக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாத³யே நம꞉ ।
ஓம் ஶம்ப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³த்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்த²விஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருவாய நம꞉ । 220

ஓம் கவசிநே நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிநே நம꞉ ।
ஓம் சக்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் க²ட்³கி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தஜநப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் அம்ருத்யவே நம꞉ ।
ஓம் ஜந்மரஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜிதே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகோ³சராய நம꞉ ।
ஓம் அநுத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத³யே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணஸாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸமகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜடாமுகுடமண்டி³தாய நம꞉ ।
ஓம் அஜேயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஷ்வக்ஸேநாய நம꞉ । 240

ஓம் மஹாதபாய நம꞉ ।
ஓம் லோகாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாபா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் வேத³வித்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வயோநயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் அதீந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஊர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் உபேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ ।
ஓம் ப³லிநே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நுர்வேதா³ய நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ । 260

ஓம் ஶங்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸாய நம꞉ ।
ஓம் மரீசயே நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ரத்நக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமதயே நம꞉ ।
ஓம் வ்யாஸாய நம꞉ ।
ஓம் வாசஸ்பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத³ர்பிதாஸுரமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஜாநகீவல்லபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பூஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகடாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரீதிவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் அதீந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் அநிர்தே³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஜாம்ப³வத்ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் மத³நாய நம꞉ ।
ஓம் மத²நாய நம꞉ । 280

ஓம் வ்யாபிநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாய நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் அக்³ரண்யே நம꞉ ।
ஓம் ஸாத⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஜடாயுப்ரீதிவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் நைகரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரகார்யஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஜிதக்ரோதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாராதயே நம꞉ ।
ஓம் ப்லவகா³தி⁴பராஜ்யதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வஸுதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுபு⁴ஜாய நம꞉ ।
ஓம் நைகமாயாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வ்யப்ரமோத³நாய நம꞉ ।
ஓம் சண்டா³ம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴தா³ய நம꞉ । 300

ஓம் கல்பாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரணாக³தவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் அக³தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ரோக³ஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸௌமித்ரிவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் து⁴ர்யாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபத்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் வஸிஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் க்³ராமண்யே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் அநுகூலாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியம்வதா³ய நம꞉ ।
ஓம் அதுலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்த்விகாய நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶராஸநவிஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகு³ணோபேதாய நம꞉ । 320

ஓம் ஶக்திமதே நம꞉ ।
ஓம் தாடகாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் வைகுண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணிநாம் ப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் கமடா²ய நம꞉ ।
ஓம் கமலாபதயே நம꞉ ।
ஓம் கோ³வர்த⁴நத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் மத்ஸ்யரூபாய நம꞉ ।
ஓம் காருண்யஸாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் கும்ப⁴கர்ணப்ரபே⁴த்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கோ³பீகோ³பாலஸம்வ்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் மாயாவிநே நம꞉ ।
ஓம் வ்யாபகாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யாபிநே நம꞉ ।
ஓம் ரைணுகேயப³லாபஹாய நம꞉ ।
ஓம் பிநாகமத²நாய நம꞉ ।
ஓம் வந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமர்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் க³ருட³த்⁴வஜாய நம꞉ ।
ஓம் லோகத்ரயாஶ்ரயாய நம꞉ । 340

ஓம் லோகசரிதாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதாக்³ரஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் லோகஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் பு³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மநோவேகி³நே நம꞉ ।
ஓம் மநோரூபிணே நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷபுங்க³வாய நம꞉ ।
ஓம் யது³ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் யது³பதயே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் தேஜோத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்மூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் சாணூரமர்த³நாய நம꞉ । 360

ஓம் தி³வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³தா³திகா³ய நம꞉ ।
ஓம் க³பீ⁴ராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் கோமளாங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் லோகக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶேஷஶாயிநே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷீராப்³தி⁴நிலயாய நம꞉ ।
ஓம் அமலாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மயோநயே நம꞉ ।
ஓம் அதீ³நாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் மஹாக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நிவ்ருத்தவிஷயஸ்ப்ருஹாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் முநயே நம꞉ । 380

ஓம் ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் விஹாயஸக³தயே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதிநே நம꞉ ।
ஓம் பர்ஜந்யாய நம꞉ ।
ஓம் குமுதா³ய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் கமலலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் வீரக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜாய நம꞉ ।
ஓம் லோகாபி⁴ராமாய நம꞉ ।
ஓம் லோகாரிமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸேவகப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநதமாய நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴ஶ்யாமளாய நம꞉ ।
ஓம் ராக்ஷஸாந்தக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யாயுத⁴த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாய நம꞉ । 400

ஓம் ஜிதேந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தே³வவந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநகப்ரியக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபிதாமஹாய நம꞉ ।
ஓம் உத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்த்விகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுவ்ரதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுலபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகோ⁴ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுதி⁴யே நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶார்ங்கி³ணே நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ராதி⁴பாய நம꞉ । 420

ஓம் தே³வகீநந்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஶௌரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶூராய நம꞉ ।
ஓம் கைடப⁴மர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்ததாலப்ரபே⁴த்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மித்ரவம்ஶப்ரவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் காலஸ்வரூபிணே நம꞉ ।
ஓம் காலாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணதா³ய நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்வத்ஸராய நம꞉ ।
ஓம் ருதவே நம꞉ ।
ஓம் பக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் அயநாய நம꞉ ।
ஓம் தி³வஸாய நம꞉ ।
ஓம் யுகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் விவிக்தாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்லேபாய நம꞉ । 440

ஓம் ஸர்வவ்யாபிநே நம꞉ ।
ஓம் நிராகுலாய நம꞉ ।
ஓம் அநாதி³நித⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகபூஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் நிராமயாய நம꞉ ।
ஓம் ரஸாய நம꞉ ।
ஓம் ரஸஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் லோகஸாராய நம꞉ ।
ஓம் ரஸாத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வது³꞉கா²திகா³ய நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாராஶயே நம꞉ ।
ஓம் பரமகோ³சராய நம꞉ ।
ஓம் ஶேஷாய நம꞉ ।
ஓம் விஶேஷாய நம꞉ ।
ஓம் விக³தகல்மஷாய நம꞉ ।
ஓம் ரகு⁴நாயகாய நம꞉ ।
ஓம் வர்ணஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் வர்ணவாஹ்யாய நம꞉ ।
ஓம் வர்ண்யாய நம꞉ । 460

