Durga Kavacham Lyrics – माँ दुर्गा कवच पाठ

Durga Kavacham Lyrics is Devotional Song/Matra.

Durga Kavacham Details

📌 SongDurga Kavacham
🎤 ArtistsRajalakshmee Sanjay
🏷️ Music LabelNova Spiritual India

Durga Kavacham Music Video

Durga Kavacham Lyrics

ॐ नमश्चण्डिकायै !!
ॐ यद्‌गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह॥
मार्कण्डेय उवाच: !!

ब्रह्मोवाच !!
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृनुष्व महामुने ॥

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयंचन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्॥

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।
नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥

अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे।
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे।
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं न हि॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते।
येत्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तन्न संशयः॥

प्रेतसंस्था तु चामुन्डा वाराही महिषासना।
ऐन्द्री गजासमारुढा वैष्णवी गरुडासना ॥

माहेश्वरी वृषारुढा कौमारी शिखिवाहना।
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥

श्र्वेतरुपधरा देवी ईश्र्वरी वृषवाहना।
ब्राह्मी हंससमारुढा सर्वाभरणभूषिता ॥

इत्येता मतरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः।
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः॥

दृश्यन्ते रथमारुढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः।
शङ्खंचक्रंगदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ॥

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च।
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ॥

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च।
धरयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे।
महाबले महोत्साहे महाभ्यविनाशिनि॥

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि।
प्राच्यां रक्षतुमामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता॥

दक्षिणेऽवतु वाराही नैॠत्यां खद्‌गधारिणी।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायाव्यां मृगावाहिनी॥

उदीच्यां पातु कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी।
ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना।
जयामे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥

अजिता वामपार्श्वे तु द्क्षिणे चापराजिता।
शिखामुद्‌द्योति निरक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता॥

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी।
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके॥

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी।
कपौलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी॥

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका।
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती॥

दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके॥

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी॥

नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी।
स्कन्धयो:खङ्गिलनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी॥

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च।
नखाञ्छूलेश्र्वरी रक्षेत्कक्षौ रक्षेत्कुलेश्र्वरी॥

स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी।
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी॥

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्र्वरी तथा।
पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी ॥

कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी।
जङेघ महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी॥

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्टे तु तैजसी।
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी॥

नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्र्चैवोर्ध्वकेशिनी।
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्र्वरी तथा॥

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती।
अन्त्राणि कालरात्रिश्र्च पित्तं च मुकुटेश्र्वरी॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु॥

शुक्रं ब्रम्हाणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्र्वरी तथा।
अहंकारं मनो बुध्दिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी॥

प्रणापानौ तथा व्याअनमुदानं च समानकम्।
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना॥

रसे रुपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी।
सत्त्वं रजस्तमश्र्चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी।
यशःकीर्तिंचलक्ष्मींच धनं विद्यां च चक्रिणी॥

गोत्रामिन्द्राणी मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके।
पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतुभैरवी॥

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा।
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता॥

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु।
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी॥

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः।
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति॥

तत्र तत्रार्थलाभश्र्च विजयः सार्वकामिकः।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोतिनिश्र्चितम्।
परमैश्र्वर्यमतुलं प्राप्स्यते तले पुमान्॥

निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः।
त्रैलोक्येतु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्॥

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।
यंपठेत्प्रायतो नित्यं त्रिसन्ध्यम श्रद्धयान्वितः॥

दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वप्राजितः।
जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः॥

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फ़ोटकादयः।
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्॥

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भुतले।
भूचराः खेचराश्र्चेव जलजाश्र्चोपदेशिकाः॥

सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा।
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्र्च महाबलाः॥

ग्रहभूतपिशाचाश्च्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः।
ब्रम्हराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः॥

नश्यति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते।
मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् ॥

यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले।
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा॥

यावभ्दूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्।
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रापौत्रिकी॥

देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्।
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः॥
लभते परम्म रुपं शिवेन सह मोदते॥

Durga Kavacham Lyrics in English

Om Namaschndikayai
Om Yadguhyam Paramam Loke Sarvaraksakaram Nrnam
Yanna Kasyacidakhyatam Tanme Bruhi Pitamaha !!

