Totakashtakam Lyrics – तोटकाष्टकम्

Totakashtakam Lyrics is Devotional Song/Matra.

Totakashtakam Details

📌 SongTotakashtakam
🎤 ArtistsAkshara Samskriti
🏷️ Music LabelKuldeep M Pai

Totakashtakam Music Video

Totakashtakam Lyrics

विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे
महितोपनिषत्-कथितार्थ निधे
हृदये कलये विमलं चरणं
भव शंकर देशिक मे शरणम्

करुणा वरुणालय पालय मां
भवसागर दुःख विदून हृदम्
रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं
भव शंकर देशिक मे शरणम्

भवता जनता सुहिता भविता
निजबोध विचारण चारुमते
कलयेश्वर जीव विवेक विदं
भव शंकर देशिक मे शरणम्

भव ऎव भवानिति मॆ नितरां
समजायत चेतसि कौतुकिता
मम वारय मोह महाजलधिं
भव शंकर देशिक मे शरणम्

सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो
भविता समदर्शन लालसता
अति दीनमिमं परिपालय मां
भव शंकर देशिक मे शरणम्

जगतीमवितुं कलिताकृतयो
विचरंति महामाह सच्छलतः
अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो
भव शंकर देशिक मे शरणम्

गुरुपुंगव पुंगवकेतन ते
समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः
शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे
भव शंकर देशिक मे शरणम्

विदिता न मया विशदैक कला
न च किंचन कांचनमस्ति गुरो
दृतमेव विधेहि कृपां सहजां
भव शंकर देशिक मे शरणम्

Totakashtakam Lyrics in English

Viditakhilasastrasudhajaladhe
Mahitopanisat Kathitarthanidhe
Hrdaye Kalaye Vimalam Caranam
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Karunavarunalaya Palaya Mam
Bhavasagaraduhkhavidunahrdam
Racayakhiladarsanatattvavidam
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Bhavata Janata Suhita Bhavita
Nijabodhavicarana Carumate
Kalayesvarajivavivekavidam Bhava
Sankara Desika Me Saranam

Bhava Eva Bhavaniti Me Nitaram
Samajayata Cetasi Kautukita
Mama Varaya Mohamahajaladhim
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Sukrte Dhikrte Bahudha Bhavato
Bhavita Samadarsanalalasata
Atidinamimam Paripalaya Mam
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Jagatimavitum Kalitakrtayo
Vicaranti Mahamahasaschalatah
Ahimamsurivatra Vibhasi Guro
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Gurupungava Pungavaketana Te
Samatamayatam Nahi Ko Pi Sudhih
Saranagatavatsala Tattvanidhe
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Vidita Na Maya Visadaikakala
Na Ca Kincana Kancanamasti Guro
Drutameva Vidhehi Krpam Sahajam
Bhava Sankara Desika Me Saranam

Share your love