ஓம் வர்ண்யகு³ணோஜ்ஜ்வலாய நம꞉ ।
ஓம் கர்மஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் அமரஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் தே³வதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் தே³வாதி⁴தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வர்ஷயே நம꞉ ।
ஓம் தே³வாஸுரநமஸ்க்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதே³வமயாய நம꞉ ।
ஓம் சக்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் ஶார்ங்க³பாணயே நம꞉ ।
ஓம் ரகூ⁴த்தமாய நம꞉ ।
ஓம் மநஸே நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் அஹங்காராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யயாய நம꞉ ।
ஓம் அஹல்யாபாவநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாமிநே நம꞉ । 480

ஓம் பித்ருப⁴க்தாய நம꞉ ।
ஓம் வரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ந்யாயாய நம꞉ ।
ஓம் ந்யாயிநே நம꞉ ।
ஓம் நயிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் நயாய நம꞉ ।
ஓம் நக³த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருவாய நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்மீவிஶ்வம்ப⁴ராப⁴ர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தே³வேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ப³லிமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் வாணாரிமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்வநே நம꞉ ।
ஓம் அநுத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் முநிஸேவிதாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வாக்³ரணயே நம꞉ ।
ஓம் ஶிவத்⁴யாநதத்பராய நம꞉ ।
ஓம் பரமாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் ஸாமகே³யாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் அக்ரூராய நம꞉ ।
ஓம் புண்யகீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யாதி⁴காய நம꞉ ।
ஓம் பூர்வஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் பூரயித்ரே நம꞉ ।
ஓம் ரவயே நம꞉ ।
ஓம் ஜடிலாய நம꞉ ।
ஓம் கல்மஷத்⁴வாந்தப்ரப⁴ஞ்ஜநவிபா⁴வஸவே நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தலக்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தாய நம꞉ ।
ஓம் த³ஶாஸ்யத்³வீபகேஸரிணே நம꞉ ।
ஓம் கலாநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் கலாநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் கமலாநந்த³வர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஜயிநே நம꞉ ।

ஓம் ஜிதாரயே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத³யே நம꞉ ।
ஓம் ஶமநாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வப⁴ஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் அலங்கரிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் அசலாய நம꞉ ।
ஓம் ரோசிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் விக்ரமோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஆஶவே நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³கோ³சராய நம꞉ ।
ஓம் ரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ரக⁴வே நம꞉ ।
ஓம் நிஶ்ஶப்³தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணவாய நம꞉ ।
ஓம் மாலிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தூ²லாய நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம꞉ ।
ஓம் விளக்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மயோநயே நம꞉ । 540

ஓம் அயோநயே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஜிஹ்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநதமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ரக்³விணே நம꞉ ।
ஓம் பேஶலாய நம꞉ ।
ஓம் ஜவிநாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்திமதே நம꞉ ।
ஓம் ஶங்க²ப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் க³தா³பத்³மரதா²ங்க³ப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் நிரீஹாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகல்பாய நம꞉ ।
ஓம் சித்³ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் வீதஸாத்⁴வஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஶதாநநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஶதமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் க⁴நப்ரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்புண்ட³ரீகஶயநாய நம꞉ ।
ஓம் கடி²நாய நம꞉ ।
ஓம் த்³ரவாய நம꞉ ।
ஓம் உக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஹபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ஸமர்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் அநர்த²நாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் அத⁴ர்மஶத்ரவே நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் புருஹூதாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷ்டுதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³க³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மதே⁴நவே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நாக³மாய நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷ்மதே நம꞉ ।
ஓம் ஸுலலாடாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவபூஜாரதாய நம꞉ ।

ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாநீப்ரியக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வஶிநே நம꞉ ।
ஓம் நராய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்யாமாய நம꞉ ।
ஓம் கபர்தி³நே நம꞉ ।
ஓம் நீலலோஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் பஶுபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²ணவே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாமித்ராய நம꞉ ।
ஓம் த்³விஜேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் மாதாமஹாய நம꞉ ।
ஓம் மாதரிஶ்வநே நம꞉ ।
ஓம் விரிஞ்சாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்டரஶ்ரவஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தாநாமக்ஷோப்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் சண்டா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யபராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாலகி²ல்யாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாகல்பாய நம꞉ ।
ஓம் கல்பவ்ருக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் கலாத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நிதா³கா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தபநாய நம꞉ ।
ஓம் அமோகா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்லக்ஷ்ணாய நம꞉ ।
ஓம் பரப³லாபஹ்ருதே நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴மத²நாய நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் கம்பு³க்³ரீவாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கா²ய நம꞉ ।
ஓம் அநிலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுநிஷ்பந்நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுலபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶிஶிராத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் அஸம்ஸ்ருஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் அதித²யே நம꞉ ।

ஓம் ஶூராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமாதி²நே நம꞉ ।
ஓம் பாபநாஶக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வஸுஶ்ரவஸே நம꞉ ।
ஓம் கவ்யவாஹாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதப்தாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபோ⁴ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் நீலோத்பலஶ்யாமாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஸ்கந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் பவித்ரபாதா³ய நம꞉ ।
ஓம் பாபாரயே நம꞉ ।
ஓம் மணிபூராய நம꞉ ।
ஓம் நபோ⁴க³தயே நம꞉ ।
ஓம் உத்தாரணாய நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்க்ருதிக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் து³ர்த⁴ர்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் து³ஸ்ஸஹாய நம꞉ ।
ஓம் அப⁴யாய நம꞉ ।

ஓம் அம்ருதேஶாய நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மிணே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருபாகராய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ர்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் விவஸ்வதே நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³த்யாய நம꞉ ।
ஓம் யோகா³சார்யாய நம꞉ ।
ஓம் தி³வஸ்பதயே நம꞉ ।
ஓம் உதா³ரகீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் உத்³யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் வாங்மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத³ஸந்மயாய நம꞉ ।
ஓம் நக்ஷத்ரமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் நாகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாய நம꞉ ।
ஓம் ஷடா³ஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்வர்க³ப²லாய நம꞉ ।
ஓம் வர்ணிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶக்தித்ரயப²லாய நம꞉ ।
ஓம் நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் நிதா⁴நக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நிர்வ்யாஜாய நம꞉ ।
ஓம் கி³ரீஶாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யாளமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவல்லபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாரம்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தயே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸமஞ்ஜஸாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ஶயாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴திக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴திபூ⁴ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தவாஹநாய நம꞉ ।
ஓம் அகாயாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தகாயஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் காலஜ்ஞாநிநே நம꞉ ।
ஓம் மஹாவடவே நம꞉ ।
ஓம் பரார்த²வ்ருத்தயே நம꞉ ।
ஓம் அசலாய நம꞉ ।
ஓம் விவிக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிஸாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் மத்⁴யஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரப⁴யநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் வைத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் வியத்³கோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாமரமுநீஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் கரணாய நம꞉ ।
ஓம் கர்மணே நம꞉ ।
ஓம் கர்மக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் கர்மிணே நம꞉ ।
ஓம் அதோ⁴க்ஷஜாய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யேயாய நம꞉ ।
ஓம் து⁴ர்யாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராதீ⁴ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பாய நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வரீபதயே நம꞉ ।
ஓம் பரமார்த²கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶுசயே நம꞉ ।
ஓம் ஆஶ்ரிதவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் வந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞேஶாய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞபாலகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஸிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் லோகாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் லோகபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாய நம꞉ ।
ஓம் கேஶிக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் காவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் காரணகாரணாய நம꞉ । 720