Brahmovach
Asti Guhyatamam Vipra Sarvabhutopakarakam
Devyastu Kavachm Punyam Tacchrnusva Mahamune !!

Prathamam Sailaputri Ch Dvitiyam Brahmachrini
Trtiyam Chndraghanteti Kusmandeti Chturthakam !!

Panchmam Skandamateti Sastham Katyayaniti Ch
Saptamam Kalaratriti Mahagauriti Chstamam !!

Navamam Siddhidatri Ch Navadurgah Prakirtitah
Uktanyetani Namani Brahmanaiva Mahatmana !!

Agnina Dahyamanastu Satrumadhye Gato Rane
Visame Durgame Chiva Bhayartah Saranam Gatah !!

Na Tesam Jayate Kincidasubham Ranasaṅkate
Napadam Tasya Pasyami Sokaduhkhabhayam Na Hi !!

Yaistu Bhaktya Smrta Nunam Tesam Vrddhih Prajayate
Ye Tvam Smaranti Devesi Raksase Tannasamsayah !!

Pretasamstha Tu Chmunda Varahi Mahisasana
Aindri Gajasamarudha Vaisnavi Garudasana !!

Mahesvari Vrsarudha Kaumari Sikhivahana
Laksmih Padmasana Devi Padmahasta Haripriya !!

Svetarupadhara Devi Isvari Vrsavahana
Brahmi Hamsasamarudha Sarvabharanabhusita !!

Ityeta Matarah Sarvah Sarvayogasamanvitah
Nanabharanasobhadhya Nanaratnopasobhitah !!

Drsyante Rathamarudha Devyah Krodhasamakulah
Saṅkham Chkram Gadam Saktim Halam Ch Musalayudham !!

Khetakam Tomaram Chiva Parasum Pasameva Ch
Kuntayudham Trisulam Ch Sarṅgamayudhamuttamam !!

Daityanam Dehanasaya Bhaktanamabhayaya Ch
Dharayantyayudhanittham Devanam Ch Hitaya Vai !!

Namaste‌Stu Maharaudre Mahaghoraparakrame
Mahabale Mahotsahe Mahabhayavinasini !!

Trahi Mam Devi Duspreksye Satrunam Bhayavardhini
Pracyam Raksatu Mamaindri Agneyyamagnidevata !!

Daksine‌Vatu Varahi Nairrtyam Khadgadharini
Praticyam Varuni Raksedvayavyam Mrgavahini !!

Udicyam Patu Kaumari Aisanyam Suladharini
Urdhvam Brahmani Me Raksedadhastadvaisnavi Tatha !!

Evam Dasa Diso Raksecchmunda Savavahana
Jaya Me Chgratah Patu Vijaya Patu Prsthatah !!

Ajita Vamaparsve Tu Daksine Chparajita
Sikhamudyotini Rakseduma Murdhni Vyavasthita !!

Maladhari Lalate Ch Bhruvau Raksedyasasvini
Trinetra Ch Bhruvormadhye Yamaghanta Ch Nasike !!

Saṅkhini Chksusormadhye Srotrayordvaravasini
Kapolau Kalika Raksetkarnamule Tu Saṅkari !!

Nasikayam Sugandha Ch Uttarosthe Ch Chrcika
Adhare Chmrtakala Jihvayam Ch Sarasvati !!

Dantan Raksatu Kaumari Kanthadese Tu Chndika
Ghantikam Citraghanta Ch Mahamaya Ch Taluke !!

Kamaksi Cibukam Raksedvachm Me Sarvamaṅgaḷa
Grivayam Bhadrakaḷi Ch Prsthavamse Dhanurdhari !!

Nilagriva Bahih Kanthe Nalikam Nalakubari
Skandhayoh Khadgini Raksedbahu Me Vajradharini !!

Hastayordandini Raksedambika Chṅgulisu Ch
Nakhanchulesvari Raksetkuksau Raksetkulesvari !!