ஓம் காலகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் காலஶேஷாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷ்டுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் வராஹாய நம꞉ ।
ஓம் மாத⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் நராய நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்வக்ஸேநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மஹாயஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷ்மதே நம꞉ ।
ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் வைகுண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரார்சிதாய நம꞉ ।
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாபீ⁴மாய நம꞉ ।
ஓம் வக்ரத³ம்ஷ்ட்ராய நம꞉ ।
ஓம் நகா²யுதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் யோகீ³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் க³ருட³த்⁴வஜாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் கோ³பதயே நம꞉ ।
ஓம் கோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴பதயே நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ । 760

ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிலோகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரீதிவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்டத³மநாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் கோ³பவள்லபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யகீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் காருண்யாய நம꞉ ।
ஓம் கருணாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யாஸாய நம꞉ ।
ஓம் பாபக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்திவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ந்யாஸிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் மந்த³ராத்³ரிநிகேதநாய நம꞉ ।
ஓம் ப³த³ரீநிலயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் தபஸ்விநே நம꞉ ।
ஓம் வைத்³யுதப்ரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரிய꞉ பதயே நம꞉ ।
ஓம் தபோவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் முதா³வாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் புஷ்கராய நம꞉ ।
ஓம் புண்யாய நம꞉ ।
ஓம் புஷ்கராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணமூர்தயே நம꞉ । 800

ஓம் புராணஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யதா³ய நம꞉ ।
ஓம் புண்யவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கி²நே நம꞉ ।
ஓம் சக்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் க³தி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஶார்ங்கி³ணே நம꞉ ।
ஓம் லாங்க³ளிநே நம꞉ ।
ஓம் முஸலிநே நம꞉ ।
ஓம் ஹலிநே நம꞉ ।
ஓம் கிரீடிநே நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிநே நம꞉ ।
ஓம் ஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் மேக²லிநே நம꞉ ।
ஓம் கவசிநே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வஜிநே நம꞉ ।
ஓம் யோத்³த்⁴ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீர்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருஜிதே நம꞉ ।
ஓம் ஶத்ருதாபநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரகராய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கரஸ்துதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாரத²யே நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்த்விகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸாமவேத³ப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாய நம꞉ ।
ஓம் பவநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஹதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணாங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ருத்³தி⁴மதே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்க³தா³ய நம꞉ ।
ஓம் காமதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீதா³ய நம꞉ ।
ஓம் கீர்திதா³ய நம꞉ ।

ஓம் அகீர்திநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷதா³ய நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷீராப்³தி⁴க்ருதகேதநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரேரகாய நம꞉ ।
ஓம் பாபநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவ்யாபிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகஸுகா²வஹாய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷய்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷயவ்ருத்³தி⁴விவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்லேபாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகாராய நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்தாமாத்ரவ்யவஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் அதி⁴காரிணே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் அசலாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்மலாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யாபிநே நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம꞉ ।
ஓம் நிராஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்யாமாய நம꞉ ।
ஓம் யுவாயை [யூநே] நம꞉ ।
ஓம் லோஹிதாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்தாஸ்யாய நம꞉ ।
ஓம் மிதபா⁴ஷணாய நம꞉ ।

ஓம் ஆஜாநுபா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் ஸுமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாபு⁴ஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவதே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணஸம்பந்நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வயந்தேஜஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸுதீ³ப்திமதே நம꞉ ।
ஓம் காலாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் காலசக்ரப்ரவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸ்ருஜே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபோ⁴க்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தஸுஹ்ருதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தாநுகம்பநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஶ்வரேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ஆஶ்ரிதவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் அப்⁴யந்தரஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் தமஸஶ்சே²த்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் அநாதி³நித⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉ ।

ஓம் ப்ரஜாபதிபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் நரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத்³ருஶே நம꞉ ।
ஓம் வஶிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தஸ்தஸ்து²ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஷாம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வத்³ருஶே நம꞉ ।
ஓம் அவ்யயாய நம꞉ ।
ஓம் புராணபுருஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை தா⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் பராகாஶாய நம꞉ ।
ஓம் பராத்பரஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ ।
ஓம் புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வக³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²ணவே நம꞉ ।
ஓம் உக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸவித்ரே நம꞉ ।
ஓம் லோகக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் லோகப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் தே³வஹிதாவஹாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் தாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴தா³ய நம꞉ ।
ஓம் அகாரவாச்யாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரியே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴லீலாபதயே நம꞉ ।
ஓம் பும்ஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதோமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶீலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுலபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶக்திமதே நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணகாமாய நம꞉ ।

ஓம் நைஸர்கி³கஸுஹ்ருதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஸுகி²நே நம꞉ ।
ஓம் க்ருபாபீயூஷஜலத⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ஶரண்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீஶாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாநாம் ஶரண்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டதா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீபதயே நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாய நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ ।

இதி ஶ்ரீ ராம ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।


Sri Rama Sahasranamavali in Telugu (శ్రీ రామ సహస్రనామావళిః)


ఓం రాజీవలోచనాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం శ్రీరామాయ నమః |
ఓం రఘుపుంగవాయ నమః |
ఓం రామభద్రాయ నమః |
ఓం సదాచారాయ నమః |
ఓం రాజేంద్రాయ నమః |
ఓం జానకీపతయే నమః |
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః |
ఓం వరేణ్యాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం పరార్థైకప్రయోజనాయ నమః |
ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం శత్రుజితే నమః |
ఓం శత్రుతాపనాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః | ౨౦

ఓం సర్వదేవాదయే నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం వాలిమర్దనాయ నమః |
ఓం జ్ఞానభావ్యాయ నమః |
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః |
ఓం దృఢప్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం ఖరధ్వంసినే నమః |
ఓం ప్రతాపవతే నమః |
ఓం ద్యుతిమతే నమః |
ఓం ఆత్మవతే నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం జితక్రోధాయ నమః |
ఓం అరిమర్దనాయ నమః |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః |
ఓం విశాలాక్షాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః | ౪౦

ఓం పరివృఢాయ నమః |
ఓం దృఢాయ నమః |
ఓం ఈశాయ నమః |
ఓం ఖడ్గధరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం కౌసలేయాయ నమః |
ఓం అనసూయకాయ నమః |
ఓం విపులాంసాయ నమః |
ఓం మహోరస్కాయ నమః |
ఓం పరమేష్ఠినే నమః |
ఓం పరాయణాయ నమః |
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం గురవే నమః |
ఓం పరమధార్మికాయ నమః |
ఓం లోకజ్ఞాయ నమః |
ఓం లోకవంద్యాయ నమః |
ఓం లోకాత్మనే నమః |
ఓం లోకకృతే నమః |
ఓం పరస్మై నమః | ౬౦

ఓం అనాదయే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం సేవ్యాయ నమః |
ఓం జితమాయాయ నమః |
ఓం రఘూద్వహాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం దయాకరాయ నమః |
ఓం దక్షాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వపావనాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఓం నీతిమతే నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం సుందరాయ నమః |
ఓం పీతవాససే నమః |
ఓం సూత్రకారాయ నమః |
ఓం పురాతనాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః | ౮౦

ఓం మహర్షయే నమః |
ఓం కోదండినే నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వకోవిదాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం సుగ్రీవవరదాయ నమః |
ఓం సర్వపుణ్యాధికప్రదాయ నమః |
ఓం భవ్యాయ నమః |
ఓం జితారిషడ్వర్గాయ నమః |
ఓం మహోదారాయ నమః |
ఓం అఘనాశనాయ నమః |
ఓం సుకీర్తయే నమః |
ఓం ఆదిపురుషాయ నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం పుణ్యకృతాగమాయ నమః |
ఓం అకల్మషాయ నమః |
ఓం చతుర్బాహవే నమః |
ఓం సర్వావాసాయ నమః |
ఓం దురాసదాయ నమః |
ఓం స్మితభాషిణే నమః | ౧౦౦

ఓం నివృత్తాత్మనే నమః |
ఓం స్మృతిమతే నమః |
ఓం వీర్యవతే నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం ధీరాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం ఘనశ్యామాయ నమః |
ఓం సర్వాయుధవిశారదాయ నమః |
ఓం అధ్యాత్మయోగనిలయాయ నమః |
ఓం సుమనసే నమః |
ఓం లక్ష్మణాగ్రజాయ నమః |
ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం సర్వయజ్ఞఫలప్రదాయ నమః |
ఓం యజ్ఞస్వరూపిణే నమః |
ఓం యజ్ఞేశాయ నమః |
ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః |
ఓం వర్ణాశ్రమకరాయ నమః |
ఓం వర్ణినే నమః |
ఓం శత్రుజితే నమః | ౧౨౦

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం విభీషణప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరాత్పరస్మై నమః |
ఓం ప్రమాణభూతాయ నమః |
ఓం దుర్జ్ఞేయాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం పరపురంజయాయ నమః |
ఓం అనంతదృష్టయే నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం ధనుర్వేదాయ నమః |
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం గుణశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం అభివంద్యాయ నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః |
ఓం విశ్వకర్మణే నమః |
ఓం విశారదాయ నమః |
ఓం వినీతాత్మనే నమః | ౧౪౦

ఓం వీతరాగాయ నమః |
ఓం తపస్వీశాయ నమః |
ఓం జనేశ్వరాయ నమః |
ఓం కళ్యాణప్రకృతయే నమః |
ఓం కల్పాయ నమః |
ఓం సర్వేశాయ నమః |
ఓం సర్వకామదాయ నమః |
ఓం అక్షయాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం సాక్షిణే నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం మహామాయాయ నమః |
ఓం విభీషణవరప్రదాయ నమః |
ఓం ఆనందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం జ్యోతిషే నమః |
ఓం హనుమత్ప్రభవే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః | ౧౬౦

ఓం సహనాయ నమః |
ఓం భోక్త్రే నమః |
ఓం సత్యవాదినే నమః |
ఓం బహుశ్రుతాయ నమః |
ఓం సుఖదాయ నమః |
ఓం కారణాయ నమః |
ఓం కర్త్రే నమః |
ఓం భవబంధవిమోచనాయ నమః |
ఓం దేవచూడామణయే నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మవర్ధనాయ నమః |
ఓం సంసారోత్తారకాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం సర్వదుఃఖవిమోక్షకృతే నమః |
ఓం విద్వత్తమాయ నమః |
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వహర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వధృతే [కృతే] నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః | ౧౮౦

ఓం నియతకల్యాణాయ నమః |
ఓం సీతాశోకవినాశకృతే నమః |
ఓం కాకుత్స్థాయ నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం విశ్వామిత్రభయాపహాయ నమః |
ఓం మారీచమథనాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం విరాధవధపండితాయ నమః |
ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః |
ఓం రమ్యాయ నమః |
ఓం కిరీటినే నమః |
ఓం త్రిదశాధిపాయ నమః |
ఓం మహాధనుషే నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః |
ఓం తత్త్వస్వరూపిణే నమః |
ఓం తత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం తత్త్వవాదినే నమః |
ఓం సువిక్రమాయ నమః | ౨౦౦

ఓం భూతాత్మనే నమః |
ఓం భూతకృతే నమః |
ఓం స్వామినే నమః |
ఓం కాలజ్ఞానినే నమః |
ఓం మహాపటవే నమః |
ఓం అనిర్విణ్ణాయ నమః |
ఓం గుణగ్రాహిణే నమః |
ఓం నిష్కలంకాయ నమః |
ఓం కలంకఘ్నే నమః |
ఓం స్వభావభద్రాయ నమః |
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం భూతాదయే నమః |
ఓం శంభవే నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః | ౨౨౦

ఓం కవచినే నమః |
ఓం కుండలినే నమః |
ఓం చక్రిణే నమః |
ఓం ఖడ్గినే నమః |
ఓం భక్తజనప్రియాయ నమః |
ఓం అమృత్యవే నమః |
ఓం జన్మరహితాయ నమః |
ఓం సర్వజితే నమః |
ఓం సర్వగోచరాయ నమః |
ఓం అనుత్తమాయ నమః |
ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః |
ఓం సర్వాదయే నమః |
ఓం గుణసాగరాయ నమః |
ఓం సమాయ నమః |
ఓం సమాత్మనే నమః |
ఓం సమగాయ నమః |
ఓం జటాముకుటమండితాయ నమః |
ఓం అజేయాయ నమః |
ఓం సర్వభూతాత్మనే నమః |
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః | ౨౪౦