Stanau Raksenmahadevi Manahsokavinasini
Hrdaye Lalita Devi Udare Suladharini !!

Nabhau Ch Kamini Raksedguhyam Guhyesvari Tatha
Putana Kamika Medhram Gude Mahisavahini !!

Katyam Bhagavati Raksejjanuni Vindhyavasini
Jaṅghe Mahabala Raksetsarvakamapradayini !!

Gulphayornarasimhi Ch Padaprsthe Tu Taijasi
Padaṅgulisu Sri Raksetpadadhastalavasini !!

Nakhan Damstrakarali Ch Kesamschivordhvakesini
Romakupesu Kauberi Tvachm Vagisvari Tatha !!

Raktamajjavasamamsanyasthimedamsi Parvati
Antrani Kalaratrisch Pittam Ch Mukutesvari !!

Padmavati Padmakose Kaphe Cudamanistatha
Jvalamukhi Nakhajvalamabhedya Sarvasandhisu !!

Sukram Brahmani! Me Raksecchayam Chatresvari Tatha
Ahaṅkaram Mano Buddhim Raksenme Dharmadharini !!

Pranapanau Tatha Vyanamudanam Ch Samanakam
Vajrahasta Ch Me Raksetpranam Kalyanasobhana !!

Rase Rupe Ch Gandhe Ch Sabde Sparse Ch Yogini
Sattvam Rajastamaschiva Raksennarayani Sada !!

Ayu Raksatu Varahi Dharmam Raksatu Vaisnavi
Yasah Kirtim Ch Laksmim Ch Dhanam Vidyam Ch Chkrini !!

Gotramindrani! Me Raksetpasunme Raksa Chndike
Putran Raksenmahalaksmirbharyam Raksatu Bhairavi !!

Panthanam Supatha Raksenmargam Ksemakari Tatha
Rajadvare Mahalaksmirvijaya Sarvatah Sthita !!

Raksahinam Tu Yat-Sthanam Varjitam Kavacena Tu
Tatsarvam Raksa Me Devi! Jayanti Papanasini !!

Padamekam Na Gacchettu Yadicchecchubhamatmanah
Kavacenavrto Nityam Yatra Yatraiva Gacchati !!

Tatra Tatrarthalabhasch Vijayah Sarvakamikah
Yam Yam Cintayate Kamam Tam Tam Prapnoti Niscitam !!

Paramaisvaryamatulam Prapsyate Bhutale Puman
Nirbhayo Jayate Martyah Saṅgramesvaparajitah !!

Trailokye Tu Bhavetpujyah Kavacenavrtah Puman
Idam Tu Devyah Kavachm Devanamapi Durlabham !!

Yah Pathetprayato Nityam Trisandhyam Sraddhayanvitah
Daivikala Bhavettasya Trailokyesvaparajitah !!

Jivedvarsasatam Sagramapamrtyuvivarjitah
Nasyanti Vyadhayah Sarve Lutavisphotakadayah !!

Sthavaram Jaṅgamam Chiva Krtrimam Chiva Yadvisam
Abhichrani Sarvani Mantrayantrani Bhutale !!

Bhuchrah Khechraschiva Julajascopadesikah
Sahaja Kulaja Mala Dakini Sakini Tatha !!

Antariksachra Ghora Dakinyasch Mahabalah
Grahabhutapisachsch Yaksagandharvaraksasah !!

Brahmaraksasavetalah Kusmanda Bhairavadayah
Nasyanti Darsanattasya Kavace Hrdi Samsthite !!

Manonnatirbhavedraṅnastejovrddhikaram Param
Yasasa Vardhate So‌Pi Kirtimanditabhutale !!

Japetsaptasatim Chndim Krtva Tu Kavachm Pura
Yavadbhumandalam Dhatte Sasailavanakananam !!

Tavattisthati Medinyam Santatih Putrapautriki
Dehante Paramam Sthanam Yatsurairapi Durlabham !!

Prapnoti Puruso Nityam Mahamayaprasadatah
Labhate Paramam Rupam Sivena Saha Modate!!

Share your love