ఓం మహాతపాయ నమః |
ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం మహాబాహవే నమః |
ఓం అమృతాయ నమః |
ఓం వేదవిత్తమాయ నమః |
ఓం సహిష్ణవే నమః |
ఓం సద్గతయే నమః |
ఓం శాస్త్రే నమః |
ఓం విశ్వయోనయే నమః |
ఓం మహాద్యుతయే నమః |
ఓం అతీంద్రాయ నమః |
ఓం ఊర్జితాయ నమః |
ఓం ప్రాంశవే నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం బలినే నమః |
ఓం ధనుర్వేదాయ నమః |
ఓం విధాత్రే నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం విష్ణవే నమః | ౨౬౦

ఓం శంకరాయ నమః |
ఓం హంసాయ నమః |
ఓం మరీచయే నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం రత్నగర్భాయ నమః |
ఓం మహామతయే నమః |
ఓం వ్యాసాయ నమః |
ఓం వాచస్పతయే నమః |
ఓం సర్వదర్పితాసురమర్దనాయ నమః |
ఓం జానకీవల్లభాయ నమః |
ఓం పూజ్యాయ నమః |
ఓం ప్రకటాయ నమః |
ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం సంభవాయ నమః |
ఓం అతీంద్రియాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం అనిర్దేశాయ నమః |
ఓం జాంబవత్ప్రభవే నమః |
ఓం మదనాయ నమః |
ఓం మథనాయ నమః | ౨౮౦

ఓం వ్యాపినే నమః |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం అగ్రణ్యే నమః |
ఓం సాధవే నమః |
ఓం జటాయుప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం నైకరూపాయ నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం సురకార్యహితాయ నమః |
ఓం స్వభువే నమః |
ఓం జితక్రోధాయ నమః |
ఓం జితారాతయే నమః |
ఓం ప్లవగాధిపరాజ్యదాయ నమః |
ఓం వసుదాయ నమః |
ఓం సుభుజాయ నమః |
ఓం నైకమాయాయ నమః |
ఓం భవ్యప్రమోదనాయ నమః |
ఓం చండాంశవే నమః |
ఓం సిద్ధిదాయ నమః | ౩౦౦

ఓం కల్పాయ నమః |
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |
ఓం అగదాయ నమః |
ఓం రోగహర్త్రే నమః |
ఓం మంత్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం మంత్రభావనాయ నమః |
ఓం సౌమిత్రివత్సలాయ నమః |
ఓం ధుర్యాయ నమః |
ఓం వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపధృతే నమః |
ఓం వసిష్ఠాయ నమః |
ఓం గ్రామణ్యే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం అనుకూలాయ నమః |
ఓం ప్రియంవదాయ నమః |
ఓం అతులాయ నమః |
ఓం సాత్త్వికాయ నమః |
ఓం ధీరాయ నమః |
ఓం శరాసనవిశారదాయ నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం సర్వగుణోపేతాయ నమః | ౩౨౦

ఓం శక్తిమతే నమః |
ఓం తాటకాంతకాయ నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం ప్రాణినాం ప్రాణాయ నమః |
ఓం కమఠాయ నమః |
ఓం కమలాపతయే నమః |
ఓం గోవర్ధనధరాయ నమః |
ఓం మత్స్యరూపాయ నమః |
ఓం కారుణ్యసాగరాయ నమః |
ఓం కుంభకర్ణప్రభేత్త్రే నమః |
ఓం గోపీగోపాలసంవృతాయ నమః |
ఓం మాయావినే నమః |
ఓం వ్యాపకాయ నమః |
ఓం వ్యాపినే నమః |
ఓం రైణుకేయబలాపహాయ నమః |
ఓం పినాకమథనాయ నమః |
ఓం వంద్యాయ నమః |
ఓం సమర్థాయ నమః |
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః |
ఓం లోకత్రయాశ్రయాయ నమః | ౩౪౦

ఓం లోకచరితాయ నమః |
ఓం భరతాగ్రజాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం సద్గతయే నమః |
ఓం లోకసాక్షిణే నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం బుధాయ నమః |
ఓం మనోవేగినే నమః |
ఓం మనోరూపిణే నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం పురుషపుంగవాయ నమః |
ఓం యదుశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం యదుపతయే నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం సువిక్రమాయ నమః |
ఓం తేజోధరాయ నమః |
ఓం ధరాధారాయ నమః |
ఓం చతుర్మూర్తయే నమః |
ఓం మహానిధయే నమః |
ఓం చాణూరమర్దనాయ నమః | ౩౬౦

ఓం దివ్యాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం భరతవందితాయ నమః |
ఓం శబ్దాతిగాయ నమః |
ఓం గభీరాత్మనే నమః |
ఓం కోమలాంగాయ నమః |
ఓం ప్రజాగరాయ నమః |
ఓం లోకగర్భాయ నమః |
ఓం శేషశాయినే నమః |
ఓం క్షీరాబ్ధినిలయాయ నమః |
ఓం అమలాయ నమః |
ఓం ఆత్మయోనయే నమః |
ఓం అదీనాత్మనే నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం అమృతాంశవే నమః |
ఓం మహాగర్భాయ నమః |
ఓం నివృత్తవిషయస్పృహాయ నమః |
ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః |
ఓం మునయే నమః | ౩౮౦

ఓం సాక్షిణే నమః |
ఓం విహాయసగతయే నమః |
ఓం కృతినే నమః |
ఓం పర్జన్యాయ నమః |
ఓం కుముదాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం కమలలోచనాయ నమః |
ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః |
ఓం శ్రీవాసాయ నమః |
ఓం వీరఘ్నే నమః |
ఓం లక్ష్మణాగ్రజాయ నమః |
ఓం లోకాభిరామాయ నమః |
ఓం లోకారిమర్దనాయ నమః |
ఓం సేవకప్రియాయ నమః |
ఓం సనాతనతమాయ నమః |
ఓం మేఘశ్యామలాయ నమః |
ఓం రాక్షసాంతకృతే నమః |
ఓం దివ్యాయుధధరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం అప్రమేయాయ నమః | ౪౦౦

ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం భూదేవవంద్యాయ నమః |
ఓం జనకప్రియకృతే నమః |
ఓం ప్రపితామహాయ నమః |
ఓం ఉత్తమాయ నమః |
ఓం సాత్త్వికాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం సువ్రతాయ నమః |
ఓం సులభాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం సుఘోషాయ నమః |
ఓం సుఖదాయ నమః |
ఓం సుధియే నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం శార్ఙ్గిణే నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం మధురాధిపాయ నమః | ౪౨౦

ఓం దేవకీనందనాయ నమః |
ఓం శౌరయే నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం కైటభమర్దనాయ నమః |
ఓం సప్తతాలప్రభేత్త్రే నమః |
ఓం మిత్రవంశప్రవర్ధనాయ నమః |
ఓం కాలస్వరూపిణే నమః |
ఓం కాలాత్మనే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కల్యాణదాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం సంవత్సరాయ నమః |
ఓం ఋతవే నమః |
ఓం పక్షాయ నమః |
ఓం అయనాయ నమః |
ఓం దివసాయ నమః |
ఓం యుగాయ నమః |
ఓం స్తవ్యాయ నమః |
ఓం వివిక్తాయ నమః |
ఓం నిర్లేపాయ నమః | ౪౪౦

ఓం సర్వవ్యాపినే నమః |
ఓం నిరాకులాయ నమః |
ఓం అనాదినిధనాయ నమః |
ఓం సర్వలోకపూజ్యాయ నమః |
ఓం నిరామయాయ నమః |
ఓం రసాయ నమః |
ఓం రసజ్ఞాయ నమః |
ఓం సారజ్ఞాయ నమః |
ఓం లోకసారాయ నమః |
ఓం రసాత్మకాయ నమః |
ఓం సర్వదుఃఖాతిగాయ నమః |
ఓం విద్యారాశయే నమః |
ఓం పరమగోచరాయ నమః |
ఓం శేషాయ నమః |
ఓం విశేషాయ నమః |
ఓం విగతకల్మషాయ నమః |
ఓం రఘునాయకాయ నమః |
ఓం వర్ణశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం వర్ణవాహ్యాయ నమః |
ఓం వర్ణ్యాయ నమః | ౪౬౦

ఓం వర్ణ్యగుణోజ్జ్వలాయ నమః |
ఓం కర్మసాక్షిణే నమః |
ఓం అమరశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం దేవదేవాయ నమః |
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం దేవాధిదేవాయ నమః |
ఓం దేవర్షయే నమః |
ఓం దేవాసురనమస్కృతాయ నమః |
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః |
ఓం చక్రిణే నమః |
ఓం శార్ఙ్గపాణయే నమః |
ఓం రఘూత్తమాయ నమః |
ఓం మనసే నమః |
ఓం బుద్ధయే నమః |
ఓం అహంకారాయ నమః |
ఓం ప్రకృత్యై నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం అహల్యాపావనాయ నమః |
ఓం స్వామినే నమః | ౪౮౦

ఓం పితృభక్తాయ నమః |
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం న్యాయాయ నమః |
ఓం న్యాయినే నమః |
ఓం నయినే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం నయాయ నమః |
ఓం నగధరాయ నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీవిశ్వంభరాభర్త్రే నమః |
ఓం దేవేంద్రాయ నమః |
ఓం బలిమర్దనాయ నమః |
ఓం వాణారిమర్దనాయ నమః |
ఓం యజ్వనే నమః |
ఓం అనుత్తమాయ నమః |
ఓం మునిసేవితాయ నమః |
ఓం దేవాగ్రణయే నమః |
ఓం శివధ్యానతత్పరాయ నమః |
ఓం పరమాయ నమః |
ఓం పరస్మై నమః | ౫౦౦

ఓం సామగేయాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః |
ఓం అక్రూరాయ నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
ఓం సులోచనాయ నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం పుణ్యాధికాయ నమః |
ఓం పూర్వస్మై నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం పూరయిత్రే నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం జటిలాయ నమః |
ఓం కల్మషధ్వాంతప్రభంజనవిభావసవే నమః |
ఓం అవ్యక్తలక్షణాయ నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం దశాస్యద్వీపకేసరిణే నమః |
ఓం కలానిధయే నమః |
ఓం కలానాథాయ నమః |
ఓం కమలానందవర్ధనాయ నమః |
ఓం జయినే నమః | ౫౨౦

ఓం జితారయే నమః |
ఓం సర్వాదయే నమః |
ఓం శమనాయ నమః |
ఓం భవభంజనాయ నమః |
ఓం అలంకరిష్ణవే నమః |
ఓం అచలాయ నమః |
ఓం రోచిష్ణవే నమః |
ఓం విక్రమోత్తమాయ నమః |
ఓం ఆశవే నమః |
ఓం శబ్దపతయే నమః |
ఓం శబ్దగోచరాయ నమః |
ఓం రంజనాయ నమః |
ఓం రఘవే నమః |
ఓం నిశ్శబ్దాయ నమః |
ఓం ప్రణవాయ నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం స్థూలాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం విలక్షణాయ నమః |
ఓం ఆత్మయోనయే నమః | ౫౪౦

ఓం అయోనయే నమః |
ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం సనాతనతమాయ నమః |
ఓం స్రగ్విణే నమః |
ఓం పేశలాయ నమః |
ఓం జవినాం వరాయ నమః |
ఓం శక్తిమతే నమః |
ఓం శంఖభృతే నమః |
ఓం నాథాయ నమః |
ఓం గదాపద్మరథాంగభృతే నమః |
ఓం నిరీహాయ నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః |
ఓం చిద్రూపాయ నమః |
ఓం వీతసాధ్వసాయ నమః |
ఓం శతాననాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం శతమూర్తయే నమః |
ఓం ఘనప్రభాయ నమః |
ఓం హృత్పుండరీకశయనాయ నమః | ౫౬౦

ఓం కఠినాయ నమః |
ఓం ద్రవాయ నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం గ్రహపతయే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం సమర్థాయ నమః |
ఓం అనర్థనాశనాయ నమః |
ఓం అధర్మశత్రవే నమః |
ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః |
ఓం పురుహూతాయ నమః |
ఓం పురుష్టుతాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మగర్భాయ నమః |
ఓం బృహద్గర్భాయ నమః |
ఓం ధర్మధేనవే నమః |
ఓం ధనాగమాయ నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం జ్యోతిష్మతే నమః |
ఓం సులలాటాయ నమః |
ఓం సువిక్రమాయ నమః |
ఓం శివపూజారతాయ నమః | ౫౮౦

ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం భవానీప్రియకృతే నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం నరాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం శ్యామాయ నమః |
ఓం కపర్దినే నమః |
ఓం నీలలోహితాయ నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం పశుపతయే నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం విశ్వామిత్రాయ నమః |
ఓం ద్విజేశ్వరాయ నమః |
ఓం మాతామహాయ నమః |
ఓం మాతరిశ్వనే నమః |
ఓం విరించాయ నమః |
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః |
ఓం సర్వభూతానామక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం చండాయ నమః |
ఓం సత్యపరాక్రమాయ నమః | ౬౦౦

ఓం వాలఖిల్యాయ నమః |
ఓం మహాకల్పాయ నమః |
ఓం కల్పవృక్షాయ నమః |
ఓం కలాధరాయ నమః |
ఓం నిదాఘాయ నమః |
ఓం తపనాయ నమః |
ఓం అమోఘాయ నమః |
ఓం శ్లక్ష్ణాయ నమః |
ఓం పరబలాపహృతే నమః |
ఓం కబంధమథనాయ నమః |
ఓం దివ్యాయ నమః |
ఓం కంబుగ్రీవాయ నమః |
ఓం శివప్రియాయ నమః |
ఓం శంఖాయ నమః |
ఓం అనిలాయ నమః |
ఓం సునిష్పన్నాయ నమః |
ఓం సులభాయ నమః |
ఓం శిశిరాత్మకాయ నమః |
ఓం అసంసృష్టాయ నమః |
ఓం అతిథయే నమః | ౬౨౦

ఓం శూరాయ నమః |
ఓం ప్రమాథినే నమః |
ఓం పాపనాశకృతే నమః |
ఓం వసుశ్రవసే నమః |
ఓం కవ్యవాహాయ నమః |
ఓం ప్రతప్తాయ నమః |
ఓం విశ్వభోజనాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం నీలోత్పలశ్యామాయ నమః |
ఓం జ్ఞానస్కంధాయ నమః |
ఓం మహాద్యుతయే నమః |
ఓం పవిత్రపాదాయ నమః |
ఓం పాపారయే నమః |
ఓం మణిపూరాయ నమః |
ఓం నభోగతయే నమః |
ఓం ఉత్తారణాయ నమః |
ఓం దుష్కృతిఘ్నే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః |
ఓం దుస్సహాయ నమః |
ఓం అభయాయ నమః | ౬౪౦

ఓం అమృతేశాయ నమః |
ఓం అమృతవపుషే నమః |
ఓం ధర్మిణే నమః |
ఓం ధర్మాయ నమః |
ఓం కృపాకరాయ నమః |
ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం వివస్వతే నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం యోగాచార్యాయ నమః |
ఓం దివస్పతయే నమః |
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః |
ఓం ఉద్యోగినే నమః |
ఓం వాఙ్మయాయ నమః |
ఓం సదసన్మయాయ నమః |
ఓం నక్షత్రమాలినే నమః |
ఓం నాకేశాయ నమః |
ఓం స్వాధిష్ఠానాయ నమః |
ఓం షడాశ్రయాయ నమః |
ఓం చతుర్వర్గఫలాయ నమః |
ఓం వర్ణినే నమః | ౬౬౦

ఓం శక్తిత్రయఫలాయ నమః |
ఓం నిధయే నమః |
ఓం నిధానగర్భాయ నమః |
ఓం నిర్వ్యాజాయ నమః |
ఓం గిరీశాయ నమః |
ఓం వ్యాలమర్దనాయ నమః |
ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః |
ఓం శివారంభాయ నమః |
ఓం శాంతయే నమః |
ఓం భద్రాయ నమః |
ఓం సమంజసాయ నమః |
ఓం భూశయాయ నమః |
ఓం భూతికృతే నమః |
ఓం భూతిభూషణాయ నమః |
ఓం భూతవాహనాయ నమః |
ఓం అకాయాయ నమః |
ఓం భక్తకాయస్థాయ నమః |
ఓం కాలజ్ఞానినే నమః |
ఓం మహావటవే నమః |
ఓం పరార్థవృత్తయే నమః | ౬౮౦

ఓం అచలాయ నమః |
ఓం వివిక్తాయ నమః |
ఓం శ్రుతిసాగరాయ నమః |
ఓం స్వభావభద్రాయ నమః |
ఓం మధ్యస్థాయ నమః |
ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం వైద్యాయ నమః |
ఓం వియద్గోప్త్రే నమః |
ఓం సర్వామరమునీశ్వరాయ నమః |
ఓం సురేంద్రాయ నమః |
ఓం కరణాయ నమః |
ఓం కర్మణే నమః |
ఓం కర్మకృతే నమః |
ఓం కర్మిణే నమః |
ఓం అధోక్షజాయ నమః |
ఓం ధ్యేయాయ నమః |
ఓం ధుర్యాయ నమః |
ఓం ధరాధీశాయ నమః |
ఓం సంకల్పాయ నమః | ౭౦౦

ఓం శర్వరీపతయే నమః |
ఓం పరమార్థగురవే నమః |
ఓం వృద్ధాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం వంద్యాయ నమః |
ఓం యజ్ఞేశాయ నమః |
ఓం యజ్ఞపాలకాయ నమః |
ఓం ప్రభవిష్ణవే నమః |
ఓం గ్రసిష్ణవే నమః |
ఓం లోకాత్మనే నమః |
ఓం లోకభావనాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం కేశిఘ్నే నమః |
ఓం కావ్యాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం కారణకారణాయ నమః | ౭౨౦

ఓం కాలకర్త్రే నమః |
ఓం కాలశేషాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం పురుష్టుతాయ నమః |
ఓం ఆదికర్త్రే నమః |
ఓం వరాహాయ నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం నరాయ నమః |
ఓం హంసాయ నమః |
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః |
ఓం మహాయజ్ఞాయ నమః |
ఓం జ్యోతిష్మతే నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః | ౭౪౦

ఓం సూర్యాయ నమః |
ఓం సురార్చితాయ నమః |
ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం మహాభీమాయ నమః |
ఓం వక్రదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం నఖాయుధాయ నమః |
ఓం ఆదిదేవాయ నమః |
ఓం జగత్కర్త్రే నమః |
ఓం యోగీశాయ నమః |
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం భూపతయే నమః |
ఓం భువనేశ్వరాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః | ౭౬౦

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మేశాయ నమః |
ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం దుష్టదమనాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం గోపవల్లభాయ నమః |
ఓం భక్తప్రియాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సత్యకీర్తయే నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః |
ఓం కారుణ్యాయ నమః |
ఓం కరుణాయ నమః |
ఓం వ్యాసాయ నమః |
ఓం పాపఘ్నే నమః |
ఓం శాంతివర్ధనాయ నమః |
ఓం సంన్యాసినే నమః | ౭౮౦

ఓం శాస్త్రతత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం మందరాద్రినికేతనాయ నమః |
ఓం బదరీనిలయాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం తపస్వినే నమః |
ఓం వైద్యుతప్రభాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం గుహావాసాయ నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం శ్రియః పతయే నమః |
ఓం తపోవాసాయ నమః |
ఓం ముదావాసాయ నమః |
ఓం సత్యవాసాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం పుష్కరాయ నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం పూర్ణమూర్తయే నమః | ౮౦౦

ఓం పురాణజ్ఞాయ నమః |
ఓం పుణ్యదాయ నమః |
ఓం పుణ్యవర్ధనాయ నమః |
ఓం శంఖినే నమః |
ఓం చక్రిణే నమః |
ఓం గదినే నమః |
ఓం శార్ఙ్గిణే నమః |
ఓం లాంగలినే నమః |
ఓం ముసలినే నమః |
ఓం హలినే నమః |
ఓం కిరీటినే నమః |
ఓం కుండలినే నమః |
ఓం హారిణే నమః |
ఓం మేఖలినే నమః |
ఓం కవచినే నమః |
ఓం ధ్వజినే నమః |
ఓం యోద్ధ్రే నమః |
ఓం జేత్రే నమః |
ఓం మహావీర్యాయ నమః |
ఓం శత్రుజితే నమః | ౮౨౦

ఓం శత్రుతాపనాయ నమః |
ఓం శాస్త్రే నమః |
ఓం శాస్త్రకరాయ నమః |
ఓం శాస్త్రాయ నమః |
ఓం శంకరాయ నమః |
ఓం శంకరస్తుతాయ నమః |
ఓం సారథయే నమః |
ఓం సాత్త్వికాయ నమః |
ఓం స్వామినే నమః |
ఓం సామవేదప్రియాయ నమః |
ఓం సమాయ నమః |
ఓం పవనాయ నమః |
ఓం సంహతాయ నమః |
ఓం శక్తయే నమః |
ఓం సంపూర్ణాంగాయ నమః |
ఓం సమృద్ధిమతే నమః |
ఓం స్వర్గదాయ నమః |
ఓం కామదాయ నమః |
ఓం శ్రీదాయ నమః |
ఓం కీర్తిదాయ నమః | ౮౪౦

ఓం అకీర్తినాశనాయ నమః |
ఓం మోక్షదాయ నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం క్షీరాబ్ధికృతకేతనాయ నమః |
ఓం సర్వాత్మనే నమః |
ఓం సర్వలోకేశాయ నమః |
ఓం ప్రేరకాయ నమః |
ఓం పాపనాశనాయ నమః |
ఓం సర్వవ్యాపినే నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం సర్వలోకమహేశ్వరాయ నమః |
ఓం సర్గస్థిత్యంతకృతే నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం సర్వలోకసుఖావహాయ నమః |
ఓం అక్షయ్యాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం క్షయవృద్ధివివర్జితాయ నమః |
ఓం నిర్లేపాయ నమః |
ఓం నిర్గుణాయ నమః | ౮౬౦

ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం నిర్వికారాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయ నమః |
ఓం సత్తామాత్రవ్యవస్థితాయ నమః |
ఓం అధికారిణే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం అచలాయ నమః |
ఓం నిర్మలాయ నమః |
ఓం వ్యాపినే నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిరాశ్రయాయ నమః |
ఓం శ్యామాయ నమః |
ఓం యువాయై [యూనే] నమః |
ఓం లోహితాక్షాయ నమః |
ఓం దీప్తాస్యాయ నమః |
ఓం మితభాషణాయ నమః | ౮౮౦

ఓం ఆజానుబాహవే నమః |
ఓం సుముఖాయ నమః |
ఓం సింహస్కంధాయ నమః |
ఓం మహాభుజాయ నమః |
ఓం సత్యవతే నమః |
ఓం గుణసంపన్నాయ నమః |
ఓం స్వయంతేజసే నమః |
ఓం సుదీప్తిమతే నమః |
ఓం కాలాత్మనే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కాలచక్రప్రవర్తకాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం విశ్వసృజే నమః |
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః |
ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః | ౯౦౦

ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః |
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం విశ్వభావనాయ నమః |
ఓం సర్వభూతసుహృదే నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం సర్వభూతానుకంపనాయ నమః |
ఓం సర్వేశ్వరేశ్వరాయ నమః |
ఓం సర్వస్మై నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః |
ఓం సర్వగాయ నమః |
ఓం సర్వభూతేశాయ నమః |
ఓం సర్వభూతాశయస్థితాయ నమః |
ఓం అభ్యంతరస్థాయ నమః |
ఓం తమసశ్ఛేత్త్రే నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం పరస్మై నమః |
ఓం అనాదినిధనాయ నమః |
ఓం స్రష్ట్రే నమః | ౯౨౦

ఓం ప్రజాపతిపతయే నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం నరసింహాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం సర్వాత్మనే నమః |
ఓం సర్వదృశే నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం జగతస్తస్థుషాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం కర్త్రే నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం విధాత్రే నమః |
ఓం సర్వేషాం ప్రభవే నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం సహస్రమూర్తయే నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం విశ్వదృశే నమః | ౯౪౦

ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం పురాణపురుషాయ నమః |
ఓం స్రష్ట్రే నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం తత్త్వాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః |
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః |
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః |
ఓం పరాకాశాయ నమః |
ఓం పరాత్పరస్మై నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః | ౯౬౦

ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం సర్వగతాయ నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం సాక్షిణే నమః |
ఓం ప్రజాపతయే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం లోకకృతే నమః |
ఓం లోకభృతే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం మహావిష్ణవే నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం దేవహితావహాయ నమః |
ఓం తత్త్వాత్మనే నమః | ౯౮౦

ఓం తారకాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం సర్వసిద్ధిదాయ నమః |
ఓం అకారవాచ్యాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం శ్రియే నమః |
ఓం భూలీలాపతయే నమః |
ఓం పుంసే నమః |
ఓం సర్వలోకేశ్వరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం స్వామినే నమః |
ఓం సుశీలాయ నమః |
ఓం సులభాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వశక్తిమతే నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం సంపూర్ణకామాయ నమః | ౧౦౦౦

ఓం నైసర్గికసుహృదే నమః |
ఓం సుఖినే నమః |
ఓం కృపాపీయూషజలధయే నమః |
ఓం సర్వదేహినాం శరణ్యాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం స్వామినే నమః |
ఓం జగతాం పతయే నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం భూతానాం శరణ్యాయ నమః |
ఓం సంశ్రితాభీష్టదాయకాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం శ్రీపతయే నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం గుణభృతే నమః |
ఓం నిర్గుణాయ నమః |
ఓం మహతే నమః | ౧౦౧౮

ఇతి శ్రీ రామ సహస్రనామావళిః |


Download Sri Rama Sahasranamavali 1. Slot Online
 2. rtp yang tepat
 3. Slot Gacor
 4. Situs Judi Slot Online Gacor
 5. Situs Judi Slot Online
 6. Situs Slot Gacor 2023 Terpercaya
 7. SLOT88
 8. Situs Judi Slot Online Gampang Menang
 9. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 10. Slot Gacor 88
 11. rtp Slot Terpercaya
 12. judi bola online
 13. Situs Judi Slot Online Terbaru 2023
 14. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2023 Mudah Menang
 15. Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Terbaik
 16. Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 17. Situs Judi Slot Online Resmi
 18. Slot dana gacor
 19. Situs Slot Gacor 2023
 20. rtp slot yang tepat
 21. slot gacor yang tepat
 22. slot dana
 23. harum4d